Raportti Oulun ilmanlaadusta vuodelta 2021 on valmistunut

29.04.2022

Oulun ilmanlaaturaportti vuodelta 2021 on valmistunut. Raporttiin on koottu tiedot mitatuista hiukkasten, typen oksidien, otsonin, haisevien rikkiyhdisteiden ja rikkidioksidin pitoisuuksista sekä tiedot teollisuuden ja energiantuotannon sekä liikenteen päästöistä. Tarkkailun kustannuksista ovat vastanneet Stora Enso Oulu Oyj, Oulun Energia Oy, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Satama Oy, Kiertokaari Oy, Adven Oy, Fermion Oy, Kemira Chemicals Oy, Kraton Chemical Oy, Laanilan Voima Oy, Peab Industri Oy, Taminco Finland Oy ja Gasum Oy. Käytännön mittaustoiminnasta ja tarkkailuraportin laadinnasta on vastannut Oulun seudun ympäristötoimi.

Ilmanlaatua mitataan Oulussa kolmella kiinteällä mittausasemalla. Keskustan asema kuvastaa ilmanlaatua vilkkaassa liikenneympäristössä kaupungin keskustassa. Pyykösjärven aseman mittaustulokset edustavat ilmanlaatua keskustan ulkopuolisilla asuntoalueilla. Nokelassa seurataan Nuottasaaren teollisuusalueen ilmapäästöjä.  

 Karttakuva Oulusta 

Kuva: Oulun ilmanlaadun mittausasemien sijainti vuonna 2021

Ilmanlaatuindeksin mukainen ilmanlaatu valtaosan ajasta hyvä

Vuonna 2021 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi keskustassa 97 % ja Pyykösjärvellä lähes 99 % ajasta. Edellisen vuoden lailla hyvän ilmanlaadun osuutta lisäsi koronatilanteesta johtunut liikennemäärien pieneneminen. Keskustassa voimakas rakennustoiminta kuitenkin lisäsi pölyämisestä aiheutuneita huonoja ilmanlaatutilanteita

Keskustassa ilmanlaatu oli erittäin huono 9 tuntia, huono 37, välttävä 224 (2,6 % ajasta), tyydyttävä 1084 (12,4 % ajasta) ja hyvä 7403 tuntia (84,5 % ajasta). Laskentatunteja keskustassa oli yhteensä 100 % vuoden tunneista. Pyykösjärvellä vastaavasti ilmanlaatu oli huono 8 tuntia, välttävä 104 (1,2 % ajasta), tyydyttävä 648 (7,4 % ajasta) ja hyvä 7976 tuntia (91,3 % ajasta). Laskentatuntien kattavuus Pyykösjärvellä oli 99,7 % vuoden tunneista. Suurin osa molempien asemien mittaamista huonoista ilmanlaatutilanteista olivat hiukkasten aiheuttamia.

Typpidioksidipitoisuudet hieman vuotta 2020 korkeampia

Liikennemäärien väheneminen näkyi edelleen vuonna 2021 viime vuosiin nähden pienempinä typpidioksidipitoisuuksina. Pitoisuudet olivat kuitenkin hieman korkeampia kuin vuonna 2020. Helmi- ja joulukuussa mitattiin viime vuosien keskiarvoa korkeampia pitoisuuksia, jotka aiheutuivat kylmistä sääjaksoista. Tuolloin mitattiin vuoden korkeimmat ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet. Keskustassa vuorokausiohjearvoon verrannollinen korkein pitoisuus oli 83 % ja tuntiohjearvoon verrannollinen 61 % ohjearvosta. Pyykösjärvellä vastaavasti 76 % ja 57 %.

Tilastograafi

Kuva: Typpidioksidin vuosikeskiarvojen kehitys

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet viime vuosien tasolla

Katupölykausi alkoi keskustassa ja Pyykösjärvellä tavanomaiseen aikaan huhtikuussa. Pyykösjärvellä pitoisuudet olivat lähellä viime vuosien keskiarvoa. Keskustassa hiukkaspitoisuudet sen sijaan olivat viime vuosiin nähden korkeampia huhtikuulta heinäkuulle. Tämä oli seurausta tavanomaista vilkkaammasta rakennustoiminnasta ja siihen liittyvästä raskaasta liikenteestä keskustan alueella. Ohjearvoon verrattuna pitoisuudet olivat korkeimmillaan keskustassa 94 % ja Pyykösjärvellä 56 % vuorokausiohjearvosta. Vuosikeskiarvot keskustassa ja Pyykösjärvellä olivat viime vuosien tasolla.

Tilastograafi

Kuva: Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvojen kehitys.

Hajurikkiyhdisteiden mittaus siirtyi keskustaan

Alkuvuodesta 2021 alkaen Nokelassa mitattiin viime vuosiin nähden selvästi useammin haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksia. Näihin oli pääosin syynä Stora Enson uuden selluprosessin käynnistysvaikeudet. Oulun keskusta-alueellakin esiintyneiden hajuhaittojen vuoksi Pyykösjärven hajurikkiyhdisteiden mittaus siirrettiin keskustaan maaliskuun loppupuolella (20.3.).

Mittauksen mukaan hajuhaittaa esiintyi keskustassa hieman Nokelaa enemmän etenkin loppuvuodesta. Ohjearvoon verrattuna pitoisuudet olivat kuitenkin suhteellisen pieniä, korkeimmillaan 13 % vuorokausiohjearvosta (vuonna 2020 3 %). Hajurikkiyhdisteiden matalan hajukynnyksen vuoksi hajuhaittaa esiintyy kuitenkin jo hyvin pienissä pitoisuuksissa. 

Tilastograafi

Kuva: Haisevien rikkiyhdisteiden vuorokausiarvot kuukausittain Nokelassa vuosina 2012-2021 ja keskustassa vuonna 2021

Ajantasaista ilmanlaatutilannetta voi seurata Ilmatieteenlaitoksen sivuilta, ilmanlaatu.fi. Oulun ilmanlaadusta löytyy tietoa myös Oulun seudun ympäristötoimen ilmanlaatusivuilta. ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ilmanlaatu

Oulun ilmanlaaturaportti 2021: ouka.fi/documents/64417/159961/Mittaustulokset+2021.pdf/9cd23141-7f7b-409c-b705-d2092bc886b2