Tukitoimet

Oppimisen ja koulunkäynnin tukitoimet Merikosken koulussa

Aineenopettajat, koulunkäynninohjaajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja tukevat oppilasta arjen oppimistilanteissa. Oppilaalla on käytössään myös koulukuraattorin ja terveydenhoitajan palvelut. Aineenopettajat tukevat oppilasta pääosin opettamiinsa aineisiin liittyen. Koulunkäynninohjaajat toimivat yhteistyössä aineenopettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

Kaikille koulun oppilaille suunnattuna avoimena tukitoimena Merikosken koulussa toimii läksykerho, jossa oppilaat voivat omatoimisesti koulun aikuisen opastuksella käydä tekemässä läksyjä neljänä päivänä viikossa. Läksykerhoa käytetään myös erillisenä tukimuotona niille oppilaille, joilla on toistuvia oppimiseen ja yksilölliseen työskentelyyn liittyviä vaikeuksia koulussa tai kotona. Läksykerhon ottamisesta osaksi oppilaan päivittäistä koulurutiinia sovitaan yhteistyössä aineenopettajan ja huoltajan kanssa. Läksykerhon käytännön toteutuksesta vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Koulunkäynninohjaaja voi työskennellä yhden oppilaan, koko luokan oppilaiden tai kaikkien koulun eri luokilla olevien tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa. Koulunkäynninohjaajan tehtävät liittyvät oppilaan tukemiseen, avustamiseen ja oppimistilanteiden ohjaamiseen niin, että oppilaan itsenäisyys ja omatoimisuus kehittyvät. Koulunkäynninohjaajan työ on yksilö- ja yhteisötason oppilashuoltotyötä, joka toteutetaan yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajiensa ja opettajiensa sekä tarvittaessa koulun muun oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Tukiopetus on tarkoitettu opintojen tilapäisen jälkeen jäämisen korjaamiseen keskeisissä oppiaineissa esim. sairauden vuoksi. Tukiopetusta järjestetään niin usein ja niin laajasti kuin se oppilaan koulunkäynnin ja koulumenestyksen kannalta on tarpeellista. Tukiopetusjärjestelyistä sovitaan aina oppilaan kanssa ja asiasta tiedotetaan huoltajalle. Myös huoltajat voivat olla aloitteentekijöinä tukiopetuksen järjestämiseksi. Opetuksesta vastaavat aineenopettaja, erityisopettaja ja/tai koulunkäyntiavustaja.

Tehostetumpi tuen muoto on osa-aikainen erityisopetus, jota annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Opetuksesta vastaa laaja-alainen erityisopettaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä koulun opettajien, oppilashuollon henkilöiden ja muiden asiantuntijoiden sekä oppilaan huoltajien kanssa. Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena muun opetuksen yhteydessä ja tilanteen mukaan yhteistyössä koulunkäyntiavustajan kanssa. Erityisopetuksen tavoitteena on monipuolisesti tukea oppimista oppilaiden yksilölliset erot ja elämäntilanteet huomioon ottaen. Pääpaino oppilaiden ohjauksessa on sosiaalisten taitojen sekä oppimisvalmiuksien harjoittamisessa sekä oppimismotivaation säilyttämisessä.

Yksilöopetusta annetaan erityisopettajan toimesta yleensä erillisessä luokassa, jolloin tilanne on rauhallinen ja oppilaalla on mahdollista saada kaikki tarvitsemansa tuki ja aikuisen huomio. Pienryhmäopetus toteutetaan samalla periaatteella, mutta paikalla on samanaikaisesti useita oppilaita mahdollisesti eri luokista ja usein he kaikki opiskelevat omia ainesisältöjään. Yksilö- ja pienryhmäopetuksen toteuttaa erityisopettaja oppilaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä koulunkäyntiavustajan kanssa.

Samanaikaisopetus on erityisopetuksen muoto, jossa erityisopettaja työskentelee aineenopettajan työparina samassa luokassa ja ohjaa/opettaa siellä yhtä tai useampaa oppilasta kerralla. Luokassa voi työskennellä opettajan työparina myös koulunkäynninohjaaja.

Edellä mainittujen tukimuotojen lisäksi oppilaan oppiaineiden opetusta, sisältöjä ja tavoitteita voidaan eriyttää hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti yleisopetuksen tavoitteiden puitteissa.

Viikoittaista työaikaa voidaan käyttää myös luki- ja puheopetukseen.

Koulussamme noudatetaan kolmiportaisen tuen periaatteita https://www.ouka.fi/oulu/merikosken-koulu/oppimisen-tuki

Merituulen pienluokat

Koulumme luokkien 1.-2. ja 3.-6. luokkien pienluokat on tarkoitettu väliaikaiseksi koulunkäynnin tukitoimeksi oppilaille, jotka hyötyvät yksilöllisemmästä opetuksesta ja pienemmästä ryhmäkoosta. Pienluokissa tuntimäärä on joustava siten, että osa tunneista voi olla integroitu omaan kotiluokkaan. Pienluokan tavoitteena on kuntouttaa oppilas niin, että hän voi palata kotiluokkaansa tai lähikouluunsa. Suosituksen pienluokkaan siirtymisestä ja palaamisesta tekee koulun oppilashuoltoryhmä. Yhteistyö huoltajien, kotiluokan ja pienluokan välillä on tiivistä.

Joustavan perusopetuksen ryhmä JOPO

Joustavan perusopetuksen ryhmä on työelämäpainotteinen ja toiminnallinen tapa suorittaa peruskoulu. Joustava perusopetus ei ole erityisopetusta - opetuksessa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, mutta opetus­jär­jes­te­lyt poikkeavat perinteisestä. Tavoitteena on antaa toiminnallisesti suuntautuneille yleisopetuksen oppilaille uudenlainen opiskelumahdollisuus, jossa opiskelu järjestetään koulurakennuksen lisäksi monipuolisissa oppimisympäristöissä sekä työpaikoilla. Tavoitteena on samalla luoda koko kouluyhteisöä kehittäviä toiminnallisia työtapoja.

JOPO ryhmässä opiskelee lukuvuonna 2019–2020 yhdeksän 9. luokan oppilasta.