Resurssiviisas infrastruktuuri kierrättää laadukkaita ylijäämä- ja uusiomateriaaleja

Oulun kaupungin alueella on jatkuvasti meneillään kymmeniä eri rakennus- ja purkukohteita, joissa liikutellaan huomattavia määriä rakennusmateriaaleja. Kiertotalous maarakentamisessa on niin EU:n, nykyisen hallituksen kuin Oulun kaupungin kärkitavoitteita. EU on lisäksi asettanut rakennus- ja purkujätteen kierrätysasteen ympäristötavoitteeksi 70 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kaikessa toiminnassa pitäisi pyrkiä siihen, että ehkäistäisiin jätteen synty.

Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on käynnistänyt Resurssiviisas infrastruktuuri -hankkeen, jossa kaupunki pyrkii edistämään kestävää rakentamista kiertotalouden periaatteiden mukaisesti lisäämällä ja tehostamalla uusiomateriaalien ja ylijäämämaiden käyttöä. Hankkeessa tutkitaan muun muassa betonimurskeen ja biopohjaisten tuhkien hyötykäyttömahdollisuuksia. Työ sisältää ohjeiden laatimista, pilottirakentamista, käytön ohjaamista ja Oulun kaupungin toimintatapojen kehittämistä. Resurssiviisas infrastruktuuri –hanke on käynnistynyt lokakuussa 2016 ja päättyy vuoden 2017 lopussa. 

Yhtenä hankkeen osaprojektina pyritään muodostamaan käsitys Oulun alueen rakentamisen maamassojen käytöstä (luonnonmateriaalit, uusiomateriaalit), sekä rakentamisen ylijäämämaiden synnystä ja määristä. Tavoitteena on saada kokonaiskuva nykytilanteesta sekä muutaman vuoden perspektiivillä eteenpäin maarakentamisen suuruusluokasta ja kokonaisvolyymistä, sekä löytää jatkossa myös syntyville ylijäämämaille hyötykäyttökohteet keskitetysti yli hanke- ja toimijarajojen. Tällaisella Oulun alueen yhteisellä massojen koordinoinnilla mahdolliset ylijäämämassat saadaan hyötykäyttöön mahdollisimman lähellä massojen syntypaikkaa.

Pilottikohteena Kipsitie Ruskossa

Oulun kaupunki on tähän mennessä käyttänyt katurakentamisessa luonnonkiviainesten lisäksi lähinnä Masuunihiekkaa ja OKTO-eristettä. Oulun kaupungin tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä ja resurssitehokkuutta tulevaisuudessa.  Ruskon teollisuusalueelle rakennetussa Kipsitien pilottikohteessa testataan betonimurskeen ja rakeistetun lentotuhkan soveltuvuutta katurakentamiseen. Pilottikohteesta saadaan tietoa kierrätysmateriaalien käyttäytymisestä rakenteessa sekä kierrätysmateriaalien rakennettavuudesta. Rakenteiden toimivuutta ja kierrätysmateriaalien käyttäytymistä seurataan katuun asennettavien mittalaitteiden avulla. 

   

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut,
katu- ja viherpalvelut

Käyntiosoite
Solistinkatu 2, Oulu

Puhelin
Suunnittelupäällikkö
Tapio Siikaluoma
044 703 2114

Sähköposti
tapio.siikaluoma@ouka.fi

Hankkeen asiakirjat