Arviointi

Arviointikeskustelukäytännöt Kastellin koulussa

Kastellin koulussa luokanvalvojat tarjoavat huoltajalle mahdollisuuden arviointikeskusteluun keväällä ja syksyllä. Huoltajan kanssa keskustellaan oppilaan koulunkäynnistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Myös oppilas osallistuu arviointikeskusteluun.  Keskustelun pohjana ovat jaksoraportti ja/ tai muut opettajien antamat informaatiot opiskelusta. Arviointikeskustelussa tehdyt päätelmät ja sovitut asiat kirjataan oppilasrekisteriin tarvittaessa. 

 

Itsearvioinnin käytännöt

Kastellin koulussa opettajat teettävät opettamiensa aineiden tunneilla oppilaan itsearviointia joko kokeiden yhteydessä, projektien aikana tai muutoin parhaaksi katsottavalla tavalla oppilaan ikätason huomioiden.

 

Työskentelyn arviointi

Opettaja seuraa oppilaan työskentelyä oppituntien aikana arvioiden sitä tilanteen mukaan vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa. Oppilas arvioi omaa osaamistaan oppiaineessa, arviointi voidaan tarvittaessa toteuttaa keskusteluin tai kirjallisesti. Yläkoululla oppilas saa palautetta työskentelystään myös jaksoraportissa. Kokeita järjestetään harkinnan mukaan.

 

Käyttäytymisen arviointi

Oppilaan käyttäytymistä arvioidaan suhteessa koulun sääntöihin ja yleisiin Oulun kaupungin käyttäytymisen arviointikriteereihin. Epäselvissä tapauksissa arvioinnista päätetään opettajien kokouksessa.

 

Muita huomioitavia asioita

Mikäli oppilas on ollut poissa kokeesta sairauden tai muun hyväksytyn syyn vuoksi, hänelle järjestetään uusi koe tarpeen mukaan. Yläkoulun puolella huoltajan on ilmoitettava, kun oppilas on sairaana koepäivänä.  Oppilas voi pyytää tukiopetusta tai opettaja voi ehdottaa sitä. Tukiopetus järjestetään yläluokilla pääsääntöisesti oppituntien ulkopuolella. Alaluokilla tukiopetus voi tapahtua myös oppi- ja välituntien aikana.

 

Jos oppilas on saamassa hylätyn arvosanan, hänelle annetaan tukiopetusta tai lisätehtäviä tai hänet ohjataan erityisopetukseen, joka järjestetään oppitunnin aikana. Tukitoimien jälkeinen näyttömahdollisuus järjestetään tapauskohtaisesti. Hylätyn arvosanan korottamiseen varataan mahdollisuus kesällä järjestettävällä kokeella.