Arviointi

Päättöarviointi

Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opintojen päättyessä saavuttanut oppiaineen oppimäärän tavoitteet perusopetuksen päättyessä. Osassa oppiainesta päättöarviointi annetaan jo seitsemännen luokan lopussa. Nämä aineet Kastellin koulussa ovat:

 • kuvataide (urheiluluokilla 8.-luokalla)
 • musiikki
 • käsityö
 • kotitalous

Se oppiaine, jonka oppilas valitsee taitai-valinnaiseksi, jatkuu peruskoulun loppuun asti, ja siitä annetaan päättöarviointi 9.-luokan keväällä.

8.-luokalla annetaan päättöarviointi seuraavissa oppiaineissa:

 • historia
 • kuvataide (urheiluluokat)
 • lyhyt valinnaisaine (urheiluluokkalaisten liko-valinnainen arvioidaan liikunnan ja kotitalouden osana)

9.-luokalla osa oppiaineista päättyy jo syyslukukaudella

 • fysiikka tai kemia
 • maantieto tai biologia
 • ruotsi
 • (ev.lut. uskonto, osalla luokista)

 

Päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät numeroarvosanoihin 5, 7, 8 ja 9 vaadittavan osaamisen tason kussakin oppiaineessa.
Alla olevasta linkistä voitte tutustua päättöarvioinnin kriteereihin oppiaineittain.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/Perusopetuksen%20p%C3%A4%C3%A4tt%C3%B6arvioinnin%20kriteerit%2031.12.2020.pdf

Päättöarvioinnista yleisemmin :
Päättöarviointi, perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Oppiaineiden arviointeihin liittyvissä kysymyksissä voitte olla yhteydessä suoraan aineenopettajiin.