Opiskelu

Opiskelijan täytyy suorittaa lukion oppimäärä ja yo-tutkinto 2-4 vuodessa. Lukioaikana täytyy suorittaa vähintään 75 kurssia, joista vähintään 10 pitää olla syventäviä kursseja. Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko oppimäärän. Ylioppilastutkintotodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti lukion ylioppilastutkinnosta annetun asetuksen mukaiset kokeet ja suorittanut hyväksytysti lukion koko oppimäärän.

Kiimingin lukion Opinto-opas 2020 - 2021.

Lukuvuoden 2020 - 2021 kirjalista.

Kiimingin lukion ohjeet digitaalisten oppimateriaalien käyttöä ja sähköisiä kokeita varten.

 

UUSINTAKUULUSTELU, KURSSIARVOSANAN KOROTTAMINEN

Opiskelija, joka on saanut hylätyn kurssiarvosanan tai joka on hyväksyttävästä syystä ollut poissa niin, ettei hänen tietojaan ja taitojaan ole voitu arvostella, on oikeus osallistua kerran kurssin uusintakuulusteluun.

Hyväksytyistä kursseista saa uusia ainoastaan meneillään olevan lukuvuoden kursseja tai kursseja, jotka ovat olleet edellisenä lukuvuonna viimeisessä jaksossa. Uusintakuulustelut pidetään lukuvuoden alussa ilmoitettuina päivinä. Kuulusteluihin on ilmoittauduttava kirjallisesti viimeistään viikkoa ennen kuulustelupäivää. Ilmoittautumislomakkeet sekä postilaatikko lomakkeille ovat lukion kanslian oven vieressä, uusintakuulustelulomake on tulostettavissa tästä. Ilmoittautuminen on sitova ja siitä poisjäänti katsotaan yritykseksi. Mikäli oppilas sairauden tai muun pakottavan syyn vuoksi on estynyt osallistumaan kokeeseen, tulee siitä ilmoittaa kansliaan, ryhmänohjaajalle tai ao. opettajalle viimeistään koepäivän aamuna.

KURSSIN SUORITTAMINEN UUDELLEEN

Opiskelijalla on oikeus osallistua sekä hylätyn että hyväksytyn kurssin uudelleen opiskeluun, kun kurssi on tarjolla. Käydessään kurssin uudelleen opiskelijalla on läsnäolovelvollisuus oppitunneilla koko kurssin ajan. Uusiessaan kurssin tai kurssikokeen parempi arvosana jää voimaan.

KURSSIN ITSENÄISESTI OPISKELEMINEN

Kurssisuunnitelman mukaisesti eri oppiaineissa, opettajan kanssa sovittuaan, voi kursseja tai niiden osia suorittaa itsenäisesti opetukseen osallistumatta. Opettaja ja opiskelija tekevät itsenäisestä suorituksesta aina kirjallisen sopimuksen. Itsenäisen suorituksen lomake on tulostettavissa tästä.

OPINTO-OHJELMAN VAIHTAMINEN

Yleinen ohje on, että opiskelija voi vaihtaa opinto-ohjelmaansa lukion aikana. Opinto-ohjelman muutokset tulee tehdä aina hyvissä ajoin ennen uuden jakson alkua.

Lomakkeita:

Itsenäinen suoritus

Uusintakuulustelu

Loma-anomus

Muut lomakkeet (Oulun kaupungin perusopetukseen ja lukiokoulutukseen liittyviä lomakkeita)

Tärkeitä linkkejä:

Oulun yliopisto

Lapin yliopisto

Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Kajaanin ammattikorkeakoulu

Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Kemi - Tornion ammattikorkeakoulu

Pohjois - Pohjanmaan kesäyliopisto

Oulun kansalaisopisto

Muita linkkejä

IHMEFILMI-elokuvasarja

Nuoret-sivusto