Rakennusjärjestys

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla.

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 ja 15 pykälät 

Rakennusjärjestyksen uudistaminen 2024-2025

Aloitus

Rakennusjärjestyksen uudistamisprosessi alkaa vireilletulolla ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisella.

Rakennuskuntalautakunta asettaa rakennusjärjestyksen uudistamista koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 8.7.-6.8.2024 väliseksi ajaksi. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Katso alta lisätietoa miten esität mielipiteen. 

Rakennusjärjestyksen uudistamisessa osallisia ovat kunnan asukkaat, yritykset ja yritysten etujärjestöt, asukasyhdistykset ja muut kansalaisjärjestöt, Oulun kaupungin eri organisaatiotasot, naapurikunnat ja valtion viranomaiset. Kaikilla osallisilla on mahdollisuus kertoa mielipiteensä uudistamistyöstä ja rakennusjärjestyksestä. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma lisätään tähän linkkiin, kun se asetetaan nähtäville.

Valmistelu ja luonnos

Rakennusjärjestyksen uudistamisen työryhmän työtä tehdään rakennusvalvonnan johdolla ja mukana ovat yhdyskunta- ja ympäristöpalvelujen yksiköiden edustajat, Oulun Vesi, Oulun Infra ja Oulun seudun ympäristötoimi.

Valmisteluvaiheessa työryhmä valmistelee rakennusjärjestyksestä luonnoksen. Rakennuslautakunta asettaa luonnoksen nähtäville 14 päivän ajaksi. Nähtävilläoloaikana kuntalaisilla, yrityksillä sekä yhdistyksillä on mahdollisuus esittää mielipiteensä rakennusjärjestysluonnoksesta.

Rakennusjärjestyksen luonnos on nähtävillä syksyllä 2024.

Ehdotus

Luonnosvaiheen kuulemisen jälkeen työryhmä laatii rakennusjärjestysehdotuksen. Ehdotus rakennusjärjestykseksi asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi, ja siitä pyydetään lausunnot tietyiltä viranomaisilta, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta sekä kunnilta, jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa. 

Nähtävilläoloaikana myös kuntalaisilla ja muilla osallisilla on oikeus esittää mielipiteensä (muistutus) rakennusjärjestysehdotuksesta samalla tavalla kuin luonnosvaiheessa.

Rakennusjärjestysehdotus tulee nähtäville kesällä 2025.

Hyväksyminen

Rakennusjärjestysehdotuksen kuulemisvaiheen jälkeen koittaa rakennusjärjestyksen hyväksymisvaihe. Rakennusjärjestyksen hyväksyy Oulun kaupunginvaltuusto. Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kaupungin verkkosivujen virallisella ilmoitustaululla sekä tarpeen mukaan lehdistössä.

Rakennusjärjestys tulee voimaan, kun hyväksymispäätös on saanut lainvoiman.

Tavoite on, että rakennusjärjestyksen uudistamistyö on valmis ja uusi rakennusjärjestys hyväksytty 2025 loppuun mennessä.