Yliopistoyhteistyö

Oulun kaupungin Liikkuva koulu on tehnyt Oulun Yliopiston kanssa yhteistyötä opettajien toiminnallisen opettamisen täydennyskoulutusmallin luomiseksi. 

 

Oulun yläkoulujen aktiivinen toimintakulttuuri – koulutuskokonaisuus
Tavoitteenamme on luoda ja kehittää opettajien täydennyskoulutusmallia. Mallia on sovellettu lukio-opetukseen kauden 2019-2020 aikana ja tavoitteena on kokeilla koulutusmallia myös varhaiskasvatuksessa. Koulutuksella tavoitellaan aineenopettajien tiedon lisäämistä liikunnan vaikutuksista oppimiseen, työrauhaan ja kouluviihtyvyyteen ja luoda aineopettajien välille ideoita jakavaa toimintakultuuria. Koulutusten rinnalla tehdään vaikuttavuustutkimusta Oulun yliopiston ja LIKES tutkimuskeskuksen kanssa.

1. vuosi

Johdon ja rehtoreiden sitouttaminen, elo-syyskuu 2017
Koulutuskokonaisuuden suunnitelmien etenemisen rinnalla on ollut tiivis yhteistyö perusopetus- ja nuorisojohtaja Marjut Nurmivuoren kanssa, joka on omien hallinnollisten verkostojen avulla edistänyt suunnitelmia eri hallintokunnissa. Koulutuskokonaisuus aloitettiin rehtorikoulutuksella, sillä kunkin koulun johdon tuki on todella tärkeä toimintakulttuurin muutosten mahdollistajana ja se koettiin kyselynkin perusteella kouluissa isoksi vaikuttavaksi tekijäksi Liikkuva koulu –ajatuksen leviämiseksi. Koulutuksessa jaettiin tietoa liikunnan ja oppimisen välisistä tutkimuksista, kokeiltiin toiminnallisia opetusmenetelmiä ja jaettiin tietoa Oulun liikkuvan koulun tukitoimista. Rehtorit valitsivat yhdessä kolme tavoitetta lukuvuodelle 2017-2018: vähintään yksi ulkovälitunti/päivä kaikissa Oulun yläkouluissa, välituntivälineiden lisääminen ja toiminnallisuuden lisääminen kaikissa oppiaineissa.

Aineopettajien koulukohtaiset koulutukset (Oulun kaikki 23 yläkoulua),  syyskuu 2017- tammikuu 2018
Jotta tavoitimme kaikki Oulun opettajat, jalkauduimme jokaiselle yläkoululle, pitämään koko koulun henkilökunnan kattavat (2h) koulutukset. Koulukohtaiset koulutukset vastasivat niihin tarpeisiin, joita yläkouluissa opettavat opettajat ovat kaivanneet: tieteelliset perusteet liikunnan ja oppimisen välisestä yhteydestä sekä yksinkertaisia ja helposti useisiin oppiaineisiin sovellettavia malleja opetussisällön toiminnallistamiseksi. Opettajat näkevät tärkeänä myös koko kouluyhteisön sitoutumisen aktiivisemman toimintakulttuurin kehittämiseen.

Lisäksi nimettiin kultakin koululta neljä oppiaine-edustajaa (matemaattiset aineet, reaaliaineet, äidinkieli ja kielet sekä taito- ja taideaineet). Koulutuksen lopuksi teetettiin opettajille lähtötasokysely, joita saatiin 596 kpl.

Oppiainakohtaiset tapaamiset helmikuu 2018
Koulutuksen aikana eri oppiaineryhmien opettajat esittelivät koulunsa hyviä käytänteitä toiminnallisista opetusmenetelmistä, jotka siirrettiin koulutuksen jälkeen office365 tiimipalveluun. Taito- ja taideaineiden opettajat miettivät koko koulupäivän toiminnallistamista, jolloin myös koulujen oppilasedustajat olivat paikalla. Koulutusten jälkeen opettajat jakoivat toiminnallisten opetusmenetelmien vinkkejä kouluillansa.

 

 

2. vuosi
Toista vuotta suunniteltaessa kuunneltiin rehtoreiden ja opettajien mielipiteitä sekä tarkasteltiin tehtyjä kyselyjä ja palautteita.

Rehtoreiden innostuksen lisääminen, syyskuu 2018
Yläkoulun rehtoreiden koulutuksessa esiteltiin Oulun vastaukset valtakunnallisesta Liikkuva koulu kyselystä ja nykytilan arvioista sekä kerrottiin lukuvuoden tukitoimet tulevana liikkuva koulu kauteen. Esille nostettiin opettajien hyvinvointikoulutukset ja henkilökunnan tuleva liikunta/ravinto verkkovalmennus. Pekka Paappanen puhui rehtoreille koulun tavoitteiden esiintuomisen tärkeydestä, heittäytymiskyvystä, työyhteisöön panostamisesta ja oppilaiden mukaan ottamisesta suunnitteluun ja toteutuksiin. Lisäksi pureuduimme ajankohtiaisiin tutkimustuloksiin ja pohdimme toiminnallisesti vuosi sitten asetettujen tavoitteiden toteutumista.  

Oppiainekohtaiset tapaamiset, lokakuu 2018
Aloituskoituskoulutusten yhteydessä tehdyissä kyselyissä tuli vahvasti esille materiaalien luontiin tarvittava aikapula, kun tiedusteltiin esteitä toiminnallisten menetelmien käyttöönotolle.  Siksi toisen vuoden koulutuksessa opettajat kokeilivat muutamia toiminnallista opettamista tukevia harjoitteita omaan oppiaineeseensa sovellettavaksi ja heille annettiin runsaasti aikaa luoda uusia toiminnallisia sisältöjä neljässä erillisessä oppiaineryhmän koulutuksessa. Mukana oli myös kehonhuoltoa ja viimeisimpien tutkimustulosten läpikäyntiä. Luodut uudet toiminnallisen opettamisen paketit jaettiin kaikkien Oulun opettajien hyödynnettäväksi.

Yliopisto opiskelijoiden vierailut kouluilla, syyskuu 2018  
Oulun kaupungin ja Oulun yliopiston yhteistyön myötä 2. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijat jalkautuivat kentän kouluihin harjoittelemaan opetustaitojaan ”Liikuntakasvatuksen soveltaminen koulussa” -kurssin puitteissa marraskuun 2018 aikana. Opiskelijat pitivät pareittain yhden liikuntatunnin (n. 45 min) sekä yhden toiminnallisen jonkin muun oppiaineen tunnin (45 min).

Liikkuva koulu –ohjelman tavoitteet on huomioitu Oulun yliopistossa luokanopettajakoulutuksessa ja vapaasti valittavina opintoina aineenopettajakoulutuksessa.


Alakoulujen rehtoreiden sitouttaminen, marraskuu 2018
Alakoulun rehtoreiden koulutus oli vastaavanlainen, kuin yläkoulujen rehtoreiden ensimmäinen koulutus.

Alakoulujen opettajien alueelliset ideapäivät, helmikuu 2019
Opettajien koulutuksen tavoitteena oli tukea alakoulujen opettajia liikkeen hyödyntämisessä kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Opettajille jaettiin tieteellisiä perusteita liikkeen hyödyntämiseksi opetuksessa sekä käytiin läpi konkreettisia toiminnallisia esimerkkejä. Lisäksi mietittiin mallien hyödyntämistä ryhmissä. 

Yliopiston 2. vuosikurssin luokanopettajaopiskelijoiden 130 kpl toiminnallisten oppituntien ohjaus Oulun kouluilla (42 koulua, syksyllä 2019)

Ohjattavana toiminnallinen oppitunti ja liikuntatunti. Opiskelijoilla on pohjalla Liikkuva koulu kurssitusta yliopistolla.

 

3. Vuosi

Yläkoulun opettajien koulutukset koulupareittain kaikille yläkouluille, syksy 2019- kevät 2020
Kouluparien opettajat tarkastelevat koulutusprosessissa tuotettuja oppiainemateriaaleja ja kseskustelevat vinkkien pohjalta. Saavat vinkkejä toisen koulun aineopettajilta.
Koulutuksissa mukana 22 koulua opettajineen.