Oppilashuolto

Oppilas- ja opiskelijahuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa yhteistyössä koulun eri toimijoiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimisympäristö sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia.

Oppilas- ja opiskelijahuoltotyö jakautuu yhteisölliseen, ennaltaehkäisevään koko yhteisön hyvinvointiin tähtäävään työhön ja yksilökohtaiseen, oppilaiden terveen kasvun ja kehityksen tukemisen sekä koulunkäynnin sujuvaksi etenemiseksi tehtävään työhön.

Hyvinvointia edistävä yhteisöllinen opiskeluhuolto kohdistuu koko opiskeluyhteisöön, mutta työtä voidaan myös kohdentaa tietyille luokka-asteille tai ryhmille, esimerkiksi koulun aloittamis- tai päätösvaiheeseen tai tunnistetun ryhmään liittyvän ongelman perusteella.

Yhteyttä voi ottaa kaikissa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen, oppimiseen ja yleensä koulunkäyntiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteydenottaja voi olla oppilas itse, huoltaja, opettaja tai jokin muu taho.
 

Kouluterveydenhoitajan, koulukuraattorin ja koulupsykologin tehtäviin kuuluu muun muassa:

  • Kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä myönteisen opiskeluilmapiirin edistäminen yhteistyössä opettajien ja koulun muun henkilökunnan kanssa.
  • Oppilaan kehityksessä, koulunkäynnissä, oppimisessa, psyykkisessä ja sosiaalisessa hyvinvoinnissa sekä vuorovaikutussuhteissa esiin tulevien pulmien selvittely ja arviointi. Tähän liittyen tarvittavan tuen ja toimenpiteiden suunnittelu yhteistyössä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa.
  • Oppilaan sekä hänen perheensä tukeminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.


Peruskoulujen omilla sivuilla on tietoa kunkin koulun oppilashuoltopalveluista.

 

Video: Oppilashuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa

Lisätietoja


Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa 1.1.2023 alkaen oululaisten sosiaali- ja terveyspalveluista, mukaan lukien kouluterveydenhoitajat, koulukuraattorit ja koulupsykologit.

Hyvinvointialueen vastuulla olevat palvelut esitellään hyvinvointialueen verkkosivuilla: www.pohde.fi.

Peruskoulujen omilla sivuilla on jatkossakin tietoa kunkin koulun oppilashuollollisista palveluista.

Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja


Kasvatuksen ja koulutuksen tietosuoja