Myydään tarjousten perusteella Hollihaan urheilutalo

Skeittaaja Hollihaan puistossa

Tarjouskilpailun ajankohta

Tarjouskilpailu järjestetään 15.11.2021 klo 8:00 - 13.12.2021 klo 16:00 välisenä aikana. Myöhässä tulleita tarjouksia ei oteta huomioon.

 

Tarjouksen jättäminen

Tarjous jätetään Oulun seudun karttatiellä täyttämällä tonttihakemus ja lisäämällä tonttihakemukseen ostotarjous kohtaan tarjottava hinta. Ostotarjous tulee antaa €/k-m2 muodossa.

 

Menettelyt ja ehdot

Tonttien pohjahinta on 600 €/k-m2. Pohjahinnan alittavia tarjouksia ei oteta huomioon.

Tontista tehdään suunnitteluvaraus korkeimman tarjouksen jättäjälle. Tonttivarauksesta päättää kaupunginhallitus. Kaupunki varaa oikeuden hylätä tai hyväksyä tarjoukset. Varausaikana kaupunki ja korkeimman tarjouksen jättäjä solmivat kiinteistökaupan esisopimuksen. Rakennuksen hallinta siirtyy yhteistyökumppanille heti esisopimuksen tekovaiheessa. Tontit kaavoitetaan korkeimman tarjouksen jättäjän kanssa asumiseen. Tontille kaavoitettavan rakennusoikeuden kautta lasketaan lopullinen kiinteistön kauppahinta.

 

Tarjouksen jättäjälle asetettavat ehdot:

 1. Tarjouksen jättäjän toimialan tulee olla Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen (41200). Kaupungingeodeetti oikeutetaan myöntämään poikkeuksen toimialavaatimukseen hakemuksesta, mikäli hakijan taloudelliset tunnusluvut, yhteistyökumppaneiden referenssit tai muu vastaava seikka puoltaa poikkeuksen myöntämistä. Poikkeamista toimialavaatimukseen tulee kuitenkin hakea vähintään 7 vuorokautta ennen tarjousmenettelyn päättymistä.
 2. Tonttirahastojen käyttöä ei tässä tarjouskilpailussa hyväksytä. Tarjouksen jättäjän tulee olla itse kiinteistökaupan osapuolena.
 3. Tarjouksen jättäjän luottoluokitus tulee olla vähintään A.
 4. Tarjouksen jättäjällä tulee olla vähintään viisi (5) referenssiä kerrostalon rakentamisesta.
 5. Voittajaksi esitettävän tarjoajan tulee toiminnassaan täyttää osakeyhtiölain ja kirjanpitolain mukaiset velvoitteet sekä verotusta, ympäristön suojelua, työsuojelua, työoloja ja työehtoja koskevat sekä muut vastaavat lakisääteiset yhteiskuntavelvoitteet. Tarjoaja on Kaupungin niin vaatiessa velvollinen viipymättä esittämään kaikki tarjoajan yleisen kelpoisuuden toteamiseksi vaadittavat selvitykset. Voittajaksi esitettävän tarjoajan on joka tapauksessa ennen kilpailun ratkaisemista toimitettava Kaupungille selvitys luottotiedoistaan sekä selvitys edellä mainittujen yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisesta.

 

Hollihaan urheilutalo

Tarjouskilpailu käsittää kiinteistöt 564-4-23-2 ja 564-4-23-3 (Osoite: Kuusiluodonkatu 14 ja 16). Tontilla 2 sijaitsee urheilutalo ja tontilla 3 on urheilutalon pysäköintiä. Tontti 2 on voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä YU ja sillä on rakennusoikeutta 3840 k-m2. Tontin pinta-ala on kiinteistörekisterin mukaan 4199 m2. Rakennuksen julkisivun enimmäiskorkeudeksi on kaavassa asetettu 12 metriä. Tontille on sallittua rakentaa yksi asunto. Tontille on rakennettava 1 autopaikka 15 istumapaikkaa kohti.

Tontti 3 on osoitettu autopaikkojen korttelialueeksi kaavamerkinnällä LPA. Tontille saa kuitenkin sijoittaa vain korttelin 23 autopaikkoja. Kaupunki on hakenut ja urheilutalolle on myönnetty rakennusvalvonnan johtajan päätöksellä purkulupa 4.10.2021. Rakennuksen purkaminen jää tulevan ostajan vastuulle ja se on otettava huomioon tarjousta laadittaessa.

 

Alustavat maankäyttövaihtoehdot

Kaupunki on laatinut 23.10.2015 kaksi eri vaihtoehtoa tulevasta rakentamisesta tontille, jotka on esitetty tämän päätöksen liitteenä. Ensimmäisen suunnitelman mukaan tontit kaavoitettaisiin kaupunkipientalotonteille ja rakennusoikeutta tässä vaihtoehdossa olisi 2218 k-m2. Toisessa vaihtoehdossa tonteille kaavoitettaisiin kerrostaloja ja rakennusoikeus olisi tällöin 6106 k-m2. Nämä vaihtoehdot ovat asemakaavamuutoksen lähtökohtana.

 

Liiteasiakirjat

Tarjouksen jättäjällä on käytössään seuraavavat asiakirjat:

 1. Alustava maankäyttövaihtoehdot
 2. Kartta Kuusiluodonkatu 14 ja 16
 3. Asbestikartoitus 16.9.2015, Inspecta Oy
 4. Kuntoarvioraportti 30.10.2015, Ramboll Finland Oy
 5. Haitta-ainekartoitus, 30.12.2016, Inspecta Oy
 6. Kuntoarvio, Ilmanvaihdon yleisarviointi, 22.7.2016, Inspecta Oy
 7. Putkistojen kuntotutkimus, 12.7.2016, Inspecta Oy
 8. Vesikaton huoltotarkastus, 26.8.2020, Kattotutka Oy
 9. Pohjatutkimus, 17.3.1961, Rak. Insinööri M. Härö
 10. Rakennuksen ominaispiirteiden selvitys, 16.8.2021, Sweco Infra & Rail

 

Kulutustietoja

 1. Sähkön kulutustietoja
 2. Kaukolämmön käyttöraportti 11.6.2021

 

Urheilutalon tarjouskilpailuun saapuneita kysymyksiä ja vastauksia:

1. Karttatiellä ei näy LPA-tontti, joka kuuluu kilpailualueeseen?

Viereinen pysäköintitontti (tontti nro 3) kuuluu kilpailualueeseen, vaikka se ei näy karttatiellä. Karttatiellä haku on vain hoidettu teknisesti urheilutalon tontin kautta. Liikennepuistolle on merkitty oikeus käyttää pysäköintitonttia. Pysäköinnin järjestäminen alueella ratkaistaan kaavassa.

2. Miten lopullinen kauppahinta määräytyy?

Kilpailun jälkeen korkeimman hyväksytyn tarjouksen jättäjän kanssa aloitetaan kaavamuutos, jossa tontille kaavoitetaan asuinrakentamista. Kaavoitettavan tontin pääkäyttötarkoituksen mukainen rakennusoikeus määrittää lopullisen kauppahinnan. Esimerkiksi tontti kaavoitetaan kerrostalotontiksi AK, jolla on rakennusoikeutta 5400 + t600 k-m2 ja korkein tarjous on 600 €/k-m2 (esimerkissä on käytetty pohjahintaa) on lopullinen kauppahinta 5400 * 600 = 3 240 000 €.

3. Kumpi maankäyttövaihtoehto on lähtökohtana kaavoituksessa?

Kaupunki lähtee edistämään korkeimman tarjouksen jättäjän valitsemaa maankäyttövaihtoehtoa. Kerrostalovaihtoehto nähdään kuitenkin kaupungin kannalta mielekkäämpänä.

4. Jos kaavoituksen lopputulema eroaa merkittävästi tarjouskilpailussa esitetyistä maankäytön vaihtoehdoista, miten hankkeesta voi vetäytyä?

Lähtökohtaisesti kaupunki edistää maankäyttövaihtoehtojen mukaisia ratkaisuja. Kaavoitus on kuitenkin vuorovaikutteinen prosessi, jossa alueen asukkailta ja päättäjiltä voi tulla kaavaratkaisuun elementtejä, jotka eivät ole kilpailuhetkellä tiedossa. Tällöin kaupunki neuvottelee korkeimman tarjouksen jättäjän kanssa, joko hinnan alennuksesta tai vetäytymisestä kilpailusta. Merkittävissä muutoksissa (esim. rakennusoikeus tai käyttötarkoitus ei vastaa maankäyttövaihtoehtoja) on ymmärrettävää, että tarjouksen jättäjä haluaa vetäytyä kilpailusta.

5. Kuka vastaa kaavoituskustannuksista?

Kaupunki vastaa kaavoitustaksasta ja yhteistyökumppani tilaa kaavoituksen sekä oman rakennushankkeen suunnittelun tueksi tarvittavat/vaadittavat selvitykset ja havainnekuvat.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Kilpailu, menettelyt ja hakemuksen jättäminen:

Veikko Lehtinen

Tontti-insinööri

puh. 044 703 2612

email. veikko.lehtinen@ouka.fi

 

Minna Kaunisvaara

Maanmittausinsinööri

puh. 050 574 9337

email. minna.kaunisvaara@ouka.fi

 

Rakennuksen tiedot ja näyttöjen sopiminen:

Sakari Kela

Tekninen isännöitsijä

puh. 040 182 0284

sakari.kela@ouka.fi