Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppilaiden tukeminen perustuu kolmiportaisen tuen malliin, jossa tukimuodot vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti kun tarvetta ilmenee. Tukitoimet suunnitellaan aina yksilöllisesti yhteistyössä oppilaan opettajien ja huoltajien kanssa. Koulun tukimuotoja ovat mm. tukiopetus, eriyttäminen, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ohjaus, koulunkäyntiavustajan tuki sekä erityiset opetusjärjestelyt.

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti.

Mikäli oppilas tarvitsee erityistä tukea, hänelle voidaan hakea hallinnollista erityisen tuen päätöstä. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), joka on pedagoginen asiakirja. Siinä määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät, opetusjärjestelyt ja tarvittavat tukitoimet. Erityisen tuen muotona voi olla jonkin oppiaineen yksilöllistäminen. Tällöin oppilaan opetus ko. oppiaineessa suunnitellaan yksilöllisesti hänen edellytyksiään vastaavaksi ja arvioidaan näiden tavoitteiden mukaan.

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulun-käynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta. Laaja-alaisen erityisopettajan antama opetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena muun opetuksen yhteydessä. Erityisopettaja työskentelee sekä Knuutilankaan että Lämsänjärven yksiköissä. Koulun laaja-alaisena erityisopettajana toimii Tuula Perkkiö p. 044 7039833.