Kivikkokangas

Havainnekuva Kivikkokankaan alueesta.
Kivikkokangas on Hiukkavaaran kaupunginosan ensimmäinen asemakaavoitettu (2011) ja rakentuva alue. Tavoitteena on ollut luoda kaupunkimainen pientalovaltainen asuntoalue, joka huomioi alueen maisemalliset ominaispiirteet ja suojeluarvot. Rakentaminen alueella on sijoitettu maisemarakenne huomioiden siten, että korkeimmat laet ja alimmat suoalueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle. Alueen huomattavimmat maastonmuodot ovat Kiviharju ja Sarvikangas, jotka ovat oululaisittain varsin merkittäviä maastonmuotoja. Kiviharjun eteläpuolen avosuo sekä Sarvisuo ovat alueen merkittävimmät kosteikot. Asumisen lisäksi alueelle on sijoitettu korttelialueet lähipalveluita varten.

Kivikkokankaan asemakaava-alueen pinta-ala on 237,12 ha. Asemakaavassa Kivikkokankaan alueelle sijoittuu 1 175 asuntoa, 2 788 asukasta ja asuinkerrosalaa 199 000 k-m2. Kivikkokankaalle muodostuu monipuolinen viheralueverkosto. Asemakaava-alueen koillisosaan sijoittuu laaja virkistys- ja ulkoilualue, Aallikkokankaan liikuntamaa, josta on laadittu erillinen yleissuunnitelma.

Asemakaavan toteuttaminen

Rakentamista Kivikkokankaan korttelialueilla ohjataan rakentamistapaohjeilla ja asemakaavan tueksi laaditulla havainneaineistolla.

Viheralueiden ja yleisten alueiden toteuttamista ohjataan asemakaavan rinnalla laadituilla kuntatekniikan ja ympäristön yleissuunnitelmilla sekä myöhemmin laadittavilla rakennussuunnitelmilla.

Kivikkokankaan ensimmäiset tontit on luovutettu 2012 keväällä ja rakentaminen on alkanut, tontinluovutus jatkuu keväällä 2013.

Kivikkokankaan päiväkoti on suunnitteluvaiheessa ja suunniteltu valmistumisaika on syksyllä 2014.

Seuraa ajankohtaista -palstaa.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, kaavoitus

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
  • Postiosoite postal Kirjaamo, PL 71
    90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Asemakaava-arkkitehti
    Leena Kallioniemi work
    044 703 2425
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.