Valinnaisaineet

Kiviniemen koulun valittavat valinnai­saineet

Oppilaat ja opettaja suunnittelevat yhdessä kurssin alussa kurssin tarkemmat sisällöt.

1) Robotiikka KMYVx12(matema­tiikan, ympäris­töopin ja käsityön soveltava kurssi) 

Robotiikan opiskelussa on kyse tutkimisesta, oivaltamisesta ja hyviksi havaittujen ratkaisujen soveltamisesta. Kurssi sisältää mekaniikan rakentelua ja robottien ohjelmointia. Tavoitteena on syventyä geometriaan, mittayksiköihin, koordinaatistoon, laskutoimituksiin, valo-oppiin, kitkaan ja voimaan. Kurssilla rakennetaan ja ohjelmoidaan pienissä ryhmissä omat robotit. 

Toiminta on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa. Kurssin tavoitteena on kehittää ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja.  

2) Kädentaidot ja teknologia KÄSYMVx12 (käsityön ja ympäristöopin soveltava kurssi) 

Valinnaiskurssin tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kädentaidoissa teknologiaa hyödyntäen (esim. kuvataiteessa ja käsityössä). Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa.  Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, arkkitehtuuria sekä koulun omia painotuksia. Kurssin sisältöjä suunnitellaan yhdessä oppilaiden kanssa. 

Toiminta on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa. Tavoitteena on tuottaa itsetuntoa vahvistavia ja mielihyvää tuottavia kokemuksia oppijoille.  

3) Arjentaidot KYVx12(yhteiskuntaopin, ympäristöopin ja kotitalouden soveltava kurssi) 

Kurssilla painottuvat itsestä huolehtimisen ja arkielämässä selviytymisen taidot. Tavoitteena on antaa oppilaalle eväitä omaan hyvinvointiin, arjen hallintaan ja kestävään elämäntapaan. Pyrkimyksenä on edistää myönteistä suhtautumistapaa kodin yhteisiin arkiaskareisiin. Kurssilla harjoitellaan erilaisissa arkisissa tilanteissa toimimista. Yhdessä voidaan esimerkiksi leipoa, tehdä ruokaa, sienestää, marjastaa, kalastaa, korjata tai tuunata vaatteita. Toiminnan pohjana on taloudellisuus, kestävä kehitys ja hyvinvointi. 

Kurssin puitteissa voidaan suunnitella ja toteuttaa jokin arjen taitoja vaativa laajempi projekti esimerkiksi retki valittuun kohteeseen (esim. teatteri, museo, Virpiniemi…) toteuttaen kaikki retken valmisteluun, rahoitukseen ja toteutukseen liittyvät yksityiskohdat yhdessä. Kurssin toteutuksessa keskeistä on toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen. Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun. 

4) Lähiympäristössä liikkuen YMLIVx12 (liikunnan ja ympäristöopin soveltava kurssi) 

Kurssi yhdistää luontoa ja liikuntaa vuodenajat huomioiden. Kurssilla vahvistetaan oppilaan ympäristötietoisuutta esimerkiksi retkeillen. Kurssin tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin.  

Tavoitteena on edistää oppilaan terveys- ja tunnetaitoja sekä mielen hyvinvointia tunnistaen ja tukien omia vahvuuksia.   

5) Vuorovaikutus- ja viestintä ÄIENV12 (äidinkielen ja vieraiden kielten soveltava kurssi) 

Valinnaiskurssin tavoitteena on syventää sekä kirjallisia että suullisia vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi draamaa, mediaa, elokuvaa, animaatioita ja/tai kirjallisuutta. Kurssilla voidaan keskittyä yhteen tai useampaan aiheeseen oppilaiden ja opettajan toiveiden mukaisesti.  

Kurssilla käytetään kieltä erilaisissa toiminnallisissa harjoituksissa, joiden avulla kielten oppiminen monipuolistuu ja tehostuu. Kurssilla tärkeintä ovat ilo, leikillisyys ja luovuus. 

6) Matematiikan syventävä kurssi MAVx12

Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin peleihin. Lisäksi perehdytään muun muassa ongelmanratkaisuun, lukujärjestelmiin, matematiikan kulttuuriin ja historiaan. Kurssilla hyödynnetään tietotekniikan antamia mahdollisuuksia.  

Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun. Kurssin tavoitteena on kehittää ongelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoja.  

7) Musiikin syventävä kurssi MUVx12   

Musiikin tarkoituksena on luoda edellytykset monipuoliseen musiikilliseen toimintaan. Valinnaisen musiikin kurssin tavoitteena on laajentaa ja syventää oppilaan osaamista musiikissa. Kurssilla harjoitellaan musisoimisen taitoja, esiintymisen rohkeutta ja yhteistyökykyä ottamalla huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet sekä monipuoliset työtavat.  Oppilaat osallistuvat yhdessä opettajan kanssa kurssin tarkempien sisältöjen suunnitteluun. 

Valinnaisen musiikin kurssilla saadaan kokemuksia erilaisista esiintymistilanteista ja harjoitellaan musiikin esittämistä kannustavassa ilmapiirissä. Kurssilla tutustutaan erilaisiin musiikinlajeihin. Valinnaisen musiikin kurssi voidaan toteuttaa myös projektioppimisen näkökulmasta yhtä oppimiskokonaisuutta syventämällä tai jotakin aihepiiriä tai työskentelytapaa painottamalla.