Oppilashuolto

Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa kouluyhteisössä. Tavoitteena on, että kaikki lapset tuntevat kuuluvansa turvalliseen kouluyhteisöön, jossa on viihtyisä oppimisympäristö.

Koulussa työskentelevien aikuisten vastuulla on huolehtia lasten oppimisesta ja hyvinvoinnista yhteistyössä kotien kanssa. Oppilashuoltotyöllä pyritään ennalta ehkäisemään oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien syntyminen.

Oppilashuoltoryhmä

Oppilashuoltotyöryhmän roolina on koordinoida, kehittää ja arvioida yhteisöllistä oppilashuoltotyötä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Oppilashuoltotyöryhmä valmistelee syksyn 2014 aikana yhteistyössä opetushenkilöstön, huoltajien, oppilaiden ja muiden sidosryhmien kanssa koulun oppilashuoltosuunnitelman, jonka voi lukea Wilmasta kohdasta "vuosisuunnittelu". Koulumme oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat: rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi.

Monialainen asiantuntijaryhmä

Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään aina oppilaan huoltajien kanssa luottamuksellisesti ja yhteistyössä. Tarvittaessa oppilaan tueksi voidaan koota monialainen asiantuntijatyöryhmä, jonka kokoonpanosta sovitaan huoltajan ja oppilaan kanssa. Ryhmään voi opettajan, oppilaan ja huoltajien lisäksi kuulua esimerkiksi koulukuraattori, -psykologi tai/ja –terveydenhoitaja. Ryhmä sopii yhteisistä tavoitteista ja työskentelystä tapauskohtaisesti.

Monialaisen asiantuntijatyöryhmän tapaamisista laaditaan oppilashuoltokertomus, johon kirjataan yhdessä sovitut asiat. Oppilashuoltokertomukset tallennetaan oppilashuoltorekisteriin, jonka vastuuhenkilönä toimii rehtori. Rekisteriin tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä ja huoltajalla on oikeus saada tieto ja kopiot merkinnöistä.

Huoltajat ja oppilaat voivat varata ajan koulumme oppilashuollon työntekijöille myös ilman, että asiaa käsitellään monialaisessa asiantuntityöryhmässä.


Koulukuraattori ja koulupsykologi

Koulukuraattorin ja koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä sekä turvata koulunkäynnin sujuvaa etenemistä. Yhteyttä voi ottaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä.

Yhteystiedot:

Koulukuraattori
Johanna Rytilahti
puh. 040 358 4036

Koulupsykologi
Ella Kavalus
puh. 040 358 9185

Oppilaiden vakuutukset


Kaikki Oulun kaupungin peruskoulujen ja lukioiden oppilaat on vakuutettu tapaturman varalta kaupungin puolesta koulussa ja koulumatkalla. Vakuutus on voimassa myö koulun ulkopuolisessa toiminnassa silloin kun se on merkitty koulun työsuunnitelmaan (retket, leirikoulut yökoulut).