Nivelvaiheen opinto-ohjaus - Nopo-toiminta

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen ja mallintaminen skaalattavaksi ja valtakunnalliseksi toiminnaksi -projekti alkoi Oulussa keväällä 2021. Projektin toteutusaika on 1.2.2021–31.5.2023.

Projektin tausta

Nivelvaiheen opinto-ohjaus (NOPO-toiminta) tukee hallitusohjelman tavoitetta, jossa opinto-ohjausta kehitetään ja vahvistetaan eri koulutusasteilla. Lisäksi nivelvaiheen opinto-ohjauksen kehittäminen tukee oppivelvollisuuden laajentamisen tavoitteita.

NOPO-opinto-ohjausta kokeiltiin Oulussa ESR-hankkeessa ”Nuorisotakuusta toimeen” vuosina 2015–2017. Kokemukset olivat niin hyviä, että toimintaa jatkettiin kahden NOPOn voimin Oulun kaupungin ja Koulutuskuntayhtymä OSAO:n yhteistyönä.

Nykyisen NOPO-toiminnan aikana on havaittu tarve valtakunnallisen toimintamallin kehittämiselle ja toiminnan laadun vahvistamiselle. Opinto-ohjauksen kehittämiselle erityisesti nivelvaiheissa on valtakunnallinen peruste. Kehitettävällä mallilla edistetään yksilöllistä nivelvaiheen uraohjausta ja sujuvoitetaan siirtymiä perusasteen ja toisen asteen välillä.

NOPO-oppilaat saavat lisää opinto-ohjausta 8. luokalta alkaen, ja NOPO:n tuki jatkuu toisella asteella. Mallin avulla lisä- ja tukiopinto-ohjauksen vaikutuksia voidaan seurata pitkäaikaisesti, mikä hyödyttää myös opetuksen järjestäjiä ja valtionhallintoa.

Projektin tavoitteet

Projektissa mallinnetaan Oulun seudun NOPO-opinto-ohjaus valtakunnallisesti skaalautuvaksi toiminnaksi ja vastaamaan oppivelvollisuuden laajentumisen tuomiin muutoksiin sekä erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tarpeiden huomioimiseksi.

Tavoitteena on:

 • toiminnan teoreettisen taustan vahvistaminen
 • toimintaympäristön, prosessin sekä NOPO-opinto-ohjaajan työtehtävien ja vastuiden ja osaamisvaatimusten kuvaaminen
 • tavoitteiden ja mittareiden määrittäminen laadun sekä toiminnan seurannan ja arvioinnin tueksi (mm. uudenlaisen raportoinnin ja tiedonkeruumenetelmän kartoittaminen sekä testaaminen/pilotointi)
 • oppilaitosten, ohjaavien tahojen sekä muiden sidosryhmien välisen tiedonsiirron ja viestinnän kehittäminen
 • NOPO-toiminnan tunnettavuuden lisääminen sekä koulutuksenjärjestäjien että valtionhallinnon tasolla
 • NOPO-mallin levittäminen ja vakiinnuttaminen.

Projektin toteutus

Projekti toteutetaan Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluiden koordinoimana siten, että ammatillisen koulutuksen järjestäjät Koulutuskuntayhtymä OSAO ja Ammattiopisto Luovi ovat mukana nivelvaiheen ohjausmallin ja toimintatapojen kehittämisessä sekä mallin levittämisessä.

HAMK Edu -tutkimusyksikön rooli on tukea NOPO-toiminnan tutkimusperustaista mallintamista ja syventää NOPO-mallin tiedollisia sekä ohjauksellisia näkökulmia.

Projekti koostuu kahdesta työpaketista. Ensimmäinen työpaketti keskittyy nivelvaiheen opinto-ohjauksen laadun ja teoreettisen taustan vahvistamiseen sekä toiminnan mallintamiseen valtakunnalliseen käyttöön soveltuvaksi. Lisäksi raportointia ja tilastointia kehitetään ostopalveluna. Tavoitteena on selkeyttää nivelvaiheessa toimivien nopojen keskinäistä yhteistyötä ja oppilaan tukeen liittyvää välttämättömän tiedon kulkua tietosuojakysymykset huomioiden.

Toinen työpaketti sisältää mallin levittämistä ja juurruttamista sekä kouluttamista ja konsultointia valtakunnallisesti. Koordinoivana tahona Oulun kaupunki antaa konsultaatiota Nopo-toiminnasta muille kaupungeille yhteistyökumppaneiden kanssa.

Projektia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joka on myöntänyt sille erityisavustuksen edistämään perusopetuksen oppilaanohjauksen kehittämistä ja Opinto-ohjauksen kehittämisohjelman tavoitteiden toimeenpanoa ja oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanoa.

NOPO-koulut

NOPO-opinto-ohjaajana Kaisa Salmela

 • Kaukovainion koulu
 • Merikosken koulu
 • Rajakylän koulu
 • Länsituulen koulu

NOPO-opinto-ohjaajana Niina Wallenius

 • Jäälin koulu
 • Kiiminkipuiston koulu
 • Haukiputaan koulu
 • Pitkäkankaan koulu

NOPO-opinto-ohjaajana Satu Hekkala

 • Maikkulan koulu
 • Kaakkurin koulu

NOPO-projektin yhteystiedot

Projektiryhmä

Timo Kettunen
Projektipäällikkö, Oulun kaupunki
timo.kettunen[at]ouka.fi
p. 044 703 9230

Kaisa Salmela
NOPO-opinto-ohjaaja, Oulun kaupunki
kaisa.j.salmela[at]eduouka.fi
p. 040 635 2035

Niina Wallenius
NOPO-opinto-ohjaaja, Oulun kaupunki
niina.wallenius[at]eduouka.fi
p. 040 1918452

Satu Hekkala
NOPO-opinto-ohjaaja, OSAO
satu.hekkala[at]osao.fi 
p. 040 5445620

Jaana Heikkinen
opinto-ohjaaja, Ammattiopisto Luovin haku- ja neuvontapalvelut
jaana.s.heikkinen[at]luovi.fi
p. 040 319 3625
https://luovi.fi/hankkeet/nopo/

Jaakko Helander
tutkijayliopettaja, HAMK
jaakko.helander[at]hamk.fi
p. 040 737 2588

Lisätietoa nivelvaiheen opinto-ohjauksesta

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen eli NOPO:n toimintamalli Oulun seudulla

Nopo varmistaa oppivelvollisuuslain toteutumisen 

Luovin kokemuksia NOPO-hankkeesta

Artikkeleita

Osa peruskoululaisista nuorista hyötyy kokemuksellisesta tiedosta uravalinnassa (HAMK Beat 29.12.2022)

Kokemuksellisuus ja toimijuus osana siirtymävaiheen opinto-ohjausta (HAMK Unlimited Journal 21.12.2022)

NOPO-syyskoulu 8.-9.9.2022 (luovi.fi 26.9.2022)

Nivelvaiheen opinto-ohjaus vaativassa erityisessä tuessa (luovi.fi 16.12.2021)

Nivelvaiheen opinto-ohjauksen eli NOPOn toimintamalli Oulun seudulla (unlimited.hamk.fi 10.11.2021)

Mikä on NOPO-opinto-ohjaajan rooli ja työnkuva Oulun seudun nivelvaiheen opinto-ohjauksessa? (Opinto-ohjaaja 4/2021)

Opot auttavat oppilaita uratavoitteiden kirkastamisessa (Mun Oulu 8.2.2021)

NOPO-podcastit

Kokemuksia ja keskustelua nivelvaiheen opinto-ohjauksesta Oulun seudulla.

Jaksot: 

 • Siirtymävaiheen kulmakiviä NOPO-opinto-ohjaajien kertomana
 • Kokemuksia NOPO-opinto-ohjauksesta nuoren kertomana
 • Nivelvaiheen opinto-ohjausyhteistyö ammatillisen oppilaitoksen näkökulmasta
 • NOPO-mallin levittäminen, vakiinnuttaminen ja tunnetuksi tekeminen
 • NOPO-nivelvaiheen ohjaus erityisen ja vaativan erityisen tuen oppilaiden kanssa

Podcastin jaksot löytyvät Spotifysta ja SoundCloudista.
NOPO-podcastit Spotifyssa 
NOPO-podcastit Soundcloudissa