Ympäristöohjelma

Ympäris­tö­ohjelma 2026 - asteen verran ympäristöystävällisempi

Ympäristöohjelma on yksi Oulun kaupunkistrategian toteuttamisohjelmista. Sen tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen.

Ympäristöohjelman sisältö

Ohjelmassa on neljä painopistettä, joilla kaikilla on kolmesta neljään tavoitetta toimenpiteineen ja mittareineen. Toimenpiteisiin ja mittareihin voit tutustua tarkemmin ohjelmadokumentin avulla. Sen löydät linkkinä sivun ylälaidasta. Lisäksi jokaisella painopisteellä on oma verkkosivu, joihin pääset tämän sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta.

Kaupunkimme kehittyy kestävästi

Tämän painopisteen tavoitteita ovat kestävä kaupunkisuunnittelu, ympäristöystävällinen liikkuminen ja hiilineutraali rakentaminen.

Nämä tarkoittavat mm sitä, että Oulun kaupunkisuunnittelu huomioi kestävän kehityksen periaatteet. Kestävä liikkuminen on houkuttelevaa ja saavutettavaa. Kaikessa korjaamisessa, rakentamisessa ja purkamisessa pyritään hiilineutraaliuteen sekä materiaalien säästöön laadusta tinkimättä. 

Toimimme resurssiviisaasti

Tämän painopisteen tavoitteita ovat tehokas energiankäyttö, hiilineutraali energiantuotanto ja toimiva kiertotalous.

Tämä tarkoittaa mm. sitä, että julkiset rakennukset toimivat energiaratkaisujen edelläkävijöinä. Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään systemaattisesti. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan ja hyödynnetään laajasti erilaisin hybridijärjestelmin. Oulu toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.

Luonto on voimavaramme

Tämän painopisteen tavoitteita ovat luonto kaikkien saavutettavissa, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö sekä monimuotoinen luonto ja vesistöjen hyvä ekologinen tila.

Nämä tarkoittavat mm. sitä, että Oulu huomioi maankäytössä virkistysarvot ja ekologiset verkostot. Kaupunkiympäristö suunnitellaan ilmastokestäväksi. Elinympäristön laatua parannetaan ja ylläpidetään ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen tai parantaminen, riittävät viheralueet ja hyvä vesistön tila huomioidaan kaikessa maankäytön suunnittelussa.

Edistämme ympäristövastuullisuutta

Tämän painopisteen tavoitteita ovat ympäristövastuulliset oululaiset, kestävät toimintatavat kaupunkikonsernissa ja kestävät hankinnat.

Nämä tarkoittavat mm. sitä, että Oulussa kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt tietävät ja ymmärtävät omien tekojensa vaikutukset kaupungin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkikonsernissa kestävät toimintatavat ja ympäristön huomioiminen ovat kaupungin arkea. Kaupunki on osaava hankkija, joka tekee ympäristön kannalta vastuullisia hankintoja.

Ohjelman seuranta ja raportointi

Ohjelman toteutumisesta viestitään säännöllisesti ja edistymisestä raportoidaan vuosittain kaupunginhallitukselle. Ympäristötaloudelliset tunnusluvut raportoidaan kaupungin tilinpäätöksen yhteydessä. Ympäristöohjelman seurantaan voit tutustua tarkemmin seurannan verkkosivulla. Toimenpiteiden edistymisestä voit lukea myös noin joka toinen kuukausi ilmestyvästä ympäristöohjelman uutiskirjeestä. Uutiskirjeen voit myös tilata suoraan omaan sähköpostiisi.

Ympäristöohjelmaan liittyvät muut ohjelmat ja selvitykset