Oppilaan arviointi

Arviointi on osa oppimisprosessia ja sen tehtävänä on tukea oppimista.

Opetussuunnitelman mukaan arviointi on yhdenvertaista, avointa ja vuorovaikutteista. Oppilaiden oppimista, osaamista ja työskentelyä arvioidaan monipuolisesti suhteessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.

Monipuolinen arviointi tarkoittaa sitä, että arviointi perustuu erilaisiin näyttöihin, kuten esimerkiksi kirjalliset kokeet, suulliset näytöt, työskentelyntaidot, projektityöt, esitelmät ja kirjoitelmat. Oppilaan käyttäytyminen arvioidaan erikseen suhteessa paikallisesti määriteltyihin käyttäytymisen kriteereihin.

Lukuvuoden aluksi opettajat tiedottavat oppilaita ja heidän huoltajiaan oppiainekohtaisista tavoitteista sekä arvioinnin periaatteista. Lisäksi opettajat antavat oppilaille ohjaavaa ja kannustavaa palautetta koko lukuvuoden ajan, jotta oppilaat oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.

Oppilas ja hänen huoltajansa saavat myös lukuvuoden aikana palautetta oppilaan edistymisestä, työskentelystä ja käyttäytymisestä.

Kehityskeskustelu jokaisen lukuvuoden alussa

Oulussa opettaja pitää oppilaan kanssa jokaisen lukuvuoden aluksi kehityskeskustelun. Kehityskeskustelussa käsitellään oppilaan vahvuuksia, työskentelytaitoja sekä ajankohtaisia opiskeluun ja ikävaiheeseen liittyviä aiheita. Oppilas voi yhteistyössä opettajan kanssa myös asettaa tavoitteita opiskelulleen.

Huoltaja voi halutessaan osallistua kehityskeskusteluun. Vuosiluokilla 1 ja 7 huoltaja voi valita kehityskeskustelun sijasta Lapset puheeksi -keskustelun.

Oppilaan arvioinnin muodot

Väliarviointi

Lukuvuosiarviointi

Päättöarviointi