Järjestyssäännöt

Länsituulen koulun järjestyssäännöt ja kurinpidon porrastus

Länsituulen koulun järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun järjestystä, opiskelujen sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaan ollessa koulussa tai osallistuessa kaikkeen koulun toimintaan koulussa ja sen ulkopuolella.

Oppilaan oikeudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla on oikeus fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja pedagogiseen turvallisuuteen.

Oppilaan velvollisuudet (Perusopetuslaki § 35, 36)

Oppilaalla on velvollisuus käydä koulua säännöllisesti, suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti, käyttäytyä asiallisesti sekä noudattaa koulun järjestyssääntöjä.

Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

1. muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa ei saa kohdella epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti

2. toisen ihmisen syrjintä hänen alkuperänsä, seksuaalisen suuntautumisensa, kielensä, uskontonsa, vammaisuutensa, terveydentilansa tai muun vastaavan syyn perusteella on kielletty

3. kiusaaminen ei ole sallittua missään muodossa

4. opetuksen häirintä on kielletty

5. vilpillinen toiminta: koelunttaus, toisen omaisuuden anastaminen tai vahingoittaminen on kielletty

6. tupakan, nuuskan, päihteiden tuonti kouluun ja niiden käyttö on kielletty

7. vaarallisten esineiden tai aineiden tuonti kouluun on kielletty

8. opetusta häiritsevien esineiden tai tekijöiden käyttö kielletty

9. tekstien tai kuvien luvaton kopiointi koulutöihin on kielletty

10. esineiden heittäminen on kielletty

Oppilaan on myös

11. saavuttava ajoissa oppitunneille sekä korvattava myöhästymiset ja luvattomat poissaolot

12. huolehdittava mukaansa kouluun asianmukaiset opiskeluvälineet ja varusteet (esimerkiksi liikuntavarusteet, tietokone, opiskeluvälineet)

13. noudatettava koulun henkilökunnan antamia ohjeita

Oleskelu ja liikkuminen

1. koulun alueelta koulupäivän aikana poistuminen ilman opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä on kielletty

2. koulumatkan kulkemiseen tarkoitetut välineet tulee laittaa niille osoitetuille paikoille

Siisteys ja ympäristöstä huolehtiminen

1. yleistä siisteyttä koulun sisä- ja ulkotiloissa tulee noudattaa

2. tekijä on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon, puhdistamaan tai korjaamaan sotkut tai vauriot Oulun kaupungin omaisuudelle.

Koulun wc-tilat

1. Koulun wc-tilat on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen asiointiin, joten wc:ssä voi olla vain yksi henkilö kerrallaan.

Ruokailu

1. ruokailuun jonotetaan rauhallisesti ja eri ruokalajeja otetaan linjastolta ottimilla noudattaen annettuja rajoituksia

2. ruokailussa on oppilaan noudatettava hyviä ruokailutapoja

3. ruokailtuaan oppilaan on siistittävä ruokailupaikkansa, vietävä astiansa palautuspisteelle ja yläkoululainen nostaa tuolinsa ylös

Tietokoneen, matkapuhelinten sekä muiden mobiililaitteiden käyttö

1. Häiritsevä mobiililaitteen käyttö oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana on kielletty.

2. opettajalla on oikeus kerätä mobiililaitteet oppitunnin ajaksi niille varattuun paikkaan

3. alakoulun oppilaan kännykän käyttö koulupäivän aikana on kielletty. Kännykkä tulee säilyttää koulupäivän ajan omassa repussa.

Opettajalla ja rehtorilla on tarkastus- ja haltuunotto-oikeus perusopetuslaissa erikseen määrätyllä tavalla.

Järjestyssääntöjen rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraa POL §35 tai POL §36 mukainen rangaistus, joka voi olla

− opettajan nuhtelu tai puhuttelu

− kasvatuskeskustelu

tai kurinpidollinen toimenpide, joka voi olla

- jälki-istunto (60 min)

- luokasta poistaminen

- opetuksen epääminen

- esineen haltuunotto

- tavaroiden tarkistaminen

- kirjallinen varoitus tai - määräaikainen erottaminen

Oppilas on myös korvausvelvollinen, jos hän rikkoo tahallaan tai varomattomalla käytöksellään koulun omaisuutta

 

 

Tälle sivulle kannattaa linkittää myös Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma ja Kiusaamiseen puuttumisen malli.