Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisyyskasvatus Alakylän koulussa

Kansainvälisyyskasvatuksella pyritään vaikuttamaan kieltenopiskelun innostukseen, suvaitsevaisuuden kasvuun sekä oman kulttuuri-identiteetin vahvistumiseen.

Kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys -aihekokonaisuuden päämääränä on auttaa oppilasta ymmärtämään suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuri-identiteetin olemusta, löytämään oma kulttuuri-identiteettinsä sekä kehittämään valmiuksiaan kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen ja kansainvälisyyteen.

Perusopetus rakentuu moninaiselle suomalaiselle kulttuuriperinnölle. Se on muodostunut ja muotoutuu eri kulttuureiden vuorovaikutuksessa. Opetus tukee oppilaiden oman kulttuuri-identiteetin rakentumista ja kasvua aktiivisiksi toimijoiksi omassa kulttuurissaan ja yhteisössään sekä kiinnostusta muita kulttuureita kohtaan. Samalla opetus vahvistaa luovuutta ja kulttuurisen moninaisuuden kunnioitusta, edistää vuorovaikutusta kulttuurien sisällä ja niiden välillä ja luo siten pohjaa kulttuurisesti kestävälle kehitykselle.

Eri kulttuuri- ja kielitaustoista tulevat ihmiset kohtaavat toisensa perusopetuksessa ja tutustuvat monenlaisiin tapoihin, yhteisöllisiin käytäntöihin ja katsomuksiin. Asioita opitaan näkemään toisten elämäntilanteista ja olosuhteista käsin. Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. Perusopetus antaa perustan ihmisoikeuksia kunnioittavaan maailmankansalaisuuteen ja rohkaisee toimimaan myönteisten muutosten puolesta. (OPS 2016).

 

Toiminta lukuvuonna 2023-2024

Kaupungin kansainvälistymisrahan avulla olemme toteuttaneet yhdessä Oulun Tähtisirkuksen kanssa kaikille oppilaille suunnattua projektia ”Sirkustelu kansainvälisenä ilmiönä”. Tämä projekti on mahdollistanut oppilaiden vierailun Oulun Tähtisirkuksella ja siihen liittyvät aktiviteetit. Lukuvuonna 2023-2024 vierailuvuorossa ovat vuosiluokat 3-4.

Koulumme opettajat ovat osallisena tämän lukuvuoden kestävässä Erasmus+- rahoitteisessa projektissa, jossa tutkitaan 1) Miten opettaja voi tukea oppilaan matemaattista suoritusluottamusta?, 2) Mistä tekijöistä oppilaan matemaattinen minäkäsitys muodostuu? ja 3) Millä keinoilla opettaja voi vahvistaa oppilaan sisäistä motivaatiota?

Koulussamme aloitetaan tänä lukuvuonna kansainvälisyyspassin kehittäminen. Tavoitteena on luoda koululle toimintamalli, jossa kansainvälisyyskasvatus nivotaan koulumme jokapäiväiseen arkeen. Kansainvälisyyspassi on tarkoitus ottaa käyttöön lukuvuonna 2024-2025