Raportti Oulun ilmanlaadusta vuodelta 2022 valmistui

15.06.2023

Oulun ilmanlaaturaportti vuodelta 2022 on valmistunut. Raporttiin on koottu tiedot mitatuista hiukkasten, typen oksidien, otsonin ja haisevien rikkiyhdisteiden sekä tiedot teollisuuden ja energiantuotannon sekä liikenteen päästöistä. Tarkkailun kustannuksista ovat vastanneet Stora Enso Oulu Oyj, Oulun Energia Oy, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Satama Oy, Kiertokaari Oy, Adven Oy, Fermion Oy, Kemira Chemicals Oy, Kraton Chemical Oy ja Peab Industri Oy. Käytännön mittaustoiminnasta ja tarkkailuraportin laadinnasta on vastannut Oulun seudun ympäristötoimi.

Ilmanlaatua mitataan Oulussa kolmella kiinteällä mittausasemalla. Keskustan asema kuvastaa ilmanlaatua vilkkaassa liikenneympäristössä kaupungin keskustassa. Pyykösjärven aseman mittaustulokset edustavat ilmanlaatua keskustan ulkopuolisilla asuntoalueilla. Nokelassa seurataan Nuottasaaren teollisuusalueen ilmapäästöjä. 

Ilmanlaatuindeksin mukainen ilmanlaatu valtaosan ajasta hyvä

Vuonna 2022 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi keskustassa yli 98 % ja Pyykösjärvellä lähes 99 % ajasta. Kahden edellisen vuoden lailla hyvän ilmanlaadun osuutta lisäsi koronatilanteesta johtunut liikennemäärien pieneneminen.

Vuonna 2022 ilmanlaatu oli Oulun keskustassa erittäin huono 2 tuntia, huono 4 tuntia, välttävä 115 tuntia (1,3 % ajasta), tyydyttävä 1094 tuntia (12,5 %) ja hyvä 7519 tuntia (86,1 %). Laskentatunteja oli yhteensä 99,7 % vuoden tunneista. Pyykösjärvellä ilmanlaatu oli erittäin huono yhden tunnin, huono 12 tuntia, välttävä 90 tuntia (1,0 % ajasta), tyydyttävä 527 tuntia (6,0 %) ja hyvä 8126 tuntia (92,8 %). Laskentatuntien kattavuus oli 100,0 % vuoden tunneista. Suurin osa molempien asemien mittaamista huonoista ilmanlaatutilanteista olivat hiukkasten aiheuttamia.

Typpidioksidipitoisuudet hieman vuotta 2020 korkeampia, mutta vuotta 2021 matalampia

Koronarajoituksia seurannut liikennemäärien väheneminen näkyi edelleen vuonna 2022 pienempinä typpidioksidipitoisuuksina. Korkeimmat ohjearvoihin verrannolliset pitoisuudet mitattiin helmi- ja maaliskuussa. Keskustassa tuntiohjearvoon verrannollinen korkein pitoisuus oli 65 % ja vuorokausiohjearvoon verrannollinen 71 % ohjearvosta. Pyykösjärvellä vastaavasti 57 % ja 57 %.

Tilastograafi.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet viime vuosien tasolla

Katupölykausi alkoi keskustassa ja Pyykösjärvellä tavanomaiseen aikaan huhtikuussa. Pyykösjärvellä pölykausi oli keskustaa lyhytkestoisempi, mutta hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat hieman korkeampia. Koko vuoden osalta pölypitoisuudet olivat keskustassa Pyykösjärveä korkeampia. Viime vuosiin nähden pitoisuudet olivat hieman matalampia lukuun ottamatta katupölykautta, jolloin pitoisuudet kohosivat tavanomaiselle tasolle. Ohjearvoon verrattuna hiukkaspitoisuudet olivat korkeimmillaan keskustassa 70 % ja Pyykösjärvellä 83 % vuorokausiohjearvosta. Vuosikeskiarvot keskustassa ja Pyykösjärvellä olivat viime vuosien tasolla.

Tilastograafi hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvoista 1991-2022.

Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet pienenivät kesällä 2022

Keskustassa aloitettiin haisevien rikkiyhdisteiden mittaus maaliskuun 2021 lopulla liittyen Stora Enson uuden selluprosessin aiheuttamiin ennakoitua suurempiin hajuhaittoihin. Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksia esiintyi Nokelan mittauspisteessä vuonna 2021 ja vuoden 2022 toukokuuhun asti enemmän kuin viime vuosina keskimäärin. Tämä oli seurausta lähinnä Nuottasaaren uuden prosessin käyttöönottoon liittyneistä ongelmista. Keskustan mittausasemalla maaliskuussa 2021 aloitetussa mittauksessa voitiin todeta samansuuruisia pitoisuuksia kuin Nokelassa. Kesäkuun 2022 jälkeen tilanne TRS-yhdisteiden esiintymisen suhteen on parantunut oleellisesti.

Tilastograafi haisevista rikkiyhdisteistä.

Ajantasaista ilmanlaatutilannetta voit seurata Ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Oulun ilmanlaadusta löydät tietoa myös Oulun seudun ympäristötoimen sivuilta.

Tutustu Oulun ilmanlaaturaporttiin 2022 (pdf).