Arviointi

Peruskoulussa arvioidaan oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä, saavutuksia ja edistymistä opinnoissa. Arvioinnin on osa oppimisprosessia ja sen tehtävä on tukea oppimista. Arviointi pohjautuu opetussuunnitelmaan. Sen mukaan arvioinnin kuuluu olla yhdenvertaista, avointa, totuudenmukaista ja monipuolista. Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

Oppilaiden oppimista, osaamista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Arvioinnissa otetaan huomioon useita erilaisia näyttöjä esimerkiksi kirjalliset kokeet, suulliset näytöt, projektityöt, työskentelytaidot, kirjalliset työt ja esitelmät. Oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet löytyvät opetussuunnitelmasta oppiaineiden kohdalta. Opettajat antavat oppilaille ohjaavaa palautetta koko lukuvuoden aikana, jotta oppilas tunnistaisi omat vahvuutensa sekä kehittämiskohteensa.

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan erikseen Oulun kaupungin käyttäytymisen kriteerien pohjalta.

Lue lisää arvioinnista tästä.