Mitä hulevesi on?

Hulevesi on rakennetuilta alueilta pois johdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista. Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesien hallinta on osa perusinfraa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet.

Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla. Yhdyskuntalautakunta valvoo hulevesien hallintaa ja hyväksyy hulevesiä koskevat suunnitelmat ja määräykset. Oulun Vesi hoitaa huleveden runkoviemäriverkoston ja kuivatuspumppaamot ja antaa liitoslausunnon hulevesiviemäriverkostoon liittymisestä. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa oman kiinteistönsä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien hallinnasta.

Hulevesimaksu on vuosimaksu, joka laskutetaan kaikilta asemakaava-alueen kiinteistöiltä. Kyseessä on julkisoikeudellinen maksu, josta ei voi saada vapautusta. Maksu koskee kaikkia asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Paritaloilta peritään kaksinkertainen omakotitalon hulevesimaksu.

Omakotitaloihin rinnastettavilla enintään kaksikerroksisilla asuinpientaloilla kuten rivi- ja ketjutaloilla (kaavamerkinnät AR, ARK) hulevesimaksu määräytyy tonttikoon mukaan. Maksu koskee esimerkiksi usean omakotitalon muodostamaa kiinteistöyhtiötä. Jos tontilla harjoitettu toiminta (esimerkiksi yksityinen lumen vastaanotto) aiheuttaa poikkeuksellista kuormitusta hulevesijärjestelmään, määritetään tontin hulevesimaksu erikseen.

Hulevesimaksut
 Tontti/tontin koko  
 Omakotitalotontit ja yhden asunnon loma-asuntotontit 24,75
Muut asemakaavatontit  
≤ 2 500 m² 165,83
≤  5 000 m² 287,10
≤  10 000 m² 495,00
≤  25 000 m² 821,70
≤  50 000 m² 1 640,93
≤  100 000 m² 2 460,15
> 100 000 m ² 2 460,15

Yhteystiedot

Hulevesilaskutus

Puh. 040 1381801

Numero palvelee arkisin klo 8 - 16

hulevesi.oulu@monetra.fi

Kuva asuinalueesta.