ILMOITTAUTUMINEN

Kokelaan tulee ilmoittautua kirjallisesti rehtorin hyväksymään lomaketta käyttäen YTL:n määräämään ajankohtaan mennessä. Tutkintotodistuksen saaminen edellyttää ilmoittautumista tutkinnon suorittajaksi. Jos kokelas suorittaa tutkintoaan hajautettuna, hän voi esim. osallistua joihinkin tutkintoonsa kuuluviin kokeisiin ja uusia hylättyä tai hyväksyttyä koetta.
Erillisiä kokeita suorittavat, kokeiden uusijat ja täydentäjät noudattavat samoja määräaikoja.

Yo-tutkintoon ilmoittautuminen:

  • Kevään yo-tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään edellisen vuoden marraskuun 23. päivänä.
  • Syksyn yo-tutkintoon on ilmoittauduttava viimeistään kesäkuun 5. päivänä.
  • Yo-tutkinnon jo suorittaneilla tulee olla ilmoittautumislomakkeen liitteeksi kopio ylioppilastodistuksesta.

Huom! Anomus erityisjärjestelyihin tehdään ilmoittautumisen yhteydessä.
Aikaisemmin yo-tutkinnon suorittaneilla tulee olla todistus mukana ilmoittautuessa. Todistuksesta otetaan kopio ilmoittautumisen liitteeksi.

Ilmoittautumisen sitovuus

Tutkintoon ilmoittautuminen on sitova. Jos kokeeseen ilmoittautunut henkilö jää saapumatta koetilaisuuteen tai ei jätä koesuoritustaan arvosteltavaksi, koe katsotaan keskeytyneeksi ja hylätyksi. Kokelas on velvollinen maksamaan ylioppilastutkintoon liittyvät maksut.
Kokeen valinta pakolliseksi tai ylimääräiseksi on sitova koko tutkinnon osalta.

Ilmoittautuminen määräajan päätyttyä

Ylioppilastutkintolautakunta voi erityisen painavasta syystä hyväksyä määräajan päätyttyä tapahtuneen ilmoittautumisen. Kokelas voi lähettää lautakuntaan hakemuksen, josta tulee selvitä, miksi kokelas ei ole ilmoittautunut ajoissa ja miksi hänelle olisi tärkeää päästä osallistumaan kyseiseen tutkintoon. Hakemukseen on liitettävä rehtorin lausunto. Jos lautakunta hyväksyy kokelaan hakemuksen, kokelaan tulee jättää kirjallinen ilmoittautuminen rehtorille.

Ilmoittautumisen peruuttaminen tai mitätöinti

Kokelas voi kirjallisesti peruuttaa ilmoittautumisensa, jonka rehtori on hyväksynyt, viimeistään lautakunnan määräämänä ilmoittautumisajan päättymispäivänä. Peruutusilmoituksen voi jättää rehtorille.
Ylioppilastutkintolautakunta voi hakemuksesta erityisen painavaan syyn vuoksi mitätöidä tutkintoon kuuluvan kokeeseen tai erilliseen kokeeseen tehdyn sitovan ilmoittautumisen. Painaviksi syiksi katsotaan esim. sairaus, ulkomailla opiskelu/työskentely tai varusmiespalveluksesta aiheutuva erityinen este. Hakemukseen on liitettävä todistus esteestä, esim. lääkärintodistus, josta sairaus ja työkyvyttömyysaika ilmenevät, todistus ulkomailla opiskelusta/työskentelystä tai todistus siitä, että varusmiehelle ei ole myönnetty lomaa tutkintoon osallistumista varten.
Koetta, johon ilmoittautuminen on mitätöity, ei lasketa kyseisen aineen kokeen suorituskerraksi. Jos ilmoittautuminen mitätöidään, kokeesta ei peritä maksua tai peritty maksu palautetaan lautakunnan määräämässä ajassa tehdystä hakemuksesta.
Ilmoittautumisen mitätöinti ei pidennä tutkinnon suorittamiselle säädettyä aikaa.

Lähde: Ylioppilastutkintolautakunnan yleiset määräykset ja ohjeet