Opetussuunnitelma

LAANILAN LUKION KASVATUS- JA OPETUSTYÖN PÄÄMÄÄRÄ JA ARVOPERUSTA SEKÄ TOIMINTA-AJATUS


Laanilan lukion toiminta-ajatuksena on muodostaa henkistä kasvua ja oppimista tukeva ympäristö, jonka jäsenet työskentelevät yhdessä asetettujen päämäärien hyväksi.
Päämääränä on kasvattaa Laanilan lukion opiskelijoista tunne-elämältään ehjiä, itsenäisesti ajattelevia ja itsetunnoltaan vahvoja kansalaisia, joilla on
- taito tehdä valintoja
- oman ja muiden kulttuurien tuntemusta ja kyky ymmärtää erilaisuutta
- valmius osallistua kansalliseen ja kansainväliseen päätöksentekoon
- kyky ratkaista luovasti ja vastuuntuntoisesti oman aikansa ongelmia
- valmius hankkia oman maailmankuvan muodostamiseen tarvittava tieto
- taito käyttää tietoa
- valmius ja avoimuus omaksua uutta
- kyky ymmärtää periaatteet, jotka johtavat taloudelliseen ja luonnonvarojen käytön kannalta kestävään kehitykseen.


KOULUN KESKEISET TAVOITTEET


Laanilan lukion tavoitteena on sen lisäksi, mitä lukiolain 2.§:n mukaisesti edellytetään,
- tarjota virikkeellinen oppimisympäristö, jossa vallitsee avoin ilmapiiri kaikkien yhteisön jäsenten välillä
- pyrkiä tarjoamaan useita erilaisia oppimistapoja korostaen kuitenkin oppilaskeskeisiä menetelmiä
- antaa mahdollisimman paljon vastuuta opiskelijoille heidän oman opiskelunsa suunnittelussa ja pyrkiä yhteisesti ja luovasti ratkaisemaan lukiouralla ilmeneviä ongelmia
- tarjota opiskelijoille mahdollisuus edetä opinnoissaan heidän henkilökohtaisten kykyjensä mukaan
- pyrkiä siihen, että kaikki lukio-opiskelunsa aloittaneet suorittavat ylioppilastutkinnon
- taata mahdollisimman korkea jatko-opintokelpoisuus.