Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oulussa opetuksen ja oppilashuollon palvelut on järjestetty lähikouluperiaatteen ja alueellisen toimintamallin mukaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.

Laadukas perusopetus on perusta oppimiselle ja hyvinvoinnille. Tavoitteena on tukea lapsen koulunkäyntiä lähikoulussa ja turvata eheä koulupolku esiopetuksesta perusopetukseen ja edelleen jatko-opintoihin. Pedagoginen ja oppilashuollollinen tuki ovat kiinteä osa koulun kasvatus- ja opetustyötä.

Kolmiportainen tuki – yleinen, tehostettu ja erityinen

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti kun tarvetta on. Kun oppilas tarvitsee säännöllistä tukea ja samanaikaisesti useita tukimuotoja, kyse on tehostetusta tuesta. Tehostetun tuen aloittaminen ja järjestäminen käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisena yhteistyönä huoltajan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa. Tuen järjestelyt kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Jos kasvun, oppimisen tai koulunkäynnin tavoitteita ei saavuteta tehostetun tuen avulla, oppilaalla on oikeus erityiseen tukeen. Erityisen tuen tarve käsitellään moniammatillisena oppilashuollon yhteistyönä ja kirjataan pedagogiseen selvitykseen.

Aluepäällikkö tekee erityisen tuen antamisesta hallinnollisen päätöksen, jonka toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Erityisen tuen päätös tarkistetaan lakisääteisesti aina 2. luokan jälkeen ja ennen 7. luokalle siirtymistä sekä aina tuen tarpeen muuttuessa.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea annetaan sekä lähikouluissa että keskitettyinä palveluina erityisryhmissä ja -kouluissa. 

Alueellisen tuen palveluvastaavat


Riikka Lukkari
pohjoinen alue
p. 040 1528472

Ulla Netsäinen
itäinen alue
p. 050 575 3636

Linda Lahti
keskinen alue
p. 044 703 9575

Sanna Nissilä
eteläinen alue
p. 044 703 9196

tai etunimi.sukunimi@ouka.fi