Yksityistiet

Yksityistielaki uudistuu 1.1.2019 alkaen - avustus vain tiekunnille

Yksityistielain muutos tulee voimaan 1.1.2019. Uudistuneen lain mukaan yksityistien tiekunnan voi perustaa tiekunnan kokouksessa. Jatkossa kunnalliset tielautakunnat lakkaavat. Oulun kaupungin tielautakuntana toimivaan yhdyskuntajaostoon vain vuoden 2018 aikana tulleet asiat voidaan käsitellä loppuun, vuoden 2019 aikana. 31.12.2019 tielutakintien tetehtävät sitten lakkaavat kokonaan.

Kunnan avustuksille on uudessa yksityistielaissa asetettu voimassa olevasta laista poiketen kaksi avustuskrieeriä, jotka kunnan tulee jatkossa ottaa huomioon avustuspäätöksiä tehdesssään.

 1. tietä koskevien asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta ja
 2. että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat yksityistierekisterissä sekä tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasoiset niinkuin 50 §:ssä edellytetään.

 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on esittänyt yhdyskuntalautakunnalle ja kaupunginhallitukselle 2018- 2019 talvikauden aurausten jatkumista aiemmilla periaatteilla. Uuden lain mukaisista järjestäytyneiden tiekuntien avustusperiaatteista päättää Kaupunginhallitus.

Mitä nyt kannattaa tehdä?

 1. Perustetun tiekunnan kannattaa huolehtia, että toiminta on lain mukaista. Tiedot ovat maanmittauslaitoksen yksityistiereksiterissä. Kokoukset pidetään vuosittain tai vähintään joka neljäs vuosi (merkintä pöytäkirjaan). Osakasluettelo ja yksiköinti ja tiedot ovat ajan tasasalla. Tiekunnat ovat hakeneet myös aurausavustusta tiekuntaan kuulumattomille teille. Tiekunta voi liittää rasiteteitä tiekunnan teihin kokouspäätöksellään 1.1.2019 alkaen. Tämän vuoden puolella yhdyskuntajaosto voi käsitellä asian vain jos haluttu toimitus on haettu vuoden 2018 aikana.
 2. Nukkuvan tiekunnan on syytä käynnistää toiminta. Kutsua osakkaat kokoukseen, päättää toimikausi, valita toimielin ja henkilöt siihen. Yksiköinti kannattaa tehdä tai teettää esimerkiksi tieisännöitsijällä. Kaikki  tiedot ja muutokset on ilmoitettava maanmittauslaitokselle ja kaupungille yksityistieasoista vastaaville henkilöille. Tämän vuoden puolella osakas voi hakea kokouskutsuvaltuutta yhdyskuntajaostolta mikäli se ei hoitokunnan tai toimitsijamiehen toimesta ole mahdollista. Osakas voi myös valtuuttaa esim tieisännöitsijän tai metsäyhtiön edustajan hakemaan kokouskutsuvaltuutta yhdyskuntajaostolta.
 3. Muulla kuin tiekuntatien varrella asuvan kannattaa tarkistaa onko tie rasitetie. Tarkistuksen voi tehdä maanmittauslaitokselta.
 • Jos on rasite; sille voidaan perustaa tiekunta vielä tämän loppuvuoden toimivan yhdyskuntajaoston (=tielautakunnan) toimituksessa. Vain tänä vuonna jätetty hakemus on mahdollista käsitellä vuonna 2019. Hakijat tekevät tai teettävät yksiköinnin, joka vahvistetaan tiekunnan perustamistoimituksen yhteydessä. Toimituksesta peritään maksu 339,90 €.
 • Jos ei ole rasitetie, voit halutessasi hakea maanmittauslaitokselta toimitusta, jossa tiekunta perustetaan.

Rasitetille voivat osakkaat itse uuden lain mukaan, perustaa tiekunnan perustmiskokouksessa, johon kaikki osakkaat on kutsuttava.

Tiekunnan kokous:

 • toimitsijamies tai hoitokunta kutsuu koolle
 • kirjallinen kutsu kaikille, joiden postiosoite on tiedossa tai joka on ilmoittanut sähköpostiosoitteen tai muun tietoliikenneyhteyden
 • aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta
 • mainittava ehdotuksesta maksuunpanoluetteloksi, jonka on oltava vähintään  kahden viikon ajan nähtävillä tai kokouskutsun liitteenä
 • tiekunnan säännöt on toimitettava osakkaille kokouskutsun liitteenä
 • osakkaalle tulee varata mahdollisuus tutustua edellisen vuosikokouksen jälkeen laadittuihin toimielimen kokouksia ja päätöksiä koskeviin pöytäkirjoihin
 • pöytäkirjat on vähintään kahden viikon ajan ennen kokousta pidettävä tieosakkaiden nähtävänä kokouskutsussa ilmoitetussa paikssa
 • Jos toimitsijamies tai hoitokunta tai muu tiekunnan säännöissä määritelty taho laiminlyö vuosikokouksen koolle kutsumisen tai kieltäytyy kutsumasta tieosakkaita ylimääräiseen kokoukseen, voidaan kokous tieosakkaan hakemukseta pitää yksityistietoimituksen yhteydessä toimiusinsinöörin johdolla taikka toimivaltainen elinkeino-liikennen- ja ympäristökeskus voi tieosakkaan hakemuksesta, varattuaan toimitsijamiehelle tai hoitokunnalle tilaisuuden tulla kuulluksi, oikeuttaa hakijan kutsumaan tieosakkaat kokoukseen siten kuin laissa säädetään.

1.1.2019 alkaen tielautakuntien sijaan muutostenhaku:

Tiekunnan, toimitsijamiehen tai hoitokunnan päätöksen oikaisu (30 pv päätöksestä) (64 §)

 • tiekunnan kokous 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimuksen tekemisestä

Tiekunnan päätöksen moittiminen (65 §)

 • asian käsittelyssä ei ole noudatettu menettelyä koskevia, tämän lain säännöksiä tai tiekunnan sääntöjä tai päätös on tämän lain tai tiekunnan sääntöjen vastainen tai päätös loukkaa hänen oikeuttaan tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.

 • maaoikeutena toimivassa käräjäoikeudessa kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä.

Auraus- ja erityiskohdeavustus talvikaudelle 2018-2019 oli haettava 31.3.2018 mennessä. Myöhässä tulleita hakemusia ei huomioida. 

Kaupunginhallitu päätti yksityisteiden avustusperiaatteista 31.3.2015. Aavustusta saavat tiet ja kiinteistöjen omat tiet on merkitty aurauskartoille. Samalla kartoille on tehty korjauksia postamalla sellaiset kohteet, jotka eivät täytä avustusehtoja. Kielteisen avustuspäätöksen saajille on ilmoitettu kirjeitse päätöksestä. Aurauskartat on nähtävissä Oulun kaupungin Karttapalvelussa. Kielteisen Yhdyskuntalautakunta on hyväksynyt aurausohjelman 2018-2019 ja siihen liittyvän erityiskohdeavustuksen 30.10.2018 § 491 ja 492. Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut on esittänyt yhdyskuntalautakunnalle ja kaupunginhallitukselle 2018- 2019 talvikauden aurausten jatkumista aiemmilla periaatteilla. Uuden lain mukaisista järjestäytyneiden tiekuntien avustusperiaatteista päättää Kaupunginhallitus.

Mikä on yksityistie?

Yksityistie on tie, joka sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuolella eikä ole maantie. Yksityistien omistavat osakkaat eli jokainen yksityistien varrella asuva on osakkaana omistamansa kiinteistön kulkuyhteyden tiessä, riippumatta siitä onko tielle perustettu virallista tiekuntaa tai ei.  Yksityistielain mukaan yksityistien tienpitäjinä toimivat tieosakkaat ja he yhdessä huolehtivat tiestä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  90140 Oulu
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410
  Kaupungin puhelinpalvelunro
  work 08 558 558 00
 • Aukioloajat arkisin 8-16
 • Anna palautetta

  Palaute katuvaloista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Yksityistien aurausavustuksen hakulomake