Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Iso Rytisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavasta etänä 24.3.2022 klo 18

17.03.2022

Iso Rytisuon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestetään tiedotus- ja keskustelutilaisuus etänä torstaina 24.3.2022 klo 18. 

Osallistu Microsoft Teams -yhteydellä tilaisuuteen klikkaamalla tätä linkkiä.

Yli-Iin Iso Rytisuon alueelle on tullut vireille osayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 1.3.2022. Infinergies Finland Oy suunnittelee Iso Rytisuon alueelle enintään 10 tuulivoimalan laajuista tuulivoimapuistoa. Suunnittelualue sijoittuu noin kuusi kilometriä Yli-Iin keskuksen pohjoispuolelle. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla uuden Hervan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti kokouksessa 1.3.2022 käynnistää oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimisen ja ympäristövaikutusten arvioinnin Iso Rytisuon tuulivoimapuistoa varten ja kuuluttaa yleiskaavan vireille.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma ovat julkisesti nähtävillä mielipiteiden esittämistä varten 15.3.2022. –14.4.2022.

Mielipiteet pyydetään toimittamaan 14.4.2022 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo@ouka.fi tai postitse osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71 90015 OULUN KAUPUNKI. Muistutuksen otsikoksi: Muistutus OUKA/6513/10.02.02/2020.

Lue lisää Iso Rytisuon tuulivoimapuiston osayleiskaavasta Oulun kaupungin verkkosivuilta. Sivulta löytyy myös nähtävillä oleva aineisto.