Sivistyslautakunta käsittelee viisi alueellista palveluverkkoselvitystä 25. huhtikuuta

24.04.2023

Päivitetty 26.4.2023

Oulun sivistyslautakunta päätti 25.4.2023 jättää viisi alueellista palveluverkkoselvitystä pöydälle. (Sivistyslautakunnan pöytäkirja 25.4.2023 § 51-55)

Oulun sivistyslautakunta käsittelee kokouksessaan 25. huhtikuuta viisi alueellista palveluverkkoselvitystä: Haukiputaan, Kello-Kiviniemi-Takkurannan ja Maikkulan alueiden palveluverkkoselvitykset, Sanginsuun erillisselvityksen sekä Tirinkylän ja Ylikylän kouluja koskevan selvityksen. Kaupunginvaltuusto päättää palveluverkkoselvityksistä 19. kesäkuuta.

Palveluverkkoselvityksiin liittyen, osana ennakkovaikutusten arviointia toteutettiin viikolla 9 lapsivaikutusten arviointi kahdeksassa koulussa: Keiskan, Pikkaralan, Sanginsuun, Takkurannan, Kuivasojan, Lämsänjärven, Tirinkylän ja Ylikylän kouluissa. Samoihin kouluyksiköihin liittyen kerättiin maaliskuussa kuntalaisten, ja erityisesti huoltajien, näkemyksiä ja mielipiteitä päätöksentekoa varten.

Alueellisesti kootut monialaiset ryhmät ovat arvioineet vaihtoehtoja saatujen näkemysten ja olemassa olevien tietojen pohjalta. Monialaisten ryhmien arvioinnit ovat sivistyslautakunnalle valmisteltujen päätösesitysten pohjana.

Haukiputaan suuralueen varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisten lasten määrän ennustetaan vähenevän rajusti tulevina vuosina. Haukiputaan aluetta koskeva päätösesitys on, että  sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että syksyllä 2025 Keiskan koulun oppilaat aloittavat koulun Haukiputaan koulussa ja Keiskan tiloista opetuskäytössä luovutaan. Oppilaaksiottorajojen tarkastelulla tasoitetaan Länsituulen koulun ja Haukiputaan koulun yläluokkien oppilasmääriä. Yhtenäistä kasvun ja opin polkua tuetaan sillä, että oppilaat siirtyvät Haukiputaan koululle.

Kello-Kiviniemi-Takkuranta-alueen oppilasmäärä vähenee vuoteen 2030 mennessä noin 260:lla oppilaalla nykyisestä. Alueen palveluverkkoselvityksen osalta päätösesitys on, että  sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että syksyllä 2027 Takkurannan oppilaat aloittavat koulun Kellon koulussa. Takkurannan tiloista opetuskäytössä luovutaan. Takkurannan oppilaiden siirtymisen edellytyksenä on, että Kellon koulun peruskorjaus on valmis. Oppilaaksiottorajojen tarkastelulla tasoitetaan Kellon koulun ja Kiviniemen koulun oppilasmääriä. Yhtenäistä kasvun ja opin polkua tuetaan sillä, että oppilaat siirtyvät Kellon koululle. Arviointityöryhmä suosittelee päätöksentekijöitä myös huomioimaan lähiliikuntapaikkojen säilymisen ja koululiikenteen turvalliset ratkaisut Kellon keskusta-alueella ja Takkurannan kevyen liikenteen väylän osalta.

Maikkulan suuralueen varhaiskasvatus- ja peruskouluikäisten lasten määrä on ollut voimakkaasti laskeva, ja väestöennusteen mukaan se laskee edelleen myös lähivuosina. Maikkulan palveluverkkoselvityksen osalta päätösesitys on, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Pikkaralan koulun oppilaat aloittavat koulunsa Madekosken koulussa 8/2024 ja Pikkaralan koulun tiloista opetuskäytössä luovutaan ja että Lämsänjärven yksikön koulutiloista voidaan oppilasmäärän pienentyessä tarvittaessa luopua tai ottaa tilat muuhun käyttöön viimeistään 8/2026. Kastellin ja Knuutilankankaan alueen oppilaat ohjautuvat Knuutilankankaan ja Kastellin kouluihin.

Sanginsuun erillisselvityksen osalta päätösesitys on, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Myllyojan koulun Sanginsuun yksiköstä luovutaan 1.8.2024 alkaen ja oppilaat sekä koulun henkilökunta sijoittuvat Myllyojan pääkoulun yhteyteen.

Kaupunginvaltuusto siirsi vuonna 2010 Sanginsuun koulun hallinnollisesti osaksi Myllyojan koulua (sivukouluksi). Valtuusto linjasi vuonna 2014 Sanginsuun sivukoulun toiminnan päättyväksi Hiukkavaaran koulun valmistuessa. Vuonna 2017 valtuusto päätti, että Myllyojan koulun Sanginsuun yksikkö jatkaa toimintaansa, kunnes koulu on investointi- tai peruskorjaustarpeessa. Se päätti myös, että tällöin koulun jatkoa tarkastellaan uudelleen, kuitenkin viimeistään vuonna 2022.

Kiimingin ja Jäälin suuralueen varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten lasten määrä vähenee tulevina vuosina. Tirinkylän ja Ylikylän kouluja koskevan selvityksen osalta päätösesitys on, että sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen -valtuustolle, että Tirinkylän kouluyksiköstä luovutaan vuonna 2027 ja Ylikylän kouluyksiköstä vuonna 2026. Arviointityöryhmä pyytää päätöksentekijöitä huomioimaan Tirinkylän lähiliikuntapaikkojen säilymiseen liittyvät kysymykset sekä huolen oppilaiden koulumatkojen turvallisuudesta Tirinkylästä Alakylän kouluun.

Sivistyslautakunnan esityslista 25.4.2023: Palveluverkkoselvitykset, ennakkovaikutusten arviointityöryhmien raportit ja vastineet kuntalaispalautteisiin ovat esityslistan liitteinä (asiat 3-7).

Sivistyslautakunta käsittelee loput alueelliset palveluverkkoselvitykset 16.5. kokouksessaan.

Palveluverkkoselvityksiin liittyvät materiaalit on koottu Palveluverkko-sivulle.