Iso Rytisuon tuulivoimapuiston osayleiskaava

Yli-Iin Iso Rytisuon alueelle on tullut vireille osayleiskaava Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 1.3.2022 § 130. Infinergies Finland Oy suunnittelee Iso Rytisuon alueelle enintään 10 tuulivoimalan laajuista tuulivoimapuistoa. Suunnittelualue sijoittuu noin kuusi kilometriä Yli-Iin keskuksen pohjoispuolelle. Tuulivoimaloiden enimmäiskorkeus on 300 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto valtakunnanverkkoon on tarkoitus toteuttaa maakaapeleilla uuden Hervan sähköaseman kautta, uusia ilmajohtoja ei rakenneta.

Tuulivoimahankkeessa toteutetaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Hankkeen edellyttämä kaavoitus sekä ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) toteutetaan YVA-lain /252/2017) mahdollistamana yhteismenettelynä (YVAL 5 §), jolloin hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan kaavoituksen yhteydessä (MRL 9§).

Ajankohtaista

Iso Rytisuon osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma olivat nähtävillä  15.3.2022.-14.4.2022. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi YVA-lain mukaisena yhteysviranomaisena lausuntonsa YVA-suunnitelmaa koskien 12.5.2022. Voit lukea lausunnon tästä.

Nähtävillä olleet asiakirjat:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma
Luontoselvitys
Arkeologinen inventointi

Asiakirjat olivat nähtävillä myös:
Ympäristöhallinto: www.ymparisto.fi/isorytisuotuulivoimaYVA, ELY-keskus,
Oulun toimipaikka, Veteraanikatu 1 (ma-pe 8-16.15)


Tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin etäyhteydellä 24.3.2022 
Tilaisuuden esitykset:
YVA-kaava - yhteismenettely (POPELY)
Iso Rytisuon tuulivoimahanke Yli-Ii, Oulu (FCG)
Iso Rytisuon tuulivoimahanke Yli-Ii, Oulu (Infinergies Finland Oy)
- Tilaisuuden muistio
 

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Oulun kaupunki toimittaa nähtävilläoloaikana saapuneet mielipiteet. Yhteysviranomainen ottaa mielipiteet huomioon antaessaan lausunnon ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta. Lausunto on nähtävillä myös internetsivuilla: www.ymparisto.fi/isorytisuotuulivoimaYVA. Ympäristövaikutusten arviointiselostus julkaistaan myöhemmin osana yleiskaavan valmisteluaineistoa.

Lisätietoja:

Kaavoittaja Oulun kaupunki:
Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen p. 040 168 5354
etunimi.sukunimi@ouka.fi

YVA- ja kaavakonsultti FCG Finninsh Consulting Group Oy:
kaavan laadinta: Eric Roselius DI, p. 044 431 4875
YVA-projektipäällikkö Leila Väyrynen, puh. 040 541 2306
etunimi.sukunimi@fcg.fi

Yhteysviranomainen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus,
ympäristöasiantuntija Saara-Kaisa Konttori, p. 029 503 8022
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Hankkeesta vastaava Infinergies Finland Oy:
projektisuunnittelija Annika Reichel, p. 041 3155 384
toimitusjohtaja Erwin Birr, p.050 595 0301
etunimi.sukunimi@infinergies.com

Tuulivoimapuiston aluerajaus kartalla

Lisätietoja:

Yleiskaavasuunnittelija Matti Konttinen
040 168 5354

Yleiskaavasuunnittelija Jarmo Pohjola
040 628 9096

Yleiskaavapäällikkö Paula Paajanen
044 703 1233

etunimi.sukunimi@ouka.fi

Kaavoitusprosessin vaiheet ja aikataulu

Osayleiskaavan käynnistäminen: 
yhdyskuntalautakunta 16.6.2020

Osayleiskaavan aloitusvaihe:
yhdyskuntalautakunta 1.3.2022

OAS- ja YVA-suunnitelma nähtävillä
15.3.-14.4.2022
Tiedotus- ja keskustelutilaisuus
26.3.2022

Osayleiskaavan valmisteluvaihe:
syksy 2022 Kaavaluonnos
ja kaava- ja YVA-selostus nähtäville

Osayleiskaavan ehdotusvaihe:
kevät 2023
Osayleiskaavan hyväksyminen:
syksy 2023