Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Jokaisessa koulussa oppilashuoltoryhmä

Kukin koulu nimeää yhteisöllisistä asioista vastaavan moniammatillisen oppilashuoltoryhmän lukuvuodeksi kerrallaan. Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan. Oppilashuoltoryhmä laatii rehtorin johdolla lukuvuosittaisen oppilashuoltotyön toimintasuunnitelman.

Koulukuraattorit ja -psykologit oppilaiden tukena

Koulukuraattori on koulussa työskentelevä sosiaalialan asiantuntija. Kuraattorin työn tavoitteena on järjestää oppilaille riittävä tuki ja ohjaus koulunkäyntiin. Hän auttaa oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnissä, ihmissuhteissa tai omaan kasvuunsa ja kehitykseensä liittyviä haasteita. Kuraattori työskentelee yksittäisten oppilaiden ja heidän läheistensä kanssa ja tekee tarvittaessa yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tehtävänkuvaan kuuluu myös koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukeminen ja työskentely esimerkiksi luokkien ja ryhmien kanssa.

Koulupsykologit ovat terveydenhuollon ammattilaisia. Koulupsykologi tukee oppilaiden hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Hän osallistuu oppimisedellytysten arviointiin sekä tukitoimien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä myös itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Oppilaat voivat hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan koulukuraattorin tai -psykologin kanssa. He voivat ohjautua myös huoltajien, opettajan, kouluterveydenhoitajan tai muun henkilön suosittelemana. Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

 

Video: Oppilashuollon palvelut esi- ja perusopetuksessa

Peruskoulujen omilla sivuilla on tietoa kunkin koulun oppilashuollollisista palveluista.
 

Lisätietoja

  • Käyntiosoite work Oulu10/Torikatu 10, 90100 Oulu
  • Puhelin cell 044 703 9670
  • Sähköposti
  • Lisätietoja oppilashuollon palveluista antaa oppilashuollon palvelupäällikkö Tuula Takalo.
Tiedot esitetään hCard-muodossa.