Yksityistiet

Yksityistielaki uudistui 1.1.2019 - avustus vain tiekunnille/tiekuntateille

Yksityistie on tie, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella eikä ole maantie. Yksityistien omistavat osakkaat eli jokainen yksityistien varrella asuva on osakkaana omistamansa kiinteistön kulkuyhteyden tiessä, riippumatta siitä onko tielle perustettu virallista tiekuntaa tai ei.  Yksityistielain mukaan yksityistien tienpitäjinä toimivat tieosakkaat ja he yhdessä huolehtivat tiestä. Yksityistien tienpidosta, kuten rakentamisesta ja kesä- ja talvihoidosta, vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat. Tieosakkaat voivat toimia järjestäytyneenä eli perustaa tiekunnan tai järjestäytymättömänä, jolloin osakkaat päättävät tienpidosta keskenään sopimalla.

Yksityistielaissa tarkoitetaan yksityistiellä sellaista ensisijaisesti yksityistä liikennetarvetta palvelevaa tieliikenteen väylää, johon rasitteena kohdistuu vähintään yhden kiinteistön hyvöäksi tieoikeus. 

Yksityistielain uudistus tuo muutamia merkittäviä muutoksia 1.1.2019 alkaen 

Kuntien tielautakunnat lakkaavat siten, että ne käsittelevät vain keskeneräisiä aioita 31.12.2019 saakka.  Yhdyskuntajaosto ei ota vastaan  tiekuntien tai osakkaiden oikaisuvaatimuksia 31.12.2018 jälkeen. Jatkossa tiekunta voidaan perustaa maanmittauslaitoksen toimituksessa tai osakkaat itse, tiekunnan perustamiskokouksessa. Jos tieoikeuksia tielle ei ole perustettu, se ei ole rasitetie, jolloin toimivalta on maanmittausalaitoksella. Avustuksia voidaan jatkossa myöntää vain tiekunnille.

Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa asetettu, voimassa olevasta laista poiketen, kaksi avustuskriteeriä, jotka kunnan tulee jatkossa ottaa huomioon avustuspäätöksiä tehdessään.

 1. Yksityistietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja
 2. että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä (Digiroad) ovat ajantasoiset niin kuin 50 §:ssä edellytetään.

Oulussa YksTL  95 §:n mukainen kunnossapitoavustuksena myönnetty aurausavustus jatkuu talvikauden 2018- 2019 ja päättyy 30.4.2019. Uuden lain mukaisista järjestäytyneiden tiekuntien avustusperiaatteista päättää Kaupunginhallitus kevään aikana, jonka jälkeen aloitetaan uuden lain mukainen avustuksen hakumenettely. Kannttaa eteenkin lyhyillä tillä odottaa päätös avustusmallista, valmistelevia toimenpiteitä kannattaa tehdä.

Tiedottaminen

Tiedottaminen tulevasta muutoksesta on aloitettu ensin niille aurausavustuksen hakijoille, joiden on joko rasitteen selvittämiseksi tai tiekunnan perustamiseksi oltava yhteydessä maanmittauslaitokseen. Toiseksi niitä aurausavustuksen hakijoita, jotka voivat 1.1. alkaen perustaa tiekunnan itse perustamiskokouksessa. Kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen tiedotetaan muutoksesta kaikkia muita aurausavustusta hakeneita.

Tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti aurausavustusta hakeneiden sähköpostiosoitteilla, toissijaisesti kirjeellä. Tiekunnan perustamisen tarve jää osakkaiden itsensä päätettäväksi. Tiedottaminen on aikaa vievää ja toivomme yhteistyötä osakkaiden kesken. Kaikille sellaisille teille, joille tiekunnan perustaminen on mahdollista, pyritään toimittamaan tieto ensi alkuun vähintään yhdelle kiinteistölle, jonka toivotaan olevan yhteydessä muihin osakaskiinteistöihin. 

Mitä nyt pitää tai kannattaa tehdä, jotta on avustuskelpoinen uuden lain edellyttämällä tavalla?

 1. Jos tiesi ei ole rasitetie tai et tiedä onko, ota yhteyttä maanmittauslaitokseen rasitteen selvittämiseksi. Jos käy ilmi, ettei tie ole rasitetie, voit jättää hakemuksen, jossa tielle maanmittauslaitos toimituksessaan perustaa oikeudet ja tiekunnan.
 2. Jos tiedät rasitteen olemassa olon tai selvittelyssä ilmenee, että rasite on, voitte muiden tieosakkaiden kanssa pitää 1.1.2019 jälkeen tiekunnan perustamiskokouksen. Kokouksen koolle kutsussa kannattaa olla huolellinen ja noudattaa mitä laissa on kokouksen koolle kutsumisesta ja kokouksesta on säädetty. Kirjalliset kokouskutsut vähintään 14 päivää ennen kokousta osakkaille.
 3. Kun tiekunta perustetaan, on tiekunnan päätettävä, onko tiekunnan toimielimenä oleva toimitsijamies vai hoitokunta (3-5 varsinaista jäsentä, jollei säännöissä määrätä toisin, jos varsinaisia jäseniä on kolme, on valittava ainakin yksi varajäsen). Valitaan henkilöt toimiin sekä tarvittava sijainen ja mahdolliset varajäsenet. Tehdään päätös tiekunnan nimestä ja tiekunnan sääntöjen käyttöönotosta (vapaaehtoinen). Tiekunnan perustamiskokouksesta tehdään pöytäkirja. Toimielin ilmoittaa perustamisesta maanmittauslaitokselle toimittamalla pöytäkirja ja kartta tiekunnan ulottuvuudesta.  Tiekunnan perustamiskokouksesta on 30 päivän valitusoikeus, jonka rekisterinpitäjä odottaa ennen merkintää. Tiekunta syntyy, kun merkintä on tehty rekisteriin.
 4. Perustettu tiekunta huolehtii, että toiminta on lain mukaista. Toimiva tiekunta pitää kokoukset vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi. Mikäli päätetään, ettei kokouksia pidetä joka vuosi, on pöytäkirjassa syytä mainita, että seuraava kokous on esim. kahden tai neljän vuoden päästä. Tarvittaessa selvittää maanmittauslaitokselta, että yhteyshenkilötiedot ovat rekisterissä ajan tasalla. Mikäli tiekunnan kokous ei ole tehnyt uusia henkilövalintoja, asian pitäisi olla kunnossa. Ovathan osakasluettelo ja yksiköinti ajan tasalla, tiekunta tarvitsee  myös pankkitilin?
 5. Tiekunnat ovat hakeneet aurausavustusta myös tiekuntaan kuulumattomille teille, jatkossa avustus koskee vain tiekuntaan kuuluvia teitä. Tiekunta voi liittää rasiteteitä tiekunnan teihin tiekunnan ja osakkaiden välisellä sopimuksella tiekunnan kokouspäätöksellä 1.1.2019 alkaen. Tiekunta on velvollinen ilmoittaan yksityistietä koskevat muutostiedot rekisteriin. Yhdyskuntajaosto voi käsitellä erottamisia ja liitoksia vuonna 2019 vain jos hakemus on jätetty vuoden 2018 aikana.
 6. Nukkuvan tiekunnan (ei ole pitänyt vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi kokouksia, tai rekisterissä ei ole yhteyshenkilötietoja) on syytä käynnistää toiminta. Kutsua osakkaat kokoukseen, päättää toimikausi, valita toimielin ja henkilöt siihen. Yksiköinti kannattaa tehdä tai teettää esimerkiksi tieisännöitsijällä. Kaikki tiedot ja muutokset on ilmoitettava maanmittauslaitokselle ja yhteyshenkilötieto myös kaupungille yksityistieasioista vastaaville henkilöille.
 7. Jos tiekunnan puheenjohtaja tai toimitsijamies ei ole voimissaan kutsumaan tiekunnan kokousta koolle voi tieosakas uuden lain mukaan kokouskutsuvaltuutta hakea toimivaltaiselta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

 

Tiekunnan kokous:

 • toimitsijamies tai hoitokunta kutsuu koolle
 • kirjallinen kutsu kaikille, joiden postiosoite on tiedossa tai joka on ilmoittanut sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden
 • aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta
 • mainittava ehdotuksesta maksuunpanoluetteloksi, jonka on oltava vähintään  kahden viikon ajan nähtävillä tai kokouskutsun liitteenä
 • tiekunnan säännöt on toimitettava osakkaille kokouskutsun liitteenä
 • osakkaalle tulee varata mahdollisuus tutustua edellisen vuosikokouksen jälkeen laadittuihin toimielimen kokouksia ja päätöksiä koskeviin pöytäkirjoihin
 • pöytäkirjat on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä tieosakkaiden nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa
 • Jos toimitsijamies tai hoitokunta tai muu tiekunnan säännöissä määritelty taho laiminlyö vuosikokouksen koolle kutsumisen tai kieltäytyy kutsumasta tieosakkaita ylimääräiseen kokoukseen, voidaan kokous tieosakkaan hakemukseta pitää yksityistietoimituksen yhteydessä toimiusinsinöörin johdolla taikka toimivaltainen elinkeino-liikennen- ja ympäristökeskus voi tieosakkaan hakemuksesta, varattuaan toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle tilaisuuden tulla kuulluksi, oikeuttaa hakijan kutsumaan tieosakkaat kokoukseen siten kuin laissa säädetään.

1.1.2019 alkaen muutostenhaku:

Tiekunnan, toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätöksen oikaisu (30 pv päätöksestä) (64 §)

 • tiekunnan kokous 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä

Tiekunnan päätöksen moittiminen (65 §)

 • asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia, tämän lain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä tai päätös on tämän lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.

 • maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Auraus- ja erityiskohdeavustus talvikaudelle 2018-2019 oli haettava 31.3.2018 mennessä. Myöhässä tulleita hakemuksia ei huomioida. 

Kaupunginhallitus päätti yksityisteiden avustusperiaatteista 31.3.2015. Aavustusta saavat tiet ja kiinteistöjen omat tiet on merkitty aurauskartoille. Samalla kartoille on tehty korjauksia postamalla sellaiset kohteet, jotka eivät täytä avustusehtoja. Kielteisen avustuspäätöksen saajille on ilmoitettu kirjeitse päätöksestä. Aurauskartat on nähtävissä Oulun kaupungin Karttapalvelussa. Kielteisen Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt aurausohjelman 2018-2019 ja siihen liittyvän erityiskohdeavustuksen 30.10.2018 § 491 ja 492. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on esittänyt yhdyskuntalautakunnalle ja kaupunginhallitukselle 2018- 2019 talvikauden aurausten jatkumista aiemmilla periaatteilla. Uuden lain mukaisista järjestäytyneiden tiekuntien avustusperiaatteista päättää Kaupunginhallitus.

 

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien aurausavustuksen hakulomake