Oulun keskustan kävelykatujen käyttöperiaatteet

Rotuaarin aukio

Yleiset määräykset

Nämä käyttöperiaatteet koskevat Oulun kaupungin keskustan nykyisiä ja rakennettavia kävelykatuja, lukuun ottamatta Valkean kesäkatua. Käyttöperiaatteissa määritellään toiminnan periaatteet kävelykaduilla sen lisäksi mitä laki ja asetukset sekä näiden pohjalta annetut säännöt, määräykset että viranomaisohjeet esittävät.

Alueen käyttölupahakemuksessa tulee esittää tarvittavat viranomaisluvat ja riittävät suunnitelmat toiminnasta, aluerajauksista, rakenteista, kalustosta, toimintavarusteista ja somisteista, joiden pohjalta voidaan arvioida toiminnan yleiset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset. Ulkomyynti- ja asiakaspaikka-alueiden rajausten tulee täyttää katuliikenteen toimivuuden ja esteettömyyden vaatimukset.

Käyttöluvan saaneet ovat vastuussa toimintansa aiheuttamista vahingoista.

Kadun käyttö

Kävelykatujen pelastustien toiminnan ja mitoituksen vähimmäisvaatimukset on esitetty pelastustieohjeessa. Liikenteelliset, turvallisuuteen tai huoltoliikenteeseen liittyvät tilavaatimukset arvioidaan luvan käsittelyn yhteydessä.

Ajoneuvosta ja hinattavasta ajoneuvosta tapahtuvaa myyntiä lukuun ottamatta ajoneuvojen ja työkoneiden väliaikaiseen sijoittamiseen tapahtumaa tai muuta toimintaa varten on mahdollista hakea erillistä lupaa kävelykadulle.

Katupintojen peittämiseen on mahdollista hakea lupaa vain toiminnallisten syiden takia.

Ulkomyynti

Ulkomyynti- ja asiakaspaikka-alueet sekä jäätelökioskien paikat on esitetty liitekartassa

Ulkomyynti-ja asiakaspaikka-alueiden käyttölupia voi hakea oikeushenkilö, joilla on toimipaikka lupa-alueeseen rajautuvassa kiinteistössä. Käyttölupahakemukseen liitteeksi on pyydettävä lupa-alueeseen rajautuvan kiinteistön omistajan lausunto.

Jäätelökioskipaikkoja voivat hakea kaikki oikeushenkilöt. Jäätelönmyyntikauden ulkopuolella näihin paikkoihin on mahdollista hakea lupaa myös muuhun myyntitoimintaan.

Tapahtumien, poikkeuksellisen toiminnan tai ympäristön muutos- ja korjaustöiden vaikutusalueelle ja –aikana oikeushenkilöt ja rekisteröidyt yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat hakea harkinnan varaisesti myönnettäviä alueen käyttölupia kävelykaduille ulkomyynti- ja asiakaspaikkatarkoituksiin.

Liikennesääntöjen mukaan tapahtuvalle liikkuvalle myynnille on oikeushenkilöillä ja rekisteröidyillä yksityisillä elinkeinonharjoittajilla mahdollista hakea lupaa liikkuvan myynnin ohjeistuksen puitteissa toimintaan, joka lisää kaupan monimuotoisuutta ja rikastuttaa palvelutarjontaa.  

Tapahtumat ja muu käyttö

Tapahtumien järjestämiseen, Rotuaarinaukion esiintymislavan käyttöön ja muuhun kävelykatujen käyttöön on kaikilla mahdollisuus hakea lupaa edellä mainituin ehdoin.