Katso ajankohtaista tietoa koronaviruksesta Oulussa ja toimintaohjeet osoitteessa www.ouka.fi/korona

Ajankohtaista

< Takaisin

Huoltajat tyytyväisiä varhaiskasvatukseen Oulussa

Oulun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut kysyi helmikuussa asiakaskyselyllä sekä kunnallisissa että yksityisissä päiväkodeissa, perhepäivähoidossa, esiopetuksessa ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa olevien lasten huoltajien mielipiteitä. Kyselyyn vastasi 2288 huoltajaa. Edellinen asiakaskysely toteutettiin vuonna 2019, ja siihen vastasi 4013 huoltajaa. Kursiivilla merkityt ovat kyselyyn annettuja vapaita palautteita.

”Tärkeää on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta, monipuoliset opetusmenetelmät ja rauhallinen oppimisympäristö.”

Kyselyn tulokset osoittavat, että huoltajat ovat tyytyväisiä varhaiskasvatuspalveluihin ja vastausten keskiarvo oli 4,2. Tyytyväisyys on noussut edellisestä kyselystä (2019: ka. 3,9).
 

Mielellään varhaiskasvatukseen

Lapset lähtevät huoltajien mielestä aamuisin mielellään päiväkotiin tai perhepäivähoitoon (vastausten ka. 4,3/5). Ilahduttavaa on, että yli 97.9 % huoltajista on sitä mieltä, että hänen lapsellaan on päiväkodissa tai perhepäivähoidossa kavereita. Suurimmalla osalla lapsista on yksi tai useampi kaveri. Ei-vastauksissa korostuu pääasiallisena syynä kaverittomuuteen se, että lapsi on vielä niin pieni, ettei osaa leikkiä muiden kanssa tai hän on vasta aloittanut ryhmässä.

”Se että lapsella on päiväkodissa kavereita ja kaverisuhteiden muodostamista tuetaan, on mielestäni yksi tärkeimpiä asioita!”

Huoltajista 97.9 % on sitä mieltä, että hänen lapsensa kokee olonsa turvalliseksi varhaiskasvatuksessa. Turvallisuuden tunnetta tuovat erityisesti tutut, pitkäaikaiset kasvattajat ja lapsiryhmässä olevat kaverit. Ei-vastauksien vapaapalautteessa huoltajat tuovat esiin, että ulkopuoliset sijaiset, usein vaihtuva henkilökunta ja iso ryhmä aiheuttavat turvattomuutta.

”Lapseni päivähoitoryhmässä on lämmin ja turvallinen ilmapiiri. Henkilökunta ottaa lapseni aina sydämellisesti vastaan ja myös meidän vanhempien on helppo luottaa siihen, että lapsellamme on päiväkodissa hyvä olla.”
 

Yksilöllistä ja oikeuden­mu­kaista

Huoltajat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä lapsensa saamaan tukeen ja luottavat henkilökunnan ammattitaitoon (vastausten ka. 3,7/5). Huoltajat kokevat, että heitä kuullaan ja lapsen tuen tarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti. ”Olemme avoimesti kertoneet lapsen haasteesta, jolloin pk:n henkilökunta tukenut lasta kiinnittämällä huomiota ko. asiaan ja tukevat tällä tavalla lasta ja perhettä.” kommentoi yksi palautteen antajista. Tyytymättömyyttä kokevien mielestä henkilökunnan vaihtuminen heikentää lapsen tuen tarpeiden tunnistamista.

Lapsia kohdellaan Oulun varhaiskasvatuksessa oikeudenmukaisesti; tätä mieltä on 97,4 % vastaajista (2019: 97%). Tämä ilmenee vastaajien mielestä käytännössä esimerkiksi niin, että vakaumusasioihin suhtaudutaan kunnioittavasti ja samat säännöt koskevat kaikkia.

”Hyvän huomaaminen lapsessa vahvistaa lapsen itsetuntoa. Hyväksyvässä ilmapiirissä lapsi oppii luontevammin kohtelemaan myös muita oikeudenmukaisesti.”
 

Ulos säällä kuin säällä

Vastaajista 93,2 % on sitä mieltä, että lapsella on päivittäin mahdollisuus monipuoliseen liikkumiseen ja ulkoiluun. Vastaajat toivovat lasten ulkoilevan päivittäin sekä aamu- että iltapäivisin ja säällä kuin säällä. Lisäksi he toivovat, että lapset saavat retkeillä lähiluonnossa ja liikkua monipuolisesti ja ohjatusti.

Lapsensa varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmakeskusteluun on osallistunut 92% vastaajista. Edelliseen kyselyyn verrattuna tulos on jonkin verran huonontunut (2019: 92,4%). Huoltajat kokevat keskustelut erittäin tärkeiksi. Sanallisessa palautteessa huoltajat kertovat muun muassa näin: ”Vuorovaikutus päiväkodin henkilökunnan kanssa on toiminut moitteettomasti. Vasu- ja esiops-keskusteluille on aina löydetty yhteinen aika ja keskustelut ovat olleet antoisia.” ja ”Vasukeskustelu oli kattava ja siinä käytiin läpi haluamamme asiat.”

Huoltajien tyytyväisyys varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen eli saamaansa varhaiskasvatukseen liittyvään ohjaukseen ja neuvontaan on hieman lisääntynyt (keskiarvo 3,8, 2019 ka. 3,6).
 

Koronapoikkeustilanne on heikentänyt vanhempien jaksamista

Koronapoikkeustilanne on vaikuttanut perheiden jaksamiseen. Vastaajista 64 % koki jaksamisen pysyneen ennallaan ja jaksaminen oli lisääntynyt 5,1 %:lla. Huolen aiheena nousi kyselystä se, että jaksaminen oli heikentynyt yli 30 %:lla vastaajista. Kaikkein eniten jaksaminen oli vähentynyt äideillä 43,6%, isien jaksamisen vähentyessä 31,6 %:lla ja lasten 17.2%:lla.

”Kun elämä on vaan työtä ja kotia eikä oikein harrastuksiakaan, meinaa välillä pinna kiristyä eikä meinaa jaksaa olla aika henkisesti läsnä.”  ja ”Lapsella ikävä isovanhempia ja sukulaisia ja muita läheisiä.”

Varhaiskasvatuspalvelut kysyikin, miten varhaiskasvatuspalvelut voisi tukea ja auttaa perheitä jaksamaan ja vastauksista nousi tärkeimmäksi se, että päiväkodit, perhepäivähoito ja kerhot pysyisivät avoinna ja sulkutoimia ei viime vuoden kevään tapaan tehtäisi. Lisäksi perheet toivoivat saavansa vinkkejä ja toimintaideoita niihin tilanteisiin, joissa lapset joutuvat olemaan poissa flunssan tai perheen koronakaranteenin vuoksi esim. askarteluideoiden, kirjavinkkien jne. muodossa.  

”Paras tuki on jo se, että lasten ollessa terveitä he pääsevät varhaiskasvatukseen ja vanhemmat töihin!”

Varhaiskasvatuspalvelut kehittää toimintaansa asiakaskyselystä nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta. Kaikki Oulun päiväkodit ovat saaneet omaa yksikköään koskevat vastaukset ja päiväkodit tiedottavat yksikkönsä tuloksista ja kehittämissuunnitelmista huoltajia. Perhepäivähoidon tulokset käsitellään kootusti.

Oulun varhaiskasvatuspalvelut kiittää kaikkia kyselyyn vastanneita!

 

Jakolinkki

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset