Koulu, jossa jokaisen on hyvä olla

Johdanto 

Tämän suunnitelman tarkoitus on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja koko oppilaitoksen yhdenvertaisuutta Laanilan lukiossa. Se käsittelee lukion tämänhetkistä tilannetta ja kertoo, kuinka yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa voidaan edistää sekä kuinka syrjintään puututaan.  

Suunnitelman teko perustuu yhdenvertaisuuslakiin (1325/2014) ja tasa-arvolain (609/1986) muutoksiin tammikuulta 2015. Oppilaitokset ovat velvollisia laatimaan toiminnan kehittämiseen tähtäävän toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman. 
 
Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. 

Oikeusministeriön ylläpitämä yhdenvertaisuussivusto, luettu 19.4.2022: https://yhdenvertaisuus.fi/mita-on-yhdenvertaisuus  

Tasa-arvolain tarkoitus on parantaa naisten ja miesten välistä tasa-arvoa, estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Se edellyttää, että miehille ja naisille järjestetään samanlaiset mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. 

Opetushallituksen nettisivusto, luettu 19.4.2022:  https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tasa-arvo-ja-yhdenvertaisuussuunnittelu-oppilaitoksissa

Laanilan lukiossa järjestetään säännöllisesti yhdenvertaisuuskysely, jonka tuloksia käsitellään sekä lukion opettajakunnan kesken että lukiolaisten kanssa. Kyselyn tulokset ovat pohjana tämän suunnitelman teossa ja säännöllisessä päivittämisessä.