Yksityistien perusparantamisavustus

On tarkoitettu huonokuntoisten siltojen ja isojen rumpujen parantamiseen, kantavuuden parantamiseen ja routavaurioiden korjaamiseen ja ehkäisemiseen. Avustusta haetaan etukäteen laaditun kustannusarvion perusteella.

Avustusta on kahdenlaista:

1. Valtion avustusta saavat perusparantamiskohteet

Mikäli hankkeelle on joko sellaisenaan tai sitä tarkoituksen mukaisesti laajentamalla mahdollista saada valtion apua, ei kunta avusta sitä yksinään, vaan hankkeelle tulee hakea ensisijaisesti valtion (ELY-keskus) avustusta.

Valtio avustaa yksityisteiden parantamista omien ehtojensa mukaisesti. Kaupunki voi avustaa tiekuntia lisäksi harkinnanvaraisesti yleensä enintään 20 %:n osuudella Elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) hyväksymistä kustannuksista. Kaava-aluetta palvelevien ja läpikulkuteiden kaupungin avustusosuus voi ylittää 20 %, ne käsitellään erikseen yhdyskuntalautakunnassa. 

Kun tiekunta aloittaa valtionapuhankkeen valmistelun ja aikoo hakea myös kaupungilta avustusosuutta hankkeeseen, tulee hankkeesta informoida jo käynnistysvaiheessa kaupungin avustuksista vastaavaa viranhaltijaa (mieluiten jo edeltävänä syksynä), jotta kaupunki pystyy varautumaan mahdolliseen avustamiseen. Avustusta haetaan kaupungilta vasta sen jälkeen, kun hankkeelle on saatu myönteinen valtionapupäätös. 

Perusparantamishankkeen kirjallinen ja vapaamuotoinen avustushakemus tulee toimittaa Oulun kaupungin kirjaamoon merkinnällä, katu- ja viherpalvelut/yksityistiet (yhteystiedot alla). Hakemuksesta on selkeästi käytävä ilmi mitä haetaan, mahdolliset perusteet, tiekunnan yhteyshenkilön kaikki yhteystiedot ja liitteenä Elyn hyväksymä suunnitelma hankkeesta.

Avustusosuus maksetaan tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen esitettyjä tositteita vastaan sen jälkeen kun tiekunta/Ely on toimittanut loppukatselmuspöytäkirjan kaupungille.

2. Muiden kuin valtionavustuskelpoisten yksityisten teiden parantamiskohteet

Kunta voi avustaa määrärahojen puitteissa harkinnanvaraisesti sellaisten yksityisteiden parantamista, jotka eivät ole valtion-avustuskelpoisia tai eivät saa valtionapua hankkeen pienuudesta johtuen siten, että kunnan avustusosuudeksi muodostuu enintään 50 % hyväksytyistä kustannuksista. Kunta avustaa näitä parantamishankkeita ensisijaisesti liikenteellisen merkityksen perusteella.

Voidakseen saada perustaparantamishankkeelle kaupungin avustustaon tiellä oltava toimiva tiekunta ja asia on päätetty tiekunnan kokouksessa.

Perusparantamisavustusta voi saada vakituisesti asutun tien
huonokuntoisten siltojen ja rumpujen parantamiseen, kantavuuden parantamiseen ja routavaurioiden korjaamiseen tai ehkäisemiseen.

Tien tason parantamiseen perusvaatimuksia korkeatasoisemmaksi (esim. päällystämiseen tai tievalaistukseen) avustusta ei myönnetä.

Myöskään tavanomaista kunnossapitoa ei avusteta parantamisavustuksin. Esimerkiksi pelkkä kulutuskerroksen 0-16 mm lisääminen ei paranna tien kantavuutta, alle on aina laitettava 32 mm tai karkeampi kantava maa-aines, muutoin se on kunnossapitoa.

Myöskään teiden rakentamista ei avusteta parantamisavustuksin.

Perusparantamishankkeen kirjallinen ja vapaamuotoinen avustushakemus tulee toimittaa Oulun kaupungin kirjaamoon merkinnällä katu- ja viherpalvelut/yksityistiet (yhteystiedot alla).

Hakemuksesta on selkeästi käytävä ilmi minkälaiselle parantamistoimenpiteelle avustusta haetaan, haetaanko avusta koko tielle vai sen osalle/mille sekä tiekunnan yhteyshenkilön kaikki yhteystiedot.

Hakemuksessa on esitettävä työselitys ja perusteet, joko hakemuksessa tai erillisellä liitteellä, lisäksi liitteet:
- suoritepohjainen kustannusarvio arvonlisäverollisena,
- kartta merkintöineen,
- pöytäkirja tiekunnan kokouksesta (päätös hankkeesta) ja
- selvitys tiekunnan/osakkaiden suorittamista kesäkunnostustoimista vähintään kolmelta edeltävältä vuodelta joko tiekunnan kirjanpidon tai tositteen mukaan tai muuten todisteellisesti.

Ennen avustuksen maksua on tiekunnan yhdessä kaupungin edustajan kanssa suoritettava loppukatselmus kohteessa. Tiekunta tekee katselmuksesta pöytäkirjan, jonka jälkeen avustus maksetaan jälkikäteen tiekunnan tilille hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella.

Kaupungille on ilmoitettava aloittamiskohteen aloittamisajankohta vähintään kahta viikkoa ennen töiden aloittamista. Kaupungilla on oikeus tehdä tarkastus avustuksen piirissä olevan tiekunnan kirjanpitoon ja muihin tiekunnan asiakirjoihin. Tarkastuksesta ilmoitetaan etukäteen tiekunnalle. Kaupungilla on oikeus milloin tahansa tarkastaa tien kunto, kestävyys ja todeta sille tehdyt toimenpiteet.

Huomioikaa, että avustusta haetaan etukäteen ja se maksetaan jälkikäteen ja selkeä hakemus nopeuttaa asian käsittelyä.

 

Oulun kaupungin kirjaamo toimii 2.11.2018 saakka osoitteessa Torikatu 10, Pl 27, 90015 Oulun kaupunki ja muuttaa sen jälkeen Kansankatu 55A:han.

Maanantaista 5.11.2018 alkaen kirjaamon yhteystiedot ovat seuraavat:

Oulun kaupungin kirjaamo

Postiosoite: PL 71, 90015 Oulun kaupunki
Käyntiosoite: Kansankatu 55A
Sähköposti: kirjaamo@ouka.fi
Aukioloajat: ma-pe 8.30-15.30

 

Yksityistieavustuksien neuvontalinja:

 p. 044 703 2109 (klo 9-15 arkisin)

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.