Rakennusjärjestystä on muutettu

23.03.2023

Oulun kaupungin rakennusjärjestystä on muutettu siten, että aurinkopaneeleiden ja -keräimien lupajärjestelmää sujuvoitetaan. Lisäksi on tehty pieniä täsmennyksiä ilmalämpöpumppujen lupajärjestelmään. Muutokset on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.2.2023 § 8 ja muutokset ovat tulleet voimaan 23.3.2023.

Voimassa oleva muutettu rakennusjärjestys on luettavissa täällä. Muutokset kohdistuvat rakennusjärjestyksen 54 pykälään.

Muutoksen keskeisin vaikutus lupajärjestelmään on, etteivät tyypillisesti harjakatolle sijoitettavat aurinkopaneelit vaadi jatkossa rakennusvalvonnan lupaa, kun järjestelmä on rakennusjärjestyksen vapauttavien ehtojen mukainen. Lisäksi ilma-ilmalämpöpumput ovat vapautettu lupajärjestelmästä ympäristöä ja kaupunkikuvaa häiritsemättömällä paikalla.

Rakennusvalvonta muistuttaa että toimenpideluvan luvan hakemisesta vapautettuja toimenpiteitä tehdessä tulee noudatetaan voimassa olevan rakentamista koskevan lain ja asemakaavan määräyksiä sekä rakentamisen tulee soveltua ympäristöön. Hankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että suunnittelussa käytetään päteviä suunnittelijoita, rakentaminen tehdään rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon ottaen oltava riittävä asiantuntemus ja ammattitaito.