Ylioppilaskirjoitukset

Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti lukion ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen mukaiset kokeet ja suorittanut hyväksytysti lukion koko oppimäärän. Nykyisin voimassa olevan asetuksen mukaan oppilaan on osallistuttava neljään tai viiteen pakolliseen yo-kuulusteluun. Keväällä 2022 aloittaneet kirjoittavat vähintään viisi ainetta. Ainoana pakollisena kokeena on kirjoitettava äidinkieli. Muut pakolliset kirjoitusaineet opiskelija valitsee ensimmäisen vieraan kielen, toisen kotimaisen kielen, matematiikan tai reaaliaineiden joukosta.

Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen. Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, osallistuuko hän niissä vaativuudeltaan helpompaan vai vaikeampaan kokeeseen. Vähintään yhdessä pakollisessa kuulustelussa on kokelaan osallistuttava vaativampaan kokeeseen.

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa kolmena peräkkäisenä tutkintokertana.

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hyväksytyn kokeen saa uusia ilman rajoitusta (L 502/2019, 16 §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Kokelas, joka on suorittanut hyväksytysti vanhamuotoisen reaalikokeen, voi uusimisen sijaan täydentää tutkintoaan yhdellä tai useammalla reaaliaineen kokeella.

Syksyn 2019 tutkinnosta lähtien hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa tutkinnon suorittamisen aikana (L 502/2019, 16 §). Tämä koskee kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin koe on suoritettu. Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin pakollisessa kokeessa kolmannella tutkintokerralla, hän saa uusia hylätyn kokeensa kolme kertaa kolmen seuraavan tutkintokerran aikana. Pisimmillään tutkinnon suorittaminen voi siten ulottua kuuteen tutkintokertaan. Jos kokelas on valinnut vaativamman tason kokeen aineessa, jossa on kahden tason mukaisia kokeita, tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettavan äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen tason (L 502/2019, 16 §). Lyhyempään oppimäärään perustuvan kokeen suorittaminen katsotaan alkuperäisen kokeen uusimiseksi. Siten kokelas, joka on hylätty esimerkiksi pitkän matematiikan kokeessa, voi koetta uusiessaan vaihtaa kokeen tason lyhyen matematiikan kokeeksi. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että kokelaan pakollisiin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe. Jos kokelas on osallistunut äidinkielen ja kirjallisuuden kokeeseen, mutta tullut siinä hylätyksi, hän saa halutessaan uusia hylätyn kokeen osallistumalla suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeeseen, jos hänellä on oikeus suorittaa kyseinen koe.

Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää.