Kunnossapidon rahallinen avustaminen

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta jakaa yksityisteiden avustukset vuosittain talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan, päättämiensä myöntämisperusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Avustus määräytyy tiekunnan tien avustuskelpoisen pituuden, liikenteelliseen merkittävyyteen perustuvaan luokituksen perusteella, suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin kunnossapitokustannuksiin. Luokituksen ja toteutumisen suhdeluvuista päättää yhdyskuntalautakunta vuosittain.

Avustusehdot

 • Tielle on perustettu tiekunta (=järjestäytynyt tie)
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
 • Yhteyshenkilötietojen tulee olla ajantasaiset myös kaupungilla (ilmoitus hakemusaikana hakemuslomakkeella)
 • Vähintään yksi (1) vakituisesti asuttu kiinteistö (rakennuslupa asuinkiinteistölle)
 • Avustuskelpoisen tiekunnan tien pituuden tulee olla vähintään sata (100) metriä
 • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti.
 • Mikäli mielii avustusta, muiden kuin tieosakkaiden tien käyttöä ei saa kieltää tai rajoittaa (YksTL 58 §)
 • Yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai muuten tärkeä, sijaita asemakaava-alueen ulkopuolelle ja Oulun kaupungin alueella.

Teiden luokitus liikenteellisen merkittävyyden mukaan:

 • LK1) Yleinen läpikulkuliikenne maantien/asemakaavan välillä (huomattava ulkopuolinen, muiden kuin tieosakkaiden liikenne)
 • LK) Palvelulaitoksia, kuten koulu tai muu laitos, yli 20 paikkainen päiväkoti (huomattava ulkopuolinen, muiden kuin tieosakkaiden liikenne)
 • LK3) Tie on muuten tärkeä, liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen perustuva, säännöllinen kaikille avoin joukkoliikenne, merkittävä liikuntapaikka, pyörätieyhteydet, yli 20 paikkainen koululaislinja-auto, silloin kun käyttää tietä oikaisuun (ei ota matkustajia)
 • LK4) Muut, pääosin osakkaiden liikennettä palvelevat tiet
 

Vuoden 2020 avustus on haettavissa 1.4. - 30.4. välisenä aikana

 • Uudet hakijat toimittavat vuosittain 30.4. mennessä hakemuslomakkeen, tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjakopion ja edellisen vuoden menot menoselvityslomakkeelle koottuna (jos menoja ei ole, lomaketta ei tarvitse lähettää)
 • Kerran jätetty avustushakemus uudistetaan toimittamalla vuosittain 30.4. mennessä tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjakopion ja menoselvityslomakkeelle kootut menot edelliseltä vuodelta
 • Vain menoselvityslomakkeella ilmoitetut menot huomioidaan (älä toimita turhaan taseita, kuitteja, tiliotteita tai muita laskelmia)
 • Menoselvityslomakkeeseen liitetty talkootyölomake huomioidaan vain, kun esitetyt talkootyöt on hyväksytty tiekunnan kokouksessa
 • Tiekunnan tiessä tai tiedoissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava myös kaupungille. Ilmoitus keskitetysti aina hakuaikaan 30.4. mennessä (kirjaamoon avustuksenhakulomakkeella; "ilmoita muuttuneet tiedot")
 • Myönnetään vuosittain 30.4. mennessä perustetuille ja rekisteröidyille, avustusehdot täyttäville tiekunnille
 • Mikäli hakemus on puutteellinen tai liitteet puuttuvat, hakemusta ei huomioida.
 • Mikäli uuden tiekunnan tai liitettyjen uusien teiden rekisteröintiä ei ole tehty 30.4 mennessä, hakemusta ei huomioida. Poikkeus: on rekisteröitävissä, eli  valitusaika on umpeutunut, mutta MML ilmoittaa etteis e ole ehtinyt rekisteröidä. Pyydä rekisteröimiskelpoisuudesta todistus MML:lta (esim. sähköposti)
 • Myöhässä tulleita ja puutteellisia hakemuksia ei huomioida

Toimita avustushakemukset liitteineen ja muu posti avustukseen liittyen

Oulun kaupungin kirjaamoon Postiosoite: PL 71 90015 Oulun kaupunki Käyntiosoite: Kansankatu 55A Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi Aukioloajat: ma-pe klo 8.30-15.30

 

Talkootyö

Tieosakkaiden suorittama talkootyö, eli vastikkeetta tehty työ voidaan huomioida menoselvitykseen kustannuksena.

 • Työ ei ole vastikkeetonta, kun osakas tekee työtä tiemaksua vastaan. Esim. osakas suorittaa kuoppien paikkausta ja hänet vapautetaan tiemaksusta tai hänen tiemaksuaan pienennetään työn perusteella.
 • Työ ei ole vastikkeetonta työtä, kun osakkaalle maksetaan tehdystä työstä. Esim. osakas linkoaa tien ja hänelle maksetaan siitä. Se, että hänelle maksetaan talkootyön laskentahinnan perusteena olevan taksan mukaan, ei tee työstä vastikkeetonta talkootyötä.

Talkootyön määrän ja laadun tulee käydä ilmi tiekunnan vuosikertomuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta, joka on käsitelty tiekunnan kokouksessa.

 • Kokous hyväksyy omana kohtanaan edellisen vuoden menot tai toimintakertomuksen tai muun -  talkootöiden laatu ja määrä mainitaan pöytäkirjassa
 • tai pöytäkirjan liitteenä olevassa toimintakertomuksessa tai muussa asiakirjassa kerrotaan talkootyön laatu ja määrä (millaista työtä ja montako tuntia). Pöytäkirjan liite toimitetaan menoselvityksen liitteeksi.

Talkootyönä suoritetut tehtävät huomioidaan vain talkootyön tuntikirjanpitolomakkeelle tehtynä.  Selvitys talkootyöstä liitetään avustushakemukseen menoselvityksen liitteeksi. Laskennassa käytetään EU.:n määrittämiä hintoja: 15 €/tunti ja konetyö 45 €/tunti (kone 30 € + kuski 15 €).

Yksityisteiden valaistus:

 • luovutetaan 30.9.2019 korvauksetta tiekuntien omaisuudeksi. Oulun kaupunki huolehtii valaistuksesta ja sähkölaskuista kuitenkin siihen saakka, kunnes kunkin kohteen valaistuksen tekniset ratkaisut on tehty. Valaistusta ei saa myydä tai luovuttaa eteenpäin ennen 30.9.2029.
 • Kaupungin omistuksessa olevien seudullisten pyörätieyhteyksien valaistusasiat ratkeavat, kun kohteittaiset tietoimitukset on saatu päätökseen.

Yksityistie voi toimia myös pyörätieyhteytenä:

 • Tiekunta on lähtökohtaisesti perustettava myös seudullisten pyörätieyhteyksinä toimiville yksityisteille.
 • Pyörätieyhteytenä toimivalla yksityistiellä on mahdollista saada korkeamman luokituksen mukaista avustusta.
 • Käynnissä on maanmittauslaitoksen yksityistietoimitus Muhos-Oulu välisellä pyörätiereitillä (Lukantie-Pukintie), joka toivottavasti antaa suuntaviivat kuntien, valtion ja osakkaiden vastuista vastaavissa tapauksissa.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää yksityistieavustuksista

pyrimme vastaamaan mahdollisuuksien mukaan keskitetysti puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) tai sähköpostilla yksityistiet.palaute(at)ouka.fi tai kaupungin sähköisessä palautepalvelussa

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.