Hulevesi

Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista.  Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesien hallinta on osa perusinfraa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet.

Maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.9.2014. Lainmuutoksilla oli merkittäviä vaikutuksia hulevesien hallinnan järjestämiseen kunnissa.

Oulun kaupunginhallitus päätti 23.11.2015 hulevesien hallinnan muutoksista ja hulevesimaksun käyttöönotosta vuoden 2016 alusta. Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla. Yhdyskuntalautakunta valvoo hulevesien hallintaa ja hyväksyy hulevesiä koskevat suunnitelmat ja määräykset. Oulun Vesi hoitaa huleveden runkoviemäriverkoston ja kuivatuspumppaamot ja antaa luvan liittyä hulevesiviemäriverkostoon. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa oman kiinteistönsä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien hallinnasta.

Hulevesimaksun käyttöönoton yhteydessä vuoden 2016 alusta alkaen on jätevesimaksua alennettu 0,10 euroa/m3 eli sen verran kuin sillä on aikaisemmin katettu hulevesikustannuksia.  

Hulevesimaksu on vuosimaksu, joka laskutetaan kaikilta asemakaava-alueen kiinteistöiltä. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, josta ei voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

 

Oheisessa taulukossa on ilmoitettu vuoden 2019 hulevesimaksu rakennustyypeittäin

 Tontti/tontin koko

Hulevesimaksu (€) vuodessa, alv 0%

 Omakotitalotontit ja yhden asunnon loma-asuntotontit

22,50

 Muut asemakaavatontit

 

 ≤ 2 500 m²

150,00

 ≤  5 000 m²

260,00

 ≤  10 000 m²

450,00

 ≤  25 000 m²

745,00

 ≤  50 000 m²

1 490,00

 ≤  100 000 m²

2 235,00

 > 100 000 m ²

Maksu määritellään tapauskohtaisesti, kuitenkin vähintään 2235, 00

Paritaloilta peritään kaksinkertainen omakotitalon hulevesimaksu.

Omakotitaloihin rinnastettavilla enintään kaksikerroksisilla asuinpientaloilla kuten pari-, rivi- ja ketjutaloilla (kaavamerkinnät AP, AR, ARK) hulevesimaksu määräytyy tonttikoon mukaan tai on asuntoa kohden enintään omakotitalon maksun suuruinen. Maksu koskee esimerkiksi usean omakotitalon muodostamaa kiinteistöyhtiötä. Jos tontilla harjoitettu toiminta (esimerkiksi yksityinen lumen vastaanotto) aiheuttaa poikkeuksellista kuormitusta hulevesijärjestelmään, määritetään tontin hulevesimaksu erikseen.

Hulevesimaksu laskutetaan kerran vuodessa. Hulevesimaksun lasku lähetetään sille kiinteistön omistajalle tai haltijalle, jonka nimissä kiinteistön vesilaskutus on laskutusajankohtana. Vuoden 2019 hulevesilasku on lähetetty asiakkaille keväällä 2019, laskutusjärjestelmän vaihdoksen johdosta.

Hulevesilaskun saajalla on oikeus tehdä laskusta muistutus Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunnalle. Muistutus on tehtävä Oulun kaupungin kirjaamoon 21 päivän sisällä laskun päiväyksestä osoitteella:

  • Oulun kaupungin kirjaamo, postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite: Kansankatu 55A, sähköposti: kirjaamo@ouka.fi, aukioloaika: ma-pe 8.30-15.30
  • Muistutuksessa tulee ilmoittaa laskun saajan tiedot, laskun numero ja muistutuksen perustelu sekä kopio laskusta.

Hulevesilaskun kirjoitus- tai laskuvirhe voidaan korjata ilman muistutusta. Näissä tapauksissa pyydetään olemaan yhteyttä puhelimitse arkisin klo 9-15 numeroon 08 572 5250.

Hulevesilaskua koskevat nimi- ja osoitteenmuutokset tulee ilmoittaa arkisin klo 9-15 numeroon 08 572 5250.

Kuivatusta ja hulevesiviemäröintiä koskevat kysymykset voi lähettää Oulun kaupungin sähköisen palautejärjestelmän kautta verkko-osoitteessa: e-kartta.ouka.fi/eFeedback

Hulevesiverkoston liitoslausunto tilataan verkko-osoitteesta: www.oulunvesi.fi/liitoslausunnon-tilaus

Oulun kaupunki rakentaa vuosittain lisää hulevesiviemäröintiä. Alueille, joilta viemäröinti puuttuu rakennetaan hulevesiviemäri yleensä katujen ja vesihuollon saneerauksen yhteydessä. Kuluvan vuoden rakentamiskohteet löytyvät Oulun karttapalvelusta verkko-osoitteesta:  kartta.ouka.fi/ims

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 Oulu
  • Puhelin work 08 558 410 vaihde
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.