Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Kolmiportainen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Koulun tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta.

Eriyttäminen, joustavat opetusmenetelmät ja -järjestelyt ovat perusopetuksen lähtökohtana. Tämän tavoitteen toteuttaminen edellyttää opettajalta sekä oppilaan yksilöllistä tuntemusta että oppilasryhmän tarpeiden huomioimista riittävän varhaisessa vaiheessa.

Silloin, kun yleinen tuki ei ole riittävää ja oppilas tarvitsee säännöllistä tukea ja/tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tulee oppilaan saada tuki tehostettuna.

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki suunnitellaan yksittäistä oppilasta varten kokonaisuutena. Se perustuu moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen arvioon ja on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää. Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, mutta ei opetuksen yksilöllistämistä, joka edellyttää aina erityisen tuen päätöksen. Oppilaan saama tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Erityinen tuki

Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muista perusopetuksen tukimuodoista. Erityisen tuen päätös tehdään tehostettuun tukeen ja moniammatillisesti laadittuun pedagogiseen selvitykseen pohjautuen. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä ilman tehostetun tuen vaihetta ja pedagogista selvitystä silloin, kun psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, ettei opetusta vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön tai muun vastaava erityisen syyn vuoksi voida muutoin antaa. Oulun opetustoimessa päätöksen erityisestä tuesta tekee Erityisen keskuksen johtaja. Erityisen tuen päätös tarkistetaan ainakin 2. vuosiluokan jälkeen sekä ennen 7. vuosiluokalle siirtymistä.