Liikennemerkit yksityistiellä

Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet (liikennemerkit, puomit yms). Liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tielle säädetään muilta osin tieliikennelaissa (267/1981) ( 25 §).Liikennemerkin yksityistielle asettaa tiekunta tai osakkaat saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota ilman pätevää syytä ei voida evätä.

 • Osakkaiden on päättävät liiknteen ohjauslaitteen asettamisesta tiekunnan kokouksessa tarvittaessa enemmistöpäätöksenä
 • Hakemus kunnan suostumuksesta liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi liitteineen Oulun kaupungin kirjaamoon. Liite: kokouspöytäkirja ja kartta.
 • Tiekunnattomalla tiellä kaikkien osakkaiden on oltava liikenteen ohjauslaitteen asettamisen kannalla, epäämisen peruste voi olla se, ettei päätös ole yksmielinen.

YksTL 85 §:n mukaan silloin kun valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee.Sama koskee tietä jonka kunnossapidosta kunta vastaa kustannuksellaan. Tien käytöstä 28 §:n nojalla suoritettavan maksun periminen voidaan kieltää tien kunnossapiota koskevasssa avustuspäätöksessä.

Jos muusta kuin tieosakkaiden liikenteestä aiheutuu huomattavaa haittaa kiinteistön tai reksiteriyksikön omistajalle tai liikenneturvallisuudelle, voidaan avustettavan tien käyttö kunnan suostumuksella muiden kuin tieoskkaiden hyväksi kieltää tai sitä rajoittaa taikka avustettava tie sulkea. Kunnan on pyydettävä ennen tällaisen suostumuksen antamista toimivaltaiselta elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta lausunto.

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien rakentamisessa taikka tie on tehty kokonaan tai osaksi kunnan varoilla, on kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päättymisestä lukien noudatettava, mitä edellä tässä pykälässä säädetään tien käyttämisestä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan toimintaan tai liikenteeseen.

Ilmoitusvelvollisuus kielto- ja rajoitusmerkeistä

Uuden 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan tiekunnan on huolehdittava, että kielto- ja rajoitusmerkistä ja laitteista on ajantasainen tieto kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Velvoite ajantasisuudesta on valtion ja kaupungin kaikkien avustusten saamisen edellytys.

Näkemä- ja suoja-alue, liittymät ja kasvillisuuden poisto yksityistiellä

Maantieliittymään ja kahden yksityistien liittymään voidaan yksityistietoimituksessa määrätä liikenneturvallisuuden vuoksi näkemäalue. Muulle tienosalle voidaan määrätä suoja-alue enintään 12 m etäisyydelle tien keskilinjasta. Liittyjä vastaa liittymän rakentamisesta yksityistielle. Tiealueelta sekä näkemä- ja suoja-alueelta tienpitäjä voi tieoikeuden perusteella poistaa tietyin rajoituksin kasvillisuutta. Maantieliittymien pakollisen pysähtymisen (stop) ja väistämisvelvollisuus (kärkikolmio) –merkeistä vastaa maantienpitäjä. Jatkossa yksityistie- ja maantieliittymän rumpujen kunnossapidosta vastaa myös maantienpitäjä. Tiekunta antaa jatkossa suostumuksen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseen tiealueelle.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.