Kunnossapidon avustaminen 1.6.2019 alkaen

Oulun kunnossapitoavustuksena myönnetty aurausavustus ja siihen liittyvä erityiskohdeavustus on muutettu raha-avustukseksi tiekunnille. 

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta jakaa yksityisteiden avustukset vuosittain talousarviossa tarkoitukseen varatun määrärahan, päättämiensä myöntämisperusteiden ja kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Kunnossapitoavustus on muuttunut raha-avustukseksi tiekunnille. Avustus määräytyy tiekunnan tien avustuskelpoisen pituuden, liikenteelliseen merkittävyyteen perustuvaan luokituksen perusteella, suhteessa edellisen vuoden toteutuneisiin kunnossapitokustannuksiin. Luokituksen ja toteutumisen suhdeluvuista päättää yhdyskuntalautakunta vuosittain.

Teiden luokitus liikenteellisen merkittävyyden mukaan:

 • LK1) Yleinen läpikulkuliikenne maantien/asemakaavan välillä (huomattava ulkopuolinen, muiden kuin tieosakkaiden liikenne)
 • LK) Palvelulaitoksia, kuten koulu tai muu laitos, yli 20 paikkainen päiväkoti (huomattava ulkopuolinen, muiden kuin tieosakkaiden liikenne)
 • LK3) Tie on muuten tärkeä, liikenteeseen tai liikenneturvallisuuteen perustuva, säännöllinen kaikille avoin joukkoliikenne, merkittävä liikuntapaikka, pyörätieyhteydet, yli 20 paikkainen koululaislinja-auto, silloin kun käyttää tietä oikaisuun (ei ota matkustajia)
 • LK4) Muut, pääosin osakkaiden liikennettä palvelevat tiet

Avustusehdot:

 • Yksityistielle on perustettu tiekunta
 • Tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot tulee olla ajantasaiset yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad)
 • Yhteyshenkilön (hoitokunnan pj tai toimitsijamies), varahenkilö- ja toimikausitietojen on oltava ajantasaiset myös kaupungilla
 • Yksityistien varrella on oltava vähintään 1 vakituisesti asuttu kiinteistö (rakennuslupa asuinrakennukselle- ei loma-asunnolle, vaikka asutaan)
 • Avustuskelpoisen yksityistien pituuden tulee olla vähintään 100 metriä (viimeiseen avustuskelpoiseen taloliittymään)
 • Tiekunta toimii yksityistielain mukaisesti

Mikäli mielii avustusta, muiden kuin tieosakkaiden tien käyttöä ei saa kieltää tai rajoittaa (YksTL 58 §).

Yksityistien tulee olla pysyvän asutuksen pääsytie tai muuten tärkeä, sijaita asemakaava-alueen ulkopuolella ja Oulun kaupungin alueella.

 

Hakeminen vuonna 2020 ja siitä eteenpäin

 • Uudet hakijat toimittavat vuosittain 30.4. mennessä hakemuslomakkeen, tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjakopion ja edellisen vuoden menot menoselvityslomakkeella
 • Kerran jätetty avustushakemus uudistetaan toimittamalla vuosittain 30.4. mennessä tiekunnan viimeisen kokouksen pöytäkirjakopion ja menoselvityslomakkeelle kootut menot edelliseltä vuodelta
 • Vain menoselvityslomakkeella ilmoitetut menot huomioidaan (älä toimita taseita, kuitteja, tiliotteita tai muita laskelmia turhaan)
 • Menoselvityslomakkeeseen liitetty talkootyölomake huomioidaan vain, kun esitetyt talkootyöt on hyväksytty tiekunnan kokouksessa
 • Tiekunnan tiessä tai tiedoissa tapahtuneet muutokset on ilmoitettava myös kaupungille (kirjaamoon avustuksenhakulomakkeella; "ilmoita muuttuneet tiedot")
 • Myönnetään vuosittain 30.4. mennessä perustetuille ja rekisteröidyille, avustusehdot täyttäville tiekunnille
 • Mikäli rekisteröintiä ei ole tehty 30.4 mennessä, hakemusta ei huomioida. Poikkeus: on rekisteröitävissä, valitusaika on umpeutunut, mutta MML ei ole ehtinyt rekisteröidä. Pyydä rekisteröimiskelpoisuudesta todistus MML:lta (esim. sähköposti)
 • Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida

Toimita avustushakemukset liitteineen ja muu posti avustukseen liittyen

Oulun kaupungin kirjaamoon Postiosoite: PL 71 90015 Oulun kaupunki Käyntiosoite: Kansankatu 55A Sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi Aukioloajat: ma-pe klo 8.30-15.30

 

Talkootyö

Tieosakkaiden suorittama talkootyö, eli vastikkeetta tehty työ voidaan huomioida menoselvitykseen kustannuksena. Talkootyön määrän ja laadun tulee käydä ilmi tiekunnan vuosikertomuksesta tai muusta vastaavasta asiakirjasta, joka on käsitelty tiekunnan kokouksessa tai on hyväksytty kokouksessa pöytäkirjakirjauksena. Talkootyönä suoritetut tehtävät huomioidaan vain talkootyön tuntikirjanpitolomakkeelle tehtynä.  Selvitys talkootyöstä liitetään avustushakemukseen menoselvityksen liitteeksi. Käytettävät hinnat ovat: 15 €/tunti ja konetyö 45 €/tunti (kone 30 € + kuski 15 €).

 

Yksityisteiden valaistus:

 • luovutetaan 30.9.2019 korvauksetta tiekuntien omaisuudeksi. Oulun kaupunki huolehtii valaistuksesta ja sähkölaskuista kuitenkin siihen saakka, kunnes kunkin kohteen valaistuksen tekniset ratkaisut on tehty. Valaistusta ei saa myydä tai luovuttaa eteenpäin ennen 30.9.2029.
 • Kaupungin omistuksessa olevien seudullisten pyörätieyhteyksien valaistusasiat ratkeavat, kun kohteettaiset tietoimitukset on saatu päätökseen.

Yksityistie voi toimia myös pyörätieyhteytenä:

 • Tiekunta on lähtökohtaisesti perustettava myös seudullisten pyörätieyhteyksinä toimiville yksityisteille.
 • Pyörätieyhteytenä toimivalla yksityistiellä on mahdollista saada korkeamman luokituksen mukaista avustusta.
 • Käynnissä on maanmittauslaitoksen yksityistietoimitus Muhos-Oulu välisellä pyörätiereitillä (Lukantie-Pukintie), joka toivottavasti antaa suuntaviivat kuntien, valtion ja osakkaiden vastuista vastaavissa tapauksissa.

 

Mikäli sinulla on kysyttävää yksityistieavustuksista

pyrimme vastaamaan mahdollisuuksien mukaan keskitetysti puh. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin) tai sähköpostilla yksityistiet.palaute(at)ouka.fi tai kaupungin sähköisessä palautepalvelussa

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.