Liikennemerkit yksityistiellä

Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet (liikennemerkit, puomit yms.). Liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tielle säädetään muilta osin tieliikennelaissa (267/1981) (25 §). Liikennemerkin yksityistielle asettaa tiekunta tai osakkaat saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota ilman pätevää syytä ei voida evätä.

 • Osakkaiden on päättävät liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tiekunnan kokouksessa tarvittaessa enemmistöpäätöksenä
 • Tehkää sekä päätöksessä, että lupahakemuksessa selväksi se, onko kyse olemassa olevien merkkien vai uusin merkkien asettamis-/suostumuspäätöksestä
 • Hakemus kunnan suostumuksesta liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi liitteineen lähetetään Oulun kaupungin kirjaamoon, PL 71 90015 Oulun kaupunki, käyntiosoite Kansankatu 55 A, sähköpostiosoite: kirjaamo@ouka.fi.
 • Liite: kokouspöytäkirja ja kartta. Kartan on oltava tienniemien ja muiden tietojen osalta ajantasainen, ei poistuneita tien nimiä, kiitos.
 • Tiekunnattomalla tiellä kaikkien osakkaiden on oltava liikenteen ohjauslaitteen asettamisen kannalla, jolloin kaikki osakkaat allekirjoittavat hakemuksen , epäämisen peruste tulee olemaan se, ettei päätös ole yksimielinen.
 • Tiekunnan velvollisuus on ilmoittaa kaikki sulku-, kielto- ja rajoitusmerkit Digiroadiin (myös tiekunnaton tie). Muiden merkkien ilmoittaminen on toistaiseksi vapaaehtoista, mutta niidenkin ilmoittaminen on kaikkien etu.

YksTL 85 §:n mukaan silloin kun valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee.

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien rakentamisessa taikka tie on tehty kokonaan tai osaksi kunnan varoilla, on kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päättymisestä lukien noudatettava, mitä edellä tässä pykälässä säädetään tien käyttämisestä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan toimintaan tai liikenteeseen.

Ilmoitusvelvollisuus kielto- ja rajoitusmerkeistä Digiroadiin

Uuden 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan tiekunnan on huolehdittava, että kielto- ja rajoitusmerkistä ja laitteista on ajantasainen tieto kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Velvoite ajantasaisuudesta on valtion ja kaupungin kaikkien avustusten saamisen edellytys.

Digiroad on tietojärjestelmä, johon on koottu tietoja teiden ja katujen geometriasta ja tärkeimmistä ominaisuuksista koko maan kattavasti. Koottua aineistoa käyttävät mm. palo- ja pelastus- ym. viranomaiset. Tietoja hyödyntävät myös jotkut navigaattorifirmat reitti suunnittelussa.

Myös omat tiet ja sopimustiet saavat ilmoittaa tietonsa tien ja liikenteen rajoituksista ja kielloista. Erityisesti tämä velvoite tulee vastaan, jos tiekunta aikoo saada avustusta kunnalta tai valtiolta.

Nämä tiedot tulee ilmoittaa:

 • tien tai sillan painorajoitukset
 • ajokiellot (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
 • liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (esim. tontille ajo sallittu)

Lisäksi tulee toimitta kopio kunnan suostumuksesta liikennemerkin asettamiseen. Kunnan suostumus kannattaa hakea samalla kertaa kaikille tiellä oleville liikennemerkeille (jos vanhat suostumukset eivät ole tiekunnan arkistossa). Jos tiekunnan tiellä ei ole lainkaan rajoitteita, on sekin tieto hyvä kertoa, varsinkin jos aikoo hakea ELY-avustusta. Digiroadiin voi samalla kertaa ilmoittaa tiedot myös nopeusrajoituksista, se saattaa parantaa navigaattoreiden toimintaa ja vähentää ylimääräistä liikennettä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista

  Palaute kaduista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.