In English | På svenska | Tekstin koko A- A+

Tukitoimet Tukitoimet

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKITOIMET MERIKOSKEN YLÄASTEELLA

Aineenopettajat, kulttuurimentori, koulunkäynninohjaajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaaja tukevat oppilasta arjen oppimistilanteissa. Oppilaalla on käytössään myös koulukuraattorin ja terveydenhoitajan palvelut. Aineenopettajat tukevat oppilasta pääosin opettamiinsa aineisiin liittyen. Kulttuurimentori avustaa erityisesti maahanmuuttajaoppilaita erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Koulunkäynninohjaajat toimivat yhteistyössä aineenopettajien, erityisopettajien ja opinto-ohjaajan kanssa.

Kaikille koulun oppilaille suunnattuna avoimena tukitoimena Merikosken yläasteella toimii läksykerho, jossa oppilaat voivat omatoimisesti koulun aikuisen opastuksella käydä tekemässä läksyjä neljänä päivänä viikossa. Läksykerhoa käytetään myös erillisenä tukimuotona niille oppilaille, joilla on toistuvia oppimiseen ja yksilölliseen työskentelyyn liittyviä vaikeuksia koulussa tai kotona. Läksykerhon ottamisesta osaksi oppilaan päivittäistä koulurutiinia sovitaan yhteistyössä aineenopettajan ja huoltajan kanssa. Läksykerhon käytännön toteutuksesta vastaavat koulunkäynninohjaajat.

Tukiopetusta järjestetään niin usein ja niin laajasti kuin se oppilaan koulunkäynnin ja koulumenestyksen kannalta on tarpeellista. Tukiopetusjärjestelyistä sovitaan aina oppilaan kanssa ja asiasta tiedotetaan huoltajalle. Myös huoltajat voivat olla aloitteentekijöinä tukiopetuksen järjestämiseksi. Opetuksesta vastaavat aineenopettaja, erityisopettaja ja/tai koulunkäyntiavustaja.

Tehostetumpi tuen muoto on osa-aikainen erityisopetus, jota annetaan oppilaalle, jolla on lieviä oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia. Opetuksesta vastaa laaja-alainen erityisopettaja, joka toimii tiiviissä yhteistyössä koulun opettajien, oppilashuollon henkilöiden ja muiden asiantuntijoiden sekä oppilaan huoltajien kanssa. Osa-aikainen erityisopetus toteutetaan yksilö-, pienryhmä- tai samanaikaisopetuksena muun opetuksen yhteydessä ja tilanteen mukaan yhteistyössä koulunkäyntiavustajan kanssa.

Yksilöopetusta annetaan erityisopettajan toimesta yleensä erillisessä luokassa, jolloin tilanne on rauhallinen ja oppilaalla on mahdollista saada kaikki tarvitsemansa tuki ja aikuisen huomio.Pienryhmäopetus toteutetaan samalla periaatteella, mutta paikalla on samanaikaisesti useita oppilaita mahdollisesti eri luokista ja usein he kaikki opiskelevat omia ainesisältöjään. Yksilö- ja pienryhmäopetuksen toteuttaa erityisopettaja oppilaiden tarpeiden mukaan yhteistyössä koulunkäyntiavustajan kanssa.

Samanaikaisopetus on erityisopetuksen muoto, jossa erityisopettaja työskentelee aineenopettajan työparina samassa luokassa ja ohjaa/opettaa siellä yhtä tai useampaa oppilasta kerralla. Luokassa voi työskennellä opettajan työparina myös koulunkäynninohjaaja.

Edellä mainittujen tukimuotojen lisäksi oppilaan oppiaineiden opetusta, sisältöjä ja tavoitteita voidaan eriyttää hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti yleisopetuksen tavoitteiden puitteissa.

Koulussamme noudatetaan kolmiportaisen tuen periaatteita. 

/oulu/merikosken-koulu/yleinen-tehostettu-ja-erityinen-tuki