Huomio, tiekunnille annetaan lisäaikaa 30.4.2020 saakka ajantasaistaa tiedot Digiraodiin ilman, että se vaikuttaa loppuvuoden 2019 avustuksen saantiin. Syynä on lupapalvelujen ruuhkautuminen.

Huomioikaa myös, että jos tiekunnan kokous päättää kieltää ulkopuolisten tien käytön joko merkillä tai puomilla, se menettää kunnossapitoavustuksen ja perusparantamisavustuksen.

Liikennemerkit yksityistiellä

Tielle on asetettava tieosakkaiden liikennetarpeiden, liikenneturvallisuuden ja tiestä aiheutuvien haittojen tarpeellisen ehkäisemisen kannalta välttämättömät liikenteen ohjauslaitteet (liikennemerkit, puomit yms.). Liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tielle säädetään muilta osin tieliikennelaissa (267/1981) (25 §). Liikennemerkin yksityistielle asettaa tiekunta tai osakkaat saatuaan siihen kaupungin suostumuksen, jota ilman pätevää syytä ei voida evätä.

 • Osakkaiden on päättävät liikenteen ohjauslaitteen asettamisesta tiekunnan kokouksessa tarvittaessa enemmistöpäätöksenä
 • Tehkää sekä päätöksessä, että lupahakemuksessa selväksi se, onko kyse olemassa olevien merkkien vai uusin merkkien asettamis-/suostumuspäätöksestä
 • Hakemus kunnan suostumuksesta liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi liitteineen Oulun kaupungin kirjaamoon. Liite: kokouspöytäkirja ja kartta.
 • Tiekunnattomalla tiellä kaikkien osakkaiden on oltava liikenteen ohjauslaitteen asettamisen kannalla, epäämisen peruste voi olla se, ettei päätös ole yksimielinen.

YksTL 85 §:n mukaan silloin kun valtio tai kunta avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita tien kunnossapidossa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei saa kieltää tai tietä sulkea sinä ajanjaksona, jota avustus koskee.

Jos valtio tai kunta tämän tai muun lain perusteella avustaa tiekuntaa tai tieosakkaita yhteisesti tien rakentamisessa taikka tie on tehty kokonaan tai osaksi kunnan varoilla, on kymmenen vuoden ajan viimeisen avustuserän nostamisesta tai kunnan tekemän tietyön päättymisestä lukien noudatettava, mitä edellä tässä pykälässä säädetään tien käyttämisestä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan toimintaan tai liikenteeseen.

Ilmoitusvelvollisuus kielto- ja rajoitusmerkeistä Digiroadiin

Uuden 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain mukaan tiekunnan on huolehdittava, että kielto- ja rajoitusmerkistä ja laitteista on ajantasainen tieto kansallisessa tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad). Velvoite ajantasaisuudesta on valtion ja kaupungin kaikkien avustusten saamisen edellytys.

Digiroad on tietojärjestelmä, johon on koottu tietoja teiden ja katujen geometriasta ja tärkeimmistä ominaisuuksista koko maan kattavasti. Koottua aineistoa käyttävät mm. palo- ja pelastus- ym. viranomaiset. Tietoja hyödyntävät myös jotkut navigaattorifirmat reitti suunnittelussa.

Myös omat tiet ja sopimustiet saavat ilmoittaa tietonsa tien ja liikenteen rajoituksista ja kielloista. Erityisesti tämä velvoite tulee vastaan, jos tiekunta aikoo saada avustusta kunnalta tai valtiolta.

Nämä tiedot tulee ilmoittaa:

 • tien tai sillan painorajoitukset
 • ajokiellot (esim. moottoriajoneuvolla ajo kielletty)
 • liikennemerkkien mahdolliset lisäkilvet (esim. tontille ajo sallittu)

Lisäksi tulee toimitta kopio kunnan suostumuksesta liikennemerkin asettamiseen. Kunnan suostumus kannattaa hakea samalla kertaa kaikille tiellä oleville liikennemerkeille (jos vanhat suostumukset eivät ole tiekunnan arkistossa). Jos tiekunnan tiellä ei ole lainkaan rajoitteita, on sekin tieto hyvä kertoa, varsinkin jos aikoo hakea ELY-avustusta. Digiroadiin voi samalla kertaa ilmoittaa tiedot myös nopeusrajoituksista, se saattaa parantaa navigaattoreiden toimintaa ja vähentää ylimääräistä liikennettä.

Näkemä- ja suoja-alue, liittymät ja kasvillisuuden poisto yksityistiellä

Maantieliittymään ja kahden yksityistien liittymään voidaan yksityistietoimituksessa määrätä liikenneturvallisuuden vuoksi näkemäalue. Muulle tienosalle voidaan määrätä suoja-alue enintään 12 m etäisyydelle tien keskilinjasta. Liittyjä vastaa liittymän rakentamisesta yksityistielle. Tiealueelta sekä näkemä- ja suoja-alueelta tienpitäjä voi tieoikeuden perusteella poistaa tietyin rajoituksin kasvillisuutta. Maantieliittymien pakollisen pysähtymisen (stop) ja väistämisvelvollisuus (kärkikolmio) –merkeistä vastaa maantienpitäjä. Jatkossa yksityistie- ja maantieliittymän rumpujen kunnossapidosta vastaa myös maantienpitäjä. Tiekunta antaa jatkossa suostumuksen yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamiseen tiealueelle.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.