Neuvoja tiekunnan toimintaan

 

Uusi yksityistielaki ei anna kaupungille mahdollisuuttaa avustaa muita kuin tiekuntia, mitä pitäisi tehdä?

 1. Selvitä onko tielle perustettu tieoikeudet jossain virallisessa toimituksessa, jolloin se on ns. rasitetie. Kiinteistötunnukset, omistajatiedot ja kartat sekä yksityistietoimitushakemukset voi selvittää maanmittauslaitokselta.
 2. Jos käy ilmi, ettei tie ole rasitetie, voit jättää maanmittauslaitokselle yksityistietoimitushakemuksen, jossa tielle maanmittauslaitos toimituksessaan perustaa oikeudet ja tiekunnan.
 3. Jos tiedät rasitteen olemassa olon tai selvittelyssä ilmenee, että rasite on, voitte muiden tieosakkaiden kanssa pitää tiekunnan perustamiskokouksen.  Kirjalliset kokouskutsut vähintään 14 päivää ennen kokousta kaikille tieosakkaille. Osakkaita ovat kaikki, jotka tervisevat tietä kiinteistölleen päästäkseen, siis myös maa- ja metsätalous sekä lomakiinteistöt.
 4. Perusamiskokouksessa on tehtävä yksimielinen päätös perustaa tiekunta, myös tieoikeuksien on syytä olla kiistattomat. Perustamiskokouksessa on tieosakkaiden päätettävä, onko tiekunnan toimielimenä oleva toimitsijamies vai hoitokunta (3-5 varsinaista jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin, jos varsinaisia jäseniä on kolme, on valittava ainakin yksi varajäsen). Valitaan henkilöt toimiin sekä tarvittava sijainen ja mahdolliset varajäsenet. Tehdään päätös tiekunnan nimestä ja tiekunnan sääntöjen käyttöönotosta (vapaaehtoinen). Muita päätettäviä asioita voivat olla yksiköinti, toimielimen toimikauden pituus (1-max 4 vuotta), pankkitilin aukaisu ja tilin käyttöoikeus, palkkiot tai kulukorvaukset puheenjohtjalle tai toimitsijamiehelle.Tiekunnan perustamiskokouksesta tehdään pöytäkirja. PöytäkirjaMalli 
 5. Toimielin ilmoittaa perustamisesta maanmittauslaitokselle toimittamalla pöytäkirjan ja kartan tiekunnan tien ulottuvuudesta.  Tiekunnan perustamiskokouksesta on 30 päivän valitusoikeus, jonka rekisterinpitäjä odottaa ennen rekisteröintiä. Tiekunta syntyy, kun merkintä on tehty rekisteriin. Ilmoitus rekisteriin
 6. Perustettu tiekunta huolehtii, että toiminta on lain mukaista. Toimiva tiekunta pitää kokoukset vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi. Mikäli päätetään, ettei kokouksia pidetä joka vuosi, on pöytäkirjassa syytä mainita, että seuraava kokous on esim. kahden tai neljän vuoden päästä. Tarvittaessa selvittää maanmittauslaitokselta, että yhteyshenkilötiedot ovat rekisterissä ajan tasalla. Mikäli tiekunnan kokous ei ole tehnyt uusia henkilövalintoja, asian pitäisi olla kunnossa. Ovathan osakasluettelo ja yksiköinti ajan tasalla, tiekunta tarvitsee  myös pankkitilin?
 7. Tiekunta voi liittää rasiteteitä tiekunnan teihin tiekunnan ja osakkaiden välisellä sopimuksella. Liittyvän tien osakkaiden yksimielisellä hakemuksella ja tieoikeuksien ollessa kiistattomat voi tiekunnan kokous liittää uusia teitä tiekunaan. Tiekunta on velvollinen ilmoittaan yksityistietä koskevat muutostiedot rekisteriin. Ilmoitukseen on liitetävä tiekunnan kokouksen pöytäkirja ja kartta liitettävästä tiestä. Ilmoitus reksiteriin
 8. Nukkuvan tiekunnan (ei ole pitänyt vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi kokouksia, tai henkilövalinnat eivät ole voimassa (rekisterissä ei ole yhteyshenkilötietoja) on syytä käynnistää toiminta. Kutsua osakkaat kokoukseen, päättää toimikauden pituus, valita toimielin ja henkilöt siihen. Yksiköinti kannattaa tehdä tai teettää esimerkiksi tieisännöitsijällä. Kaikki tiedot ja muutokset on ilmoitettava maanmittauslaitokselle ja yhteyshenkilötieto myös kaupungille yksityistieasioista vastaaville henkilöille.
 9. Jos tiekunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies ei ole voimissaan kutsumaan tiekunnan kokousta koolle voi tieosakas hakea kokouskutsuvaltuutta toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. valtuutus
 10. Uuteen lakiin on säädetty avustuksen saannein edellytykseksi ilmoituvelvollisuus; tiekuntaa ja yksityististietä koskevat tiedot yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset niin kuin 50 §:ssä säädetään. Tiekunnan nimenmuutos ja yhteyshenkilötiedot on hyvä toimittaa myös kaupungille katu- ja viherpalveluiden yksityistiasioita hoitaville henkilöille.Tiekunta on velvollinen ilmoittamaan ja pitämään ajantasalla kielto- ja painorajoituksita kertovat merkit tai puomit ja liikennemerkit Digiroadiin

 

Tiekunnan kokous:

 • toimitsijamies tai hoitokunta kutsuu koolle
 • kirjallinen kutsu kaikille, joiden postiosoite on tiedossa tai joka on ilmoittanut sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden
 • aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta
 • mainittava ehdotuksesta maksuunpanoluetteloksi, jonka on oltava vähintään  kahden viikon ajan nähtävillä tai kokouskutsun liitteenä
 • tiekunnan säännöt on toimitettava osakkaille kokouskutsun liitteenä
 • osakkaalle tulee varata mahdollisuus tutustua edellisen vuosikokouksen jälkeen laadittuihin toimielimen kokouksia ja päätöksiä koskeviin pöytäkirjoihin
 • pöytäkirjat on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä tieosakkaiden nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa
 • Jos toimitsijamies tai hoitokunta tai muu tiekunnan säännöissä määritelty taho laiminlyö vuosikokouksen koolle kutsumisen tai kieltäytyy kutsumasta tieosakkaita ylimääräiseen kokoukseen, voidaan kokous tieosakkaan hakemukseta pitää yksityistietoimituksen yhteydessä toimiusinsinöörin johdolla taikka toimivaltainen elinkeino-liikennen- ja ympäristökeskus voi tieosakkaan hakemuksesta, varattuaan toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle tilaisuuden tulla kuulluksi, oikeuttaa hakijan kutsumaan tieosakkaat kokoukseen siten kuin laissa säädetään.

 

Hyödyllisiä linkkejä ja oppaita:

Tieyhdistys.fi/Yksityistiet -linkistä löytyy paljon tietoa esimerkiksi tietojen ilmoittamisesta yksityistirekisteriin, kokouskäytännöistä, tiekunnan mallisäännöt ja erilaisia lomakkeita.

Tiekunta tutuksi ja toimivaksi, Suomen Tieyhdistys. Tieyhdistys julkaisee uuden painoksen lainmuutoksen myötä.

Yksityistiesanastoa

Suomen tieyhdistyksen kouluttamia Pohjois-Pohjanmaan tieisännöitsijöitä

Yksiköintiin (osittelu, jyvitys) käytetään yleensä maanmittauslaitoksen suositusta. Yksinkertaisimmillaan sen voi tehdä excel-taulukkona. Kuvitteellinen esimerkki tiestä, jolla kaikilla sama tienpituus.

Tieosakkaan oikeudet ja velvollisuudet (Suomen Tieyhdistys)

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.