Arviointi

Oppilaan arviointi

Peruskoulussa arvioidaan oppilaan työskentelyä, käyttäytymistä, saavutuksia ja edistymistä opinnoissa. Arvioinnin tulee olla yksilöllistä, totuudenmukaista ja monipuolista. Oppilaan arviointi jaetaan arviointiin opintojen aikana ja päättöarviointiin, joilla on erilaiset tehtävät.

Arviointi tapahtuu suhteessa opetussuunnitelmassa määritettyihin tavoitteisiin. Oppiainekohtaiset arvioinnin periaatteet on kuvattu opetussuunnitelmassa kunkin oppiaineen kohdalla.

Oppilaan arviointi muodostuu monista eri osa-alueista. Arviointiin kuuluvat suulliset ja vapaamuotoiset kirjalliset palautteet, arviointikeskustelut, erilaiset näytöt tiedoista ja taidoista, kokeet, testit sekä lukuvuoden aikana annettavat todistukset.

 

Arviointi opintojen aikana

Opintojen aikaisen arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta oppilaalle ja hänen huoltajilleen oppilaan opintojen etenemisestä sekä ohjata oppilasta havainnoimaan omaa oppimistaan. 

Kehityskeskustelu ja arviointikeskustelu ovat osa oppimisen arviointia. Syyslukukaudella opettaja kutsuu oppilaan ja huoltajan kehityskeskusteluun, jossa muun muassa asetetaan tavoitteita opiskelulle. Asetettuihin tavoitteisiin palataan arviointikeskustelussa, joka korvaa joulutodistuksen vuosilla 1-5.

Kehityskeskustelut 1-6 –luokille käydään viikoilla 40-41. Keskustelussa ovat läsnä oppilas, huoltaja ja opettaja.

Arviointikeskustelut 1-5 –luokille käydään viikoilla 4-5. Keskustelussa ovat läsnä oppilas, huoltaja ja opettaja.

Oppilas saa numeroarvioinnin ensimmäisen kerran 5. luokan kevättodistuksessa.