Opetuksen kehittäminen - kehittäjäopettajat

 

Kehittäjäopettajat

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluilla on kehittäjäopettajia, joilla on omien vastuualueiden lisäksi yhteisiä tehtäviä. He kehittävät varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta.

Lisätietoja kehittäjäopettajista saat laatupäällikkö Pauliina Kanervolta p. 050 592 3965, pauliina.kanervo(at)ouka.fi. 

 
Kehittäjäopettajien tehtävänä on 

 • pedagogiikan, oppimisympäristöjen ja arviointimenetelmien kehittäminen varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen 
 • lasten ja nuorten kasvun, oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen opetushenkilöstön osaamisen kehittämisen kautta  
 • ohjauspolkujen pedagoginen kehittäminen ja asiantuntijatehtävät  
 • varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen täydennyskoulutusten koordinointi 
 • opetussuunnitelmatyön seuranta ja paikallisen opetussuunnitelmatyön valmistelu sekä tukimateriaalien työstö ja koonti  
 • omaan vastuualueeseen liittyvä tiedottaminen  
 • kaupungin työryhmissä ja tiimeissä toimiminen oman ohjausalan ja/tai kehittämisyksikön edustajana  
 • yhteistyö nuoriso-, kulttuuri-, liikunta- ja kirjastopalveluiden kanssa sekä yritysyhteistyö  
 • verkostojen luominen ja moniammatillinen yhteistyö sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö.   
   

Yrittä­jyys­kasvatus ja työelämäyhteistyö 

Eemeli Alanne, p. 040 1825114, eemeli.alanne(at)ouka.fi 
Työskentelen yrittäjyyskasvatuksen ja työelämäyhteistyön kehittäjäopettajana. Autan yrittäjyyskasvatuksen arjen asioissa yksiköitä varhaiskasvatuksesta lukioon. Suunnittelen oppimiskokonaisuuksia, opintojaksoja ja yhteistyöprojekteja. Tiedotan yrittäjyyskasvatuksen tapahtumista ja suunnittelen sekä organisoin aiheeseen liittyviä täydennyskoulutuksia.  

Vastaan Työn Taitajat -toiminnasta, maakunnallisesta yrittäjyyskasvatusyhteistyöstä ja yrittäjyyskasvatuksen hanketoiminnasta. 

Kati Ilkka, p. 040 3560639, kati.ilkka(at)ouka.fi 
Vastaan KoKiVa-hankkeen toteuttamisesta Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalveluissa. Toimin projektin ja lukioiden rajapinnassa varmistaen sujuvan yhteistyön ja joustavan osallistumisen hankkeen toimenpiteisiin. Suunnittelen opetushenkilöstölle ja työelämän edustajille koulutuksia ja osallistun niiden toteutukseen. Olen mukana vierailualustan kehittämistyössä. Koordinoin projektin ja jo olemassa olevien toimintojen (Työn Taitajat ja yrittäjyyskasvatus yleisesti) yhteistyötä. Työskentelen muiden kehittäjäopettajien rinnalla heidän vastuualueisiinsa liittyvissä tehtävissä.   

Esi- ja alkuopetus 

Pirjo Koivuranta, p. 050 4621004, pirjo.koivuranta(at)ouka.fi 
Tehtäviini kuuluu Oulun kaupungin esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen, alueellisen yhteistyön koordinointi ja ohjaus, koulutusten suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyö Alpo-tiimin sekä muiden kehittäjäopettajien kanssa.   

Kestävä kehitys ja luonnon­tieteet 

Jussi Tomberg, p. 044 703 9186, jussi.tomberg(at)ouka.fi 
Toimenkuvaani kuuluu kestävän tulevaisuuden pedagoginen ja menetelmällinen tukeminen sekä täydennyskoulutus. Olen mukana Oulun kaupungin kestävyyspyrkimyksissä aktiivisena toimijana. Järjestän säännölliset tapaamiset kestävän kehityksen yhdysopettajien kanssa ja opastan heitä suunnitelmien tekemisessä sekä muissa arjen kestävyysasioissa.

Toimin myös yhdyshenkilönä Oulun kaupungin ja maakunnallisissa kestävän kehityksen työryhmissä sekä valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Toimin verkostoyhteistyössä ainejärjestöjen, Oulun yliopiston, luonnonvarakeskuksen ja muiden oppimista edistävien tahojen kanssa. Toimin myös Opetushallituksen rahoittamassa Ilmastolukiot-projektissa sekä Unesco-koulujen Agenda 2030 -edistäjänä.   

Paula Ratava, p. 040 593 1963, paula.ratava(at)ouka.fi

Työtehtäviini kuuluu kestävän tulevaisuuden kasvatuksen kehittäminen: koulujen tukeminen esimerkiksi luonto-, ilmasto- ja kiertotalouskasvatuksessa, Kestävän tulevaisuuden opinvirta -toimintamallin suunnittelu ja jalkauttaminen, täydennyskoulutus ja vierailut sekä oppimateriaalien laatiminen. Edistän ekologisen kestävyyden ymmärrystä ja toteuttamista niin rakenteissa, opetuksessa kuin toimintakulttuurissa. Lisäksi teen yhteistyötä eri tahojen, kuten muiden kehittäjäopettajien, korkeakoulujen ja oppimisympäristöjen kanssa aiheen tiimoilta.

ICT 

Maikki Manninen, p. 040 6149138, maikki.manninen(at)ouka.fi 
Toimenkuvaani kuuluu digitaalisten valmiuksien ja osaamisen kehittäminen, tiedonhallinta-polusta vastaaminen, TVT-taitotasojen päivittäminen, yhteistyö koulujen TVT-yhdysopettajien kanssa, digitaalisuuteen liittyvät kehittämishankkeet sekä STEAM in Oulu -verkoston koordinointi.   

Kulttuuri 

Satu Jehkonen, p. 044 703 9536, satu.jehkonen(at)ouka.fi 
Toimin kulttuuriyhdysopettajana ja suunnittelen ja organisoin keskitettyä kulttuuritarjontaa oppilaille yhteistyössä kulttuurilaitosten ja -toimijoiden kanssa. Kulttuuriopetuksen ja oululaisen Kulttuuripolun kehittäminen on osa työtäni, jonka myötä olen osa kehittäjäopettajien ryhmää. Olen mukana opettajien täydennyskoulutusten suunnittelussa. Minut tavoittaa parhaiten torstaisin ja perjantaisin.   

Osallisuus 

Satu Kurvinen, p. 044 703 9188, satu.kurvinen(at)ouka.fi 
Työtehtäviini kuuluvat oppilaskunnan ohjaavien opettajien työn tukeminen, yhteistyö nuorisopalveluiden kanssa ja erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden kehittäminen uuden opetussuunnitelman hengessä. Olen mukana mm. Vaikuttajapäivien, Kaupunkikokouksen, Oppilaskuntafoorumien järjestämisessä, ylläpidän oppilaskunta-sähköpostilistaa ja teen mielelläni kouluvierailuja ja autan kouluja kehittämään oppilaiden osallisuutta sekä koulun arjessa että edustuksellisesti (oppilaskunnan hallitus).   

Globaa­li­kasvatus 

Päivi Packalén, p. 040 190 3753, paivi.packalen(at)eduouka.fi

Toimenkuvaani kuuluu kotikansainvälisyyden sekä kieli-, kulttuuri- ihmisoikeus- ja rauhankasvatuksen tukeminen oululaisissa kouluissa mm. täydennyskoulutuksia järjestämällä. Toimin erilaisissa verkostoissa (esim. Maailmankoulu) yhteistyössä eri globaalikasvatuksen toimijoiden kanssa. Työtehtäviini kuuluvat myös Virtuaalisesti halki Euroopan -virtuaalimatkahanke, vastuullisen kansainvälisyyden kehittämishanke sekä valtionavusteisten kansainvälisyyshankkeiden ja UNESCO-koulujen koordinointihanke yhteistyössä opetushallituksen kanssa.

Tunne- ja turvataitokasvatus 

Satu-Maaria Toppinenp. 040 481 3497, satu-maaria.toppinen(at)ouka.fi  

Työtehtäviini kuuluvat koulujen turvataitovastaavien verkoston koordinointi ja työn tukeminen, turvataitokasvatus.fi-verkkosivuston ylläpito, henkilöstön kouluttaminen ja koulujen tukeminen turvataitokasvatuksen teemoissa, tunne- ja turvataitokasvatuksen sekä seksuaalikasvatuksen paikallinen kehittämistyö. Tehtäviini kuuluu myös yhteistyö eri verkostojen kanssa (esim. opiskeluhuolto, nuorisopalvelut, poliisi, järjestöt) sekä kodin ja koulun yhteistyön edistäminen turvataitokasvatuksessa (mm. tiedottaminen, tilaisuudet, yhteistyö vanhempien yhdistysten ja järjestöjen kanssa). 

Lisätietoa

Yrittäjyyskasvatus


Kehittäjäopettajien blogi

Digitaalisuus Oulun kaupungin perusopetuksessa - Digiloikka 2020 -projektitiimin selvitysraportti
helmikuu 2018 (pdf)

100 ovea avoinna - Opiskelun ja hyvinvoinnin tuki tulevaisuuden kunnassa -hanke