Liikkuva koulu

 

Voittajafiilis - oppilaiden yhteinen tuuletus

 

LIIKKUVA KOULU OULU
HYMYÄ, HYVINVOINTIA JA HAAVEITA


OULUN TAVOITTEET LIIKKUVA KOULU -ASIOISSA

  • tukea kouluja toiminnan toteuttamisessa huomioiden koulujen omat erityispiirteet ja tarpeet

  • laajentaa ja toteuttaa Liikkuva koulu -toimintaa kaikissa Oulun kaupungin perusopetuksen kouluissa

  • luoda edellytyksiä liikuntasuositusten saavuttamiseksi ja hyvinvointiaktiivisuuden lisäämiseksi kouluissa

  • miettiä keinoja vähän liikkuvien lasten aktivoimiseksi ja toteuttaa tätä toimintaa

  • parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä hyvinvointiaktiivisuuden lisäämiseksi

  • oppilaiden osallisuuden lisääminen

 

Oulun kaupungin yhtenä strategisena painopistevalintana on, että asukkaat osallistuvat, liikkuvat ja edistävät kestävää elämäntapaa. Oululaiset harrastavat liikuntaa melko aktiivisesti vapaa-aikanaan, mutta se ei kuitenkaan riitä turvaamaan terveyden kannalta riittävää päivittäistä fyysisen aktiivisuuden määrää. Oulun kaupungin strategia velvoittaa eri tahoja edistämään kuntalaisten fyysistä aktiivisuutta.

Oulussa on laadittu terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma, joka velvoittaa kaikkia palvelualueita toiminnassaan edistämään hyvinvointiaktiivisuutta ja terveyttä edistävän liikunnan päämääriä. Terveysliikunnan edistämistä tehdään palvelualueiden sisäisen toiminnan lisäksi perinteiset hallintokuntarajat ja palvelualueet ylittävänä toimintana sekä poikkitoiminnallisesti. Arjen liikkumisen edistäminen esimerkiksi yhdyskuntapalveluiden toimesta luo edellytyksiä myös sivistys- kulttuuripalveluiden terveysliikunnan edistämistyölle.


Hyvinvointiaktiivisuus Oulun Liikkuvan koulun kehittämisen taustalla

Oulussa Liikkuva koulu -toiminnan edistämiseksi fyysisen aktiivisuuden rinnalle otetaan hyvinvointiaktiivisuuden termi. Terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelmassa korostetaan erityisesti matalatehoisen, päivittäisen arkiliikunnan ja liikkeessä olemisen merkitystä. Hyvinvointiaktiivisuus terminä kattaa enemmän kuin fyysisen aktiivisuuden, kuten esimerkiksi sosiaalisen aktiivisuuden. Sosiaalisen aktiivisuuden tavoite ei ole ensisijaisesti liikunnallinen, mutta se tuottaa myös lisää askeleita ja energiankulutusta.

Oulussa uskotaan, että aktiivinen elämänasenne ja sosiaaliset suhteet rakentavat itsetuntoa ja luottamusta elämään yleisemminkin. On lisättävä ymmärrystä siitä, mitä asioita edistämällä eri kohderyhmien hyvän elämän ja hyvinvointiaktiivisuuden edellytykset rakentuvat. Kyse ei ole siis pelkästään liikunnasta. Hyvinvointiaktiivisuus sopii erityisen hyvin myös vähän liikkuvien lasten problematiikkaan – miten vähän liikkuvat lapset saadaan aktivoitumaan? Miten tuetaan heidän itsetuntoaan ja sosiaalisten suhteiden rakentumista? Miten hyvinvointiaktiivisuutta edistetään oppitunneilla, välitunneilla, koulumatkoilla, kerhotoiminnassa jne.? Mikä on eri toimijoiden rooli hyvinvointiaktiivisuuden lisäämisessä? Miten perinteistä oppilasurheilua tulisi kehittää? Miten lisätään nuorten omaa vastuuta hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä?

 

 

Seuraa Liikkuva koulu maskottien matkaa talviolympialaisissa valmentaja Toni Roposen mukana