Liikkuva koulu

 

Voittajafiilis - oppilaiden yhteinen tuuletus

 

LIIKKUVA KOULU OULU 
TAVOITTEET LIIKKUVA KOULU -ASIOISSA

 • tukea kaikkia Oulun kouluja toiminnan toteuttamisessa, huomioiden koulujen omat erityispiirteet ja tarpeet
 • luoda, kerätä ja jakaa ideoita ja edellytyksiä liikuntasuositusten saavuttamiseksi ja hyvinvointiaktiivisuuden lisäämiseksi kouluissa
 • tukea vähän liikkuvien laseten aktivoimista.  Keinoina mm. Dynamo -hyvinvointivalmennus yhdenllätoista koululla, miettiä lisää keinoja vähän liikkuvien lasten aktivoimiseksi ja keittää kerhotoimintaa, jotta jokainen löytäisi mielekkään tavan lisätä aktiivisuuttaan.
 • parantaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä hyvinvointiaktiivisuuden lisäämiseksi
 • tukea kouluja oppilaiden osallisuuden lisäämiseksi

 

Strategiset painopisteet ja linjaukset vuodelle 2026

Oululle on valittu kolme strategista painopistettä:

 1. Elinvoimainen Oulu kasvaa ja kansainvälistyy.
 2. Vetovoimainen Oulu on pohjoisen luonnon ja kulttuurin kaupunki.
 3. Pitovoimainen Oulu on hyväntuulinen korkean osaamisen kaupunki.
 • Olemme elämänmittaisen oppimisen ja koulutuksen edelläkävijä. Oulun vetovoimaisuus korkeakoulukaupunkina kasvaa.
 • Digitalisaatio tukee yrityksiä ja elämistä joka puolella Oulua.
 • Hyvinvointi kuuluu kaikille. Kannustamme aktiiviseen ja liikunnalliseen elämäntapaan ja löydämme mahdollisuuksia hyvinvointiaktiivisuudesta. Olemme turvallinen ja lapsiystävällinen kaupunki.

Oulun arvot ovat rohkeus, reiluus ja vastuullisuus. Oulun tapa toimia pohjautuu arvoihin, tukee strategisia valintoja sekä ohjaa kaupungin omaa toimintaa. 

Oulussa on laadittu terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma, joka velvoittaa kaikkia palvelualueita toiminnassaan edistämään hyvinvointiaktiivisuutta ja terveyttä edistävän liikunnan päämääriä. Terveysliikunnan edistämistä tehdään palvelualueiden sisäisen toiminnan lisäksi perinteiset hallintokuntarajat ja palvelualueet ylittävänä toimintana sekä poikkitoiminnallisesti. 

Hyvinvointiaktiivisuus Oulun Liikkuvan koulun kehittämisen taustalla

Oulussa Liikkuva koulu -toiminnan edistämiseksi fyysisen aktiivisuuden rinnalle otetaan hyvinvointiaktiivisuuden termi. Terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelmassa korostetaan erityisesti matalatehoisen, päivittäisen arkiliikunnan ja liikkeessä olemisen merkitystä. Hyvinvointiaktiivisuus terminä kattaa enemmän kuin fyysisen aktiivisuuden, kuten esimerkiksi sosiaalisen aktiivisuuden. Sosiaalisen aktiivisuuden tavoite ei ole ensisijaisesti liikunnallinen, mutta se tuottaa myös lisää askeleita ja energiankulutusta.

Oulussa uskotaan, että aktiivinen elämänasenne ja sosiaaliset suhteet rakentavat itsetuntoa ja luottamusta elämään yleisemminkin. On lisättävä ymmärrystä siitä, mitä asioita edistämällä eri kohderyhmien hyvän elämän ja hyvinvointiaktiivisuuden edellytykset rakentuvat. Kyse ei ole siis pelkästään liikunnasta. Hyvinvointiaktiivisuus sopii erityisen hyvin myös vähän liikkuvien lasten problematiikkaan – miten vähän liikkuvat lapset saadaan aktivoitumaan? Miten tuetaan heidän itsetuntoaan ja sosiaalisten suhteiden rakentumista? Miten hyvinvointiaktiivisuutta edistetään oppitunneilla, välitunneilla, koulumatkoilla, kerhotoiminnassa jne.? Mikä on eri toimijoiden rooli hyvinvointiaktiivisuuden lisäämisessä? Miten perinteistä oppilasurheilua tulisi kehittää? Miten lisätään nuorten omaa vastuuta hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden lisäämisessä?