Yhteiskäyttöiset kulkuvälineet

Oulun kaupungissa toimii useita sähköpotkulautoja palveluna tarjoavia yrityksiä. Yritykset vastaavat palvelun järjestämisestä, potkulautojen huollosta, siirtelystä, asiakaspalvelusta sekä siitä, että pysäköidyt potkulaudat eivät aiheuta häiriötä muille liikkujille tai katujen kunnossapidolle.

Tieliikennealain mukaan sähköpotkulauta rinnastetaan polkupyörään, joten sähköpotkulaudan paikka liikenteessä on sama kuin polkupyörälläkin: pyörätiellä, pyöräkaistalla tai ajoradalla. Jalkakäytävillä sähköpotkulaudoilla ei saa liikkua. Liikkumisessa noudatetaan polkupyörän liikennesääntöjä.

Sähköpotkulautojen nopeusrajoitetut alueet sekä alueet joilla sähköpotkulautojen pysäköinti tai niillä ajaminen on kielletty löytyvät Karttatieltä.

Pelisäännöt sähköisten potkulautojen operoinnille

Oulun kaupunki on määrittänyt toimijoille pelisäännöt, sekä alueet missä sähköpotkulaudoilla on luvallista liikkua ja mihin sähköpotkulautoja on luvallista pysäköidä. Palvelun tuottaja eli "operaattori" vastaa siitä, että kaupungin määrittelemät ehdot toteutuvat.

Oulun kaupunki pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa ohjeistuksen sisältöä katsoessaan sen kaupungin kannalta tarpeelliseksi.

Toiminnan käynnis­täminen ja yhteistyö kaupungin kanssa

Toimintaa käynnistävän operaattorin tulee järjestää kaupungin kanssa aloitusneuvottelu, jossa katselmoidaan pelisäännöt ja sovitaan yhteistyön käytännöt. Operaattorin tulee järjestää kaupungin kanssa palaveri aina ennen uuden potkulautailukauden aloitusta, vähintään kerran vuodessa. 

Toimin­takausi

Sähköpotkulautojen toimintakausi tulee rajata 1.toukokuuta ja 31.lokakuuta väliselle ajalle talvikunnossapidon toimivuuden varmistamiseksi. Toimintakauden päätyttyä operaattorilla on viikko (7 vrk) aikaa kerätä pysäköidyt potkulaudat pois kaduilta. Talviaikaista potkulautojen käyttöä tai kadulla säilyttämistä ei sallita. 

Toiminta-alue ja rajoitetut alueet

Oulun kaupunki ei aseta rajoituksia toiminta-alueen laajuuteen. Kuitenkin kaupunki haluaa asettaa nopeusrajoituksia kävelyintensiivisille alueille sekä pysäköintirajoituksia niille alueille missä potkulaudoista saattaa aiheutua kunnossapidollista ongelmaa tai niille alueille missä esteetön liikkuminen pitää pystyä varmistamaan. Lisäksi kaupunki kieltää potkulautojen käytön joillain alueilla kokonaan. 

Nopeus­ra­joitetut alueet

Operaattorin tulee varmistaa, että kaupungin määrittämät nopeusrajoitetut alueet toteutuvat käytännössä ja että käyttäjät ovat tietoisia rajoitusalueista. Nopeusrajoituksen tulee perustua GPS-tekniikkaan ja sen tulee toimia luotettavasti. Nopeusrajoitetuilla alueilla potkulautojen tekninen nopeus tulee rajoittaa max 10km/h nopeuteen. Nopeusrajoituksen tulee olla poissulkeva eikä pelkästään ohjeellinen. Sähköpotkulautojen suurin sallittu nopeus on Suomen lainsäädännön mukaisesti 25km/h (poislukien erilliset nopeusrajoitetut alueet joissa nopeusrajoitus on 10km/h). 

Pysäköin­ti­ra­joitetut alueet

Liikenteen ja liikkumisen turvallisuuden sekä kunnossapidon toimivuuden vuoksi kaupunki haluaa rajoittaa alueita, joissa potkulautoja ei saa pysäköidä. Operaattorin tulee varmistaa, että kaupungin määrittämät pysäköintirajoitukset toteutuvat käytännössä ja että käyttäjät ovat tietoisia rajoitusalueista. Pysäköintirajoitusten tulee perustua GPS-tekniikkaan ja potkulautaa ei tule voida palauttaa pysäköintirajoitetuille alueille. Operaattorilla tulee olla mahdollisuus muuttaa pysäköintirajoitettua aluetta kaupungin pyynnöstä myös kesken 
toimintakauden.  

Potkulautaa ei saa pysäköidä ajoradalle, jalkakäytävälle eikä pyörätielle siten, että pysäköinti voisi haitata muuta liikkumista ja liikennettä. Potkulautaa ei saa pysäköidä myöskään torille tai muulle katutilaan luettavalle aukiolle siten, että pysäköinti voisi haitata muuta liikkumista tai liikennettä.  

Pysäköintirajoituksen tulee olla poissulkeva eikä pelkästään ohjeellinen. 

Ajokieltoalueet

Liikkumisen turvallisuuden ja asumisen rauhallisuuden sekä tapahtumien järjestämisen vuoksi kaupunki haluaa rajoittaa alueita, joilla ei saa ajaa sähköpotkulaudalla ollenkaan. Operaattorin tulee rajoittaa kyseiset alueet GPS-tekniikkaan perustuen ja laudan avustus tulee katkaista alueelle saavuttaessa. Potkulautaa ei saa pysäköidä ajoradalle, jalkakäytävälle eikä pyörätielle siten, että pysäköinti voisi haitata muuta liikkumista ja liikennettä. Potkulautaa ei saa pysäköidä myöskään torille tai muulle katutilaan luettavalle aukiolle siten, että pysäköinti voisi haitata muuta liikkumista tai liikennettä. 

Ilta- ja yöajan rajoitukset

Potkulautojen nopeudet tulee rajoittaa max 15km/h nopeuteen maanantaista sunnuntaihin klo 00-05.

Palautteiden käsittely

Operaattorilla tulee olla riittävä kyvykkyys palautteiden käsittelyyn. Operaattorin on tarjottava asiakkailleen suomalainen puhelinnumero sekä sähköinen palautekanava. Palautekanavan tulee toimia normaalilla nettiselaimella ilman erikseen asennettavia sovelluksia. Operaattorin tulee viestinnässään ilmaista selkeästi se, että kaupunki ei ole palvelussa osallisena vaan toiminta perustuu markkinaehtoisuuteen. Operaattorin tulee selkeästi opastaa käyttäjiä jättämään palautteensa operaattorin palautekanavaan, ei kaupungin palautekanavaan. 

Ongelmia aiheuttavien potkulautojen siirtäminen

Operaattorin tulee resursoida potkulautojen poiskerääminen ja siirtäminen sekä varastointitilat siten, että potkulaudoista ei aiheudu vaaraa eivätkä ne vaikeuta liikkumista tai muuta katutilan käyttöä. Operaattorin on seurattava pysäköityjen potkulautojen sijainteja ja reagoitava mahdollisimman nopeasti siirtämällä haittaa aiheuttavat potkulaudat turvallisempaan paikkaan.  

Siirtoa vaativia tapauksia ovat mm: 

  • Operaattorin on siirrettävä potkulauta välittömästi, jos siitä aiheutuu vaaraa tai kohtuutonta haittaa muille liikkujille tai katujen kunnossapidolle 
  • Rikkinäisen tai häiritsevästi pysäköidyn potkulaudan tapauksessa operaattorin on siirrettävä potkulauta 2vrk kuluessa vian tai häiritsevyyden ilmoittamisesta tai havaitsemisesta.   
  • Jos potkulautojen kasautuminen estää jonkin alueen normaalia käyttöä (yleiset alueet eivät ole tarkoitettu ajoneuvojen tai liikkumisvälineiden pitkäaikaista säilytystä varten 
  • Potkulautojen pysäköinti ei saa estää mahdollisten kaupunkipyörien pysäköintiä, käyttöönottoa tai palautusta 
  • Potkulautojen pysäköinti ei saa estää kaupunkilaisten omien pyörien pysäköintiä tai käyttöä. 

Potkulautojen sijoittelu katualueella

Operaattorit eivät saa sijoitella potkulautoja pelastusteille, pysäköinti- tai pysähtymiskieltoalueille, pyöräteille, 
jalkakäytäville, torialueille. 

Potkulautojen huoltoajoneuvot

Potkulautojen huoltaminen (akkujen vaihto, potkulautojen huolto, pois kerättävät ja siirrettävät potkulaudat) moottoriajoneuvoilla tulee tapahtua tieliikennelain mukaisista pysäköintipaikoista. Tieliikennelaki ei salli moottoriajoneuvoa pysäytettävän tai moottoriajoneuvolla ajettavan jalkakäytävällä, pyörätiellä tai torialueella. Moottoriajoneuvot tulee pysäköidä huoltotoimenpiteitä varten lähtökohtaisesti aina ajoradalle.  

Potkulaudan kuvaaminen palautettaessa 

Operaattorin tulee asettaa voimaaan pakollinen valokuvaaminen potkulautaa palautettaessa. Operaattorin tulee sanktioida käyttäjät jotka palauttavat potkulautansa selkeästi liikennettä haittaavalle tai kielletylle paikalle.

Hylätyt potkulaudat

Tarvittaessa potkulaudat jotka ovat olleet pitkään käyttämättömänä, voidaan katsoa hylätyksi ja siirtää kaupungin varastoon. Kaupungilla on tiettyjen edellytysten täyttyessä oikeus siirtää potkulaudat varastoonsa ja periä siirto- ja varastointikustannukset potkulautojen omistajalta. 

Potkulautoja koskevat identifiointivaatimukset

Potkulaudat tulee olla tunnistettavissa operaattorin/omistajan mukaan sekä yksilöitävissä ID-numerolla välinekohtaisesti. Potkulautojen tulee olla kulloinkin voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisia. Palautekanavat tulee olla merkittynä potkulautoihin, jotta myös muut kuin varsinaiset rekisteröityneet käyttäjät tietävät mihin raportoida ongelmista.

Vastuullisuus ja huolto

Operaattorin tulee esittää kaupungille luotettava selvitys potkulautojen elinkaaripäästöistä (valmistus, operointi, käytöstä poisto). Potkulautojen tulee olla vastuullisesti tuotettuja ja niiden elinkaari käyttöönotosta käytöstä poistoon asti on oltava kuvattu ja mietitty vastuullisesti. Operaattorin tulee kuvata, miten huolto aiotaan järjestää ja kuka siitä vastaa.

Operaattori vastaa potkulautojen turvallisuudesta ja siitä, että ne ovat käyttökunnossa, ehjiä ja turvallisia käyttää. Operaattori vastaa toiminnan tarvitsemista vakuutuksista ja kertoo niistä myös käyttäjille. 

Potkulautojen siirtelyyn ja huoltoon käytettyjä moottoriajoneuvoja ei saa pysäköidä jalkakäytävälle eikä pyörätielle vaan ainoastaan luvallisille pysäköintipaikoille.  

Avoin data ja raportointi

Operaattorin käyttäjistä keräämää dataa on käsiteltävä lakien ja säädösten mukaisesti. Operaattorin on tutustuttava ja huomioitava Traficomin vaatimukset e.g. National Access Point-palvelusta (https://www.traficom.fi/en/services/how-submit-your-transport-service-information-nap-service-catalog) Operaattorin toivotaan luovuttavan potkulautojen käytöstä kertyvää dataa kaupungin viranomaiskäyttöön liikennesuunnittelun edistämiseksi. Lisäksi operaattorin tulisi luovuttaa anonymisoitua dataa avoimena datana julkiseen käyttöön. Kaikki käyttäjiin liittyvä henkilökohtainen data pitää suojata ja prosessoida vallitsevan kansallisen ja EU-lainsäädännön mukaisesti.

Operaattorin on pidettävä kaupunki ajan tasalla potkulautojen toiminta-alueen muutoksista sekä käytössään olevien potkulautojen kokonaismäärästä sekä potkulautojen käyttömääristä. Raportti tulee toimittaa kaupungille kerran kuukaudessa erikseen sovittavassa formaatissa. 

Kolme sähköpotkulautaa pysäköitynä rakennuksen eteen.

Palautteet

Palautteet sähköpotkulautoihin liittyen tulee laittaa palveluntarjoajan kanavaan.

Tier:

Puhelinnumero: +358 94 255 0519
support@tier.app. 

Lime:

help.li.me
support@li.me

Ryde:

https://www.ryde-technology.com/support

Lisätietoa

Oulun kaupungin ohjeet:

Oulun kaupungin ohjeistus sähköisten potkulautojen operoinnille 9.6.2022 (pdf)

Muita hyödyllisiä linkkejä:

Aja oikein - sähköpotkulaudallakin (Liikenneturva.fi) 

Sähköpyörä, sähköpotkulauta ja muut kevyet sähköajoneuvot (Liikenneturva.fi)

Liikennesäännöt koskevat myös sähköpotkulautailijaa (Liikenneturva.fi)

Lyhytosoitteet tälle sivulle www.ouka.fi/potkulautaohjeet