Arviointi

Koulussamme noudatetaan Oulun kaupungin yhteisiä oppilaan arvioinnin periaatteita. Arviointia toteutetaan monipuolisesti kokeiden lisäksi tuntiaktiivisuuden, oppilastöiden ja projektien avulla. Etenkin taito- ja taideaineissa arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja oppilastöihin.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointi: Aineenopettajat ja erityisopettajat tekevät kokonaisvaltaista yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Oppilaan oppimistilanteet ja kokeet järjestetään siten, että oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Tarvittaessa työskentelyn ja kokeen aikana annetaan lisäaikaa, mahdollisuus käyttää teknisiä apuvälineitä, avustajaa, tai tulkkipalvelua. Oppilaalle voidaan laatia yksilölliset koe- ja oppimistehtävät tai järjestää suullinen koe.

Maahanmuuttajaoppilaan arviointi: Arviointi on sanallista valmistavassa luokassa. Kun oppilas siirtyy perusopetuksen oppilaaksi, voidaan oppilasta arvioida myös numerolla. Päättöarviointi on aina numeroarviointia. 

Jos oppilas on sairaana koepäivänä, tulee huoltajan ilmoittaa siitä koululle. Koe suoritetaan läksykerhossa.

Jos oppilas on saamassa hylätyn arvosanan jostakin oppiaineesta, oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asiasta. Oppilaalle annetaan näyttömahdollisuus ennen lukuvuoden päättymistä. Näyttömahdollisuudesta ilmoitetaan huoltajalle.

Käyttäytyminen arvioidaan opetushallituksen asettamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaan.

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siten, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa sääntöjä sekä hyviä tapoja.

Sanallisessa arvioinnissa eri osa-alueet arvioidaan asteikolla:
erittäin hyvin/hyvin/tyydyttävästi/tarvitsee ohjausta

Käyttäytymisen arvosana annetaan seuraavin perustein:

erinomainen 10 Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa po­sitii­vi­sella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin. Hän toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja koulu­yhteisön parhaaksi erilai­sis­sa tilanteissa ja osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa.
kiitettävä 9 Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä , toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukai­ses­ti, käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen.
hyvä 8 Oppilas käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla, noudattaa useimmiten koulun sääntöjä, käyttäytyy yleensä hyvien käytöstapojen mukaisesti, pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloit­tei­sesti, osaa toimia ryhmässä
tyydyttävä 7 Oppilas käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla, tuntee ja hyväksyy koulun säännöt, kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita, osaa tuetusti toimia ryhmässä
kohtalainen 6 Oppilas suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulu­työhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen, rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä, aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä, tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä
välttävä 5 Erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön sekä tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi
hylätty 4 Oppilaan käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta

Merituuli, luokat 1. – 6.

Lukuvuositodistus annetaan oppilaalle lukuvuoden päättyessä. Välitodistus korvataan vuosiluokilla 1 - 5 arviointikeskustelulla oppilaan, huoltajan ja opettajan välillä. Keskustelu järjestetään pääsääntöisesti tammikuussa. Kuudesluokkalaiset saavat sekä väli- että lukuvuositodistuksen. Kuudesluokkalaisten valinnaisaineet arvioidaan hyväksytty/hylätty merkinnällä.

Yläkoulu, luokat 7. – 9.

Oppilaat saavat numeerisen välitodistuksen ennen joululomaa ja lukuvuosi- tai päättötodistuksen koulutyön päätyttyä keväällä viimeisen jakson jälkeen. Välitodistuksessa otetaan huomioon lukuvuoden siihenastiset suoritukset ja lukuvuositodistuksessa arvioidaan koko lukuvuosi kokonaisuutena. 

Arviointia annetaan myös jaksoittain sekä arviointikeskusteluissa. Jaksoarvioinnit käsitellään arviointikeskusteluissa tai lähetetään pyydettäessä huoltajalle kotiin.

Arviointiperusteina ovat: asenne opiskeluun, ahkeruus, yhteistyökyky sekä tiedollinen ja taidollinen kehittyminen. Arvioinnin painopiste siirtyy tietojen ja taitojen korostamisesta oppilaan omien kykyjen hyödyntämisen suuntaan.

Oppilaat arvioivat eri aineissa omaa työskentelyään: he asettavat tavoitteita ja seuraavat niiden toteutumista. Pyrkimyksenä on totuttaa oppilas arvioimaan omaa opiskeluaan ja tätä kautta löytämään itselleen sopivat työmenetelmät. Itsearvioinnin käytännön toteutus vaihtelee oppiaineittain.

Huoltajien ja oppilaiden on syytä huomioida, että osassa oppiaineista kaikille oppilaille yhteinen opiskelu päättyy 7. tai 8. luokalla ja näiden aineiden pakollisia oppimääriä ei opiskella 9. luokalla. 7. tai 8. luokalla saadut numerot tulevat päättötodistukseen. 7. luokalla päättyviä kaikille oppilaille yhteisiä oppiaineita ovat kuvataide, kotitalous ja käsityö ja  8. luokalla päättyviä yhteisiä oppiaineita ovat historia, terveystieto ja musiikki. 

Pakolliset taito- ja taideaineiden valinnat arvioidaan osana yhteisten taito- ja taideaineen arviointia ja niistä ei tule erillistä arvosanaa todistukseen. Päättöarvosanaa muodostettaessa käytetään valtakunnallisia päättöarvioinnin kriteereitä osaamisen tason määrittelyyn ainoastaan sillä vuosiluokalla, jolle päättöarviointi ajoittuu. Muista valinnaisainesta annetaan oma erillinen arvosana.