Hae meille opiskelijaksi!

Laanilan lukio – sydämellinen oppimi­sym­päristö tulevai­suuden tekijöille

Laanilan lukion opetussuunnitelmatyössä olemme yhdessä opiskelijoiden ja huoltajien kanssa päätyneet neljään päätöksenteon kriteeriin eli arvoon, joiden suunnassa kuljemme tuleviin vuosiin: luovuus, osallisuus, vastuullisuus ja empaattisuus. Arvojen alkukirjaimista muodostuva love, rakkaus, kiteyttää hyvin mielenlaadun ja katsomustavan, joiden ajattelemme mahdollistavan pyrkimyksen totuuteen, inhimillisyyteen ja oikeuden- mukaisuuteen.

Päivittäisessä toiminnassamme, ihmisten kohtaamisessa ja päätöksenteossa pyrimme edistämään luovuutta käyttämällä monipuolisia opetusmenetelmiä, kunnioittamalla erilaisia suhtautumistapoja ja ajattelemalla avara- katseisesti. Osallisuuden lähtökohta on vuorovaikutuksessa, joka synnyttää jokaiselle kokemuksen, että minulla on oikeus toimia ja mahdollisuus vaikuttaa. Osallisuus tulee näkyväksi esimerkiksi aktiivisessa opiskelijakunta-, tutor-, kansainvälisyys ja Vihreä lippu –toiminnassa. Vastuullisuutta osoitamme huolehtimalla omista töistämme ajallaan ja parhaalla mahdollisella tavalla sekä toimimalla Unesco-kouluverkostossa ja erilaisissa vapaaehtoistapahtumissa. Aito välittäminen ja huolehtiminen toisista ihmisistä, kuunteleminen ja joustavuus ilmentävät empaattisuutta.

Unesco ASPnet -kouluna (Associated Schools Project Network) arvoperustamme tukipylväitä ovat elämän, ihmisarvon loukkaamattomuuden, ihmisoikeuksien, demokratian periaatteiden ja kulttuurien välisen kanssakäymisen kunnioittaminen. Painotamme kestävää elämäntapaa, ekososiaalista sivistystä, kansainvälistä yhteistyötä ja maailmankansalaisuutta. Inhimillinen ja kulttuurinen moninaisuus nähdään yhteisössämme rikkautena ja luovuuden lähteenä.

Arvojemme pohjalta meille on muotoutunut unelma eli visio: Haluamme olla sydämellinen oppimisympäristö tulevaisuuden tekijöille. Tämän tavoitteen suunnassa olemme sitoutuneet työskentelemään.

 

 

Laanilan lukion esittelyvideo

Laanilan lukion esittelyvideo