Kodin ja koulun yhteistyö

Kotikoulutoimikunnan rakentama hieno kota välituntipihalla.
Kotikoulutoimikunnan rakentama hieno kota välituntipihalla.

Wilma-järjestelmä on käytössä kaikilla luokilla.  Kaikki keskeinen koulun viestintä tapahtuu Wilman kautta, joten sen seuraaminen on hyvin tärkeää. Tiedotteet toimitetaan huoltajille paperiversiona luokanopettajalta/luokanvalvojalta pyydettäessä.

Ohjeet huoltajien Wilma-tunnusten luomiseksi voi pyytää koulusihteeriltä.

Koulun tehtävänä on tukea vanhempia kasvatustehtävässä. Hyvä yhteistyö kotien ja koulun välillä on oppilaan etu ja koulunkäynnin tärkein tuki. Toivomme, että oppilaiden huoltajat osallistuvat vanhempainiltoihin, oppilasta koskeviin keskusteluihin, koulun juhliin ja muihin tapahtumiin.

Toivomme edelleen, että kodeissa kiinnitetään huomiota läksyjen tekoon. Hyviä oppimistuloksia voi saavuttaa seuraamalla keskittyneesti oppitunteja, kertaamalla opitut asiat päivittäin kotona sekä valmistautumalla kokeisiin ajoissa. Koululaisen tärkein työ on opiskelu. Kun tekee koulutyöt kunnolla joka päivä, jää oppilaalle myös tärkeää vapaa-aikaa.

Kodin ja koulun yhteistyöasioita hoitaa kotikoulutoimikunta, jonka toimintaan mukaan toivotaan innokkaita vanhempia. Toimikunta tuo esille vanhempien näkemyksiä ja toiveita koulua koskevissa asioissa ja kerää ideoita koulutoiminnan ja opetusympäristön kehittämiseksi.

Kotikoulutoimikunta pyrkii edistämään lasten hyvinvointia yhteisöllisin keinoin ja on mukana myös yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä ja järjestää erilaisia koulun toimintaa tukevia tempauksia tai tapahtumia. 

Vanhempainillat ja kehityskeskustelut

Järjestämme vanhempainiltoja pääsääntöisesti syksyisin sekä nivelvaiheissa eskarista ekalle ja ysiltä jatko-opintoihin, mutta tarvittaessa myös muulloin. 

Huoltajan on mahdollista käydä kaksi kertaa vuodessa kehityskeskustelu lapsensa opettajan tai luokanvalvojan kanssa. On toivottavaa, että myös lapsi on mukana keskustelussa. Opettajat ovat yhteydessä huoltajiin keskusteluaikojen sopimista varten.

Kehityskeskustelu on mahdollista käydä myös Lapset puheeksi -menetelmällä niiden opettajien kanssa, jotka ovat jo käyneet menetelmäkoulutuksen. Lapset puheeksi -keskustelua tarjotaan huoltajille 1. ja 7. luokilla tai silloin, kun sille on tarvetta. Huoltaja voivat myös itse pyytää tarpeen mukaan koululta aikaa LP-keskustelua varten.

1.-4. luokilla myös väliarviointi toteutetaan keskusteluna. Arviointikeskusteluun osallistuvat oppilas, opettaja ja huoltaja.

Huoltajia otetaan mukaan yhteisölliseen oppilashuoltoon mm. kyselyjen avulla. Huoltajille esitellään oppilashuoltoa vanhempainilloissa ja kotikoulutoimikunnan kokoontumisissa. Huoltajia kutsutaan oppilashuoltoryhmän kokouksiin.