Raportti Oulun ilmanlaadusta vuodelta 2023 on valmistunut

24.05.2024

Oulun ilmanlaadun seurantaraportti vuodelta 2023 on valmistunut. Raporttiin on koottu tiedot mitatuista hengitettävien ja pienhiukkasten, typen oksidien, otsonin ja haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuuksista sekä tiedot teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen päästöistä. Tarkkailun kustannuksista ovat vastanneet Stora Enso Oulu Oyj, Oulun Energia Oy, Oulun seudun ympäristötoimi, Oulun Satama Oy, Kiertokaari Oy, Adven Oy, Fermion Oy, Kemira Chemicals Oy, Kraton Chemical Oy ja Peab Industri Oy. Käytännön mittaustoiminnasta on vastannut osan vuodesta Aeri Oy ja osan vuodesta Oulun seudun ympäristötoimi. Seurantaraportin laadinnasta on vastannut Oulun seudun ympäristötoimi.

Ilmanlaatua mitataan Oulussa kolmella kiinteällä mittausasemalla. Keskustan asema kuvastaa ilmanlaatua vilkkaassa liikenneympäristössä kaupungin keskustassa. Pyykösjärven aseman mittaustulokset edustavat ilmanlaatua keskustan ulkopuolisilla asuntoalueilla. Nokelassa seurataan Nuottasaaren teollisuusalueen ilmapäästöjä. Mitattavia suureita ovat typpidioksidi (NO2), hengitettävät hiukkaset (PM10), pienhiukkaset (PM2,5), otsoni (O3) ja haisevat rikkiyhdisteet (TRS).

Karttakuva. Pyykösjärven mittausasema sijaitsee osoitteessa Lahnatie 1. Keskustan mittausasema osoitteessa Saaristonkatu 16. Nokelan mittausasema osoitteessa Kiskotie 26.
Kuva: Oulun ilmanlaadun mittausasemien sijainti ja mitattavat suureet vuonna 2023

Ilmanlaatuindeksillä tarkasteltuna ilmanlaatu valtaosan ajasta hyvä

Vuonna 2023 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä. Ilmanlaatu luokiteltiin hyväksi tai tyydyttäväksi keskustassa 98 % (84 % hyvä, 14 % tyydyttävä) ja Pyykösjärvellä 99 % (92 % hyvä, 7 % tyydyttävä) vuoden tunneista. Huonot ja erittäin huonot ilmanlaatutilanteet johtuivat katupölystä. Huonoja tai erittäin huonoja ilmanlaatutilanteita oli keskustassa yhteensä 29 tuntia ja Pyykösjärvellä 4 tuntia.

Ilman epäpuhtauksien leviämiseen ja esiintymiseen ilmassa vaikuttaa vallitseva säätilanne. Sää vaikuttaa ilmanlaatuun joko heikentävästi tai puhdistavasti. Esimerkiksi sateet ja sumupilvet puhdistavat ilmaa. Heikkotuulisissa tilanteissa esimerkiksi liikenteen päästöt eivät pääse sekoittumaan, vaan kerääntyvät päästölähteiden lähelle. Talvi 2023 oli lämpötilojen suhteen keskiarvosta poikkeava. Tammi-helmikuu oli keskimääräistä lauhempi, maaliskuu puolestaan keskimääräistä kylmempi. Loppukesä ja alkusyksy (elo-syyskuu) olivat keskimääräistä lämpimämpiä. Loka-marraskuu olivat puolestaan keskimääräistä kylmempiä. Lokakuussa Oulun seudulle saatiin jo lumipeite, mutta keli vaihteli suojasta pakkaseen. Tällöin oli ajankohtaan nähden poikkeuksellisesti korkeita hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia hiekoituksen vuoksi.
 

Typpidioksidipitoisuudet vuosien 2021-2022 tasolla

Typpidioksidin vuosikeskiarvon kehitys on ollut Keskustassa selkeästi laskusuuntainen ja Pyykösjärvellä lievästi laskusuuntainen. Typpidioksidin vuosikeskiarvon raja-arvo ja WHO:n ohjearvo alitettiin Pyykösjärvellä vuonna 2023. Keskustassa raja-arvo alitettiin, mutta WHO:n ohjearvo ylitettiin. Pitoisuudet ovat viimeisen neljän vuoden aikana olleet selvästi aikaisempia pienemmät.

Vuonna 2023 WHO:n vuorokausiarvon ohjearvo ylittyi keskustassa 48 kertaa ja Pyykösjärvellä 12 kertaa. Vuorokausiarvolle ei ole annettu raja-arvoa. Tuntiarvojen osalta molempien mittauspisteiden tulokset alittavat raja-arvon ja WHO:n ohjearvon. 

Kuvassa viivakaavio. Vuosikeskiarvot Keskustassa ja Pyykösjärvellä ovat olleet selvästi alle raja-arvon. WHO:n ohjearvo on alitettu Pyykösjärvellä jo vuodesta 2020 lähtien. Keskustassa vuosikeskiarvo ylittää WHO:n ohjearvon.
Kuva: Typpidioksidin vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 1991-2023 Keskustassa ja Pyykösjärvellä.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet viime vuosien tasolla

Katupölykausi alkoi keskustassa ja Pyykösjärvellä tavanomaiseen aikaan huhtikuussa. Pyykösjärven ja keskustan katupölykaudet kestivät yhtä pitkään, mutta keskustassa hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat hieman korkeampia koko vuoden. Huhti-toukokuun lisäksi hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohosivat myös lokakuussa, jolloin lumipeite ja vaihteleva lämpötila (suojasta pakkaskeleihin) aiheuttivat hiekoitustarvetta ja sen seurauksena ilmanlaadun heikkenemistä. Keskustassa ja Pyykösjärvellä vuosikeskiarvot olivat viime vuosien tasolla. Keskustan ja Pyykösjärven vuosikeskiarvot alittivat raja-arvon ja myös WHO:n tiukemman ohjearvon. Vuorokausiraja-arvon ylityksiä mitattiin keskustassa neljä (4) kappaletta. Pyykösjärvellä ylityksiä ei tapahtunut. Vuorokausiraja-arvo sallii 35 ylitystä vuoden aikana.

Kuvassa viivakaavio hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvojen kehityksestä. Kehitys on ollut lievästi laskusuuntainen. Vuosikeskiarvot Keskustassa ja Pyykösjärvellä ovat olleet selvästi alle raja-arvon.
Kuva: Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvojen kehitys vuosina 1991-2023 Keskustassa ja Pyykösjärvellä.

Otsonipitoisuuden liukuva 8 tunnin keskiarvo ylittyi kerran

Otsonin vuoden 2023 vuorokauden korkein liukuva kahdeksan tunnin keskiarvo oli 125,6 µg/m3. Otsonin pitkän ajan tavoitearvo 120 µg/m3 ylitettiin yhden (1) kerran. Otsonin pitkän ajan tavoitearvo on ylitetty myös vuosina 2014 ja 2019.

Otsoni ei ole päästö vaan sitä muodostuu auringonvalon vaikutuksesta hapen, typen oksidien ja hiilivetyjen välisissä reaktioissa. Otsonin taustapitoisuus on luonnostaan suuri (mm. kulkeutuminen ylempää ilmakehästä) ja sitä esiintyy ilmassa, vaikka auringonvaloa ei olisi tarjolla. Otsonia myös kaukokulkeutuu Suomeen Keski- ja Etelä-Euroopasta, missä olosuhteet sen muodostumiselle ovat otollisemmat.

 

Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet pieniä

Haisevien rikkiyhdisteiden pitoisuudet ja hajutunnit olivat mittausten mukaan vähäisiä vuonna 2023. Hajutunteja esiintyi vain kolme (3) kappaletta. Edellisiin vuosiin 2021 ja 2022 verrattuna hajutunnit vähenivät merkittävästi, koska Nuottasaaren uuden selluprosessin käyttöönottoon liittyneet ongelmat on saatu ratkaistua. 

Kuvassa pylväskaavio haisevien rikkiyhdisteiden hajutuntien määrästä vuodesta 1980 lähtien. Hajutunnit ovat vähentyneet merkittävästi sitten 1980-luvun.
Kuva: Haisevien rikkiyhdisteiden hajutuntien määrä vuosittain Nokelassa vuosina 1980-2023.

Ajantasaista ilmanlaatutilannetta voi seurata ilmatieteenlaitoksen sivuilta, ilmanlaatu.fi. Oulun ilmanlaadusta löytyy tietoa myös Oulun seudun ympäristötoimen ilmanlaatusivuilta.

Oulun ilmanlaaturaportti 2023: Oulun ilmanlaaturaportti 2023