Vesihuolto ja hulevesien hallinta

Oulun Vesi

Oulun Vesi toimittaa asiakkailleen kohtuulliseen hintaan hyvälaatuista talousvettä ja vastaa jätevesien viemäröinnistä ja puhdistamisesta sekä asuinympäristön kuivatusvesien johtamisesta toiminta-alueellaan huolehtien vesistöjen ja muun ympäristön säilymisestä puhtaina.
 

Hulevesien hallinta

Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesiä syntyy perustusvesistä ja pintavaluntana rakennusten katoilta, piha-alueilta, katualueilta ja puistoista.  Hulevedet johdetaan maaperään imeyttämällä tai vesistöihin putkiviemäreissä ja ojissa. Hulevesien hallinta on osa perusinfraa. Hulevesien hallinnan tarkoitus on estää vesien aiheuttamat haitat kiinteistöille ja ympäristölle. Hulevesijärjestelmiä ovat putkiviemärit, avo-ojat ja erilaiset imeytys- ja viivytysrakenteet sekä kosteikot. Perinteisesti hulevedet on johdettu hulevesiviemäreissä tai ojissa lähimpiin vesistöihin tai maastoon. Yhdyskuntarakenteen tiivistyessä sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien rankkasateiden yleistyessä hulevesien hallintarakenteiden merkitys kasvaa. Tulvahaittojen pienentämiseksi ja hulevesien laadun parantamiseksi hulevesien hallintaan täytyy kiinnittää huomiota kaavoituksen alkuvaiheesta aina kunnossapitoon asti.

Hulevesien hallinnan kokonaisvastuu on yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilla. Yhdyskuntalautakunta valvoo hulevesien hallintaa ja hyväksyy hulevesiä koskevat suunnitelmat ja määräykset. Oulun Vesi hoitaa huleveden runkoviemäriverkoston ja kuivatuspumppaamot ja antaa luvan liittyä hulevesiviemäriverkostoon. Kiinteistön omistaja tai haltija vastaa oman kiinteistönsä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien hallinnasta.

Ohjeessa esitetään Oulun kaupungin hulevesien hallinnan periaatteet sekä suuntaviivat kaavoituksen yhteydessä tehtävään hulevesiselvitykseen ja hulevesien hallinnan suunnitteluun. Hulevesien hallinnalle esitetään sovellettavat mitoitukset ja keinot. Ohje pohjautuu kuntaliiton hulevesioppaaseen.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
    90140 Oulu
  • Puhelin work 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.