Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuminen

Kokelaan tulee ilmoittautua kirjallisesti rehtorin hyväksymään lomaketta käyttäen YTL:n määräämään ajankohtaan mennessä. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää ilmoittautumista tutkinnon suorittajaksi. Jos kokelas suorittaa tutkintoaan hajautettuna, hän voi esim. osallistua joihinkin tutkintoonsa kuuluviin kokeisiin ja uusia hylättyä tai hyväksyttyä koetta.
Erillisiä kokeita suorittavat, kokeiden uusijat ja täydentäjät noudattavat samoja määräaikoja.

Yo-tutkintoon ilmoittautuminen:

  • Kevään yo-tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden joulukuun 1. päivänä.
  • Syksyn yo-tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään kesäkuun 5. päivänä.
  • Yo-tutkinnon jo suorittaneilla tulee olla ilmoittautumislomakkeen liitteeksi kopio ylioppilastodistuksesta.

Huom! Anomus erityisjärjestelyihin tulee tehdä hyvissä ajoin. Hakemus tulee toimittaa kevään tutkinnon osalta viimeistään 30. marraskuuta edellisenä vuonna ja syksyn tutkinnon osalta viimeistään 30. huhtikuuta samana vuonna.
 

Ilmoittautumisen sitovuus

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritustaan arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.
Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta.

Ilmoittautuminen määräajan päätyttyä

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen. Kokelas voi lukion rehtorin kanssa neuvoteltuaan lähettää lautakuntaan hakemuksen, josta tulee selvitä, miksi kokelas ei ole ilmoittautunut ajoissa ja miksi hänelle olisi tärkeää päästä osallistumaan kyseiseen tutkintokerran kokeisiin. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto. Hakemuksesta tulee käydä ilmi, mihin kokeisiin (kokeen taso, pakollinen/ylimääräinen) kokelas haluaa ilmoittautua.

Ilmoittautumisen peruuttaminen tai mitätöinti

Kokelas voi kirjallisesti peruuttaa ilmoittautumisensa, jonka rehtori on hyväksynyt, viimeistään lautakunnan määräämänä ilmoittautumisajan päättymispäivänä. Kokelas jättää peruutusilmoituksen lukion rehtorille.

Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavasta syystä mitätöidä tutkintoon kuuluvaan kokeeseen tai erilliseen kokeeseen tehdyn sitovan ilmoittautumisen. Painaviksi syiksi lautakunta on katsonut esimerkiksi sairauden, ulkomailla tapahtuvan opiskelun tai työskentelyn sekä varusmiespalveluksesta aiheutuvan erityisen esteen. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä, esimerkiksi lääkärintodistus, josta sairaus ja työkyvyttömyysaika ilmenevät, todistus ulkomailla opiskelusta tai ulkomailla työskentelystä kokeiden aikana tai todistus siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten. Opiskelu tai työskentely kotimaassa tai pelkkä varusmiespalvelus ei riitä perusteeksi ilmoittautumisen mitätöintiin.

Koetta, johon ilmoittautuminen on mitätöity, ei lasketa kyseisen aineen kokeen suorituskerraksi. Jos ilmoittautuminen mitätöidään eikä kokelas ole osittainkaan osallistunut kokeeseen, kokeesta ei peritä koekohtaista maksua tai peritty maksu palautetaan lautakunnan määräämässä ajassa tehdystä hakemuksesta. 

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet