LUKIOSANASTO

A1-A2 - kielet
Peruskoulun 2. ja 5. luokalla alkavat kielet.

Abiturientti, abi
Lukion viimeisen vuoden opiskelija, ylioppilaskokelas, joka valmistautuu ylioppilastutkintoon.

Aikuislukio
Pääsääntöisesti aikuisille tarkoitettu lukio, jossa opetus on tiiviimpää ja nopeatempoisempaa kuin päivälukiossa.

Aikuisten perusopetus
Aikuisten perusopetus on osa Oulun aikuislukion perusasteen opetusta. Perusaste on kurssimuotoinen, jossa voi suorittaa perusopetuksen koko alkuvaiheen tai alkuvaiheen osia sekä perusopetuksen päättövaiheen. Aikuisten perusasteella voivat opiskella Suomen kansalaiset, oleskeluluvan saaneet ja turvapaikanhakijat. Opiskelemaan voi hakeutua sinä vuonna, kun täyttää 17 vuotta.

Ainevastaava
Oulun aikuislukiossa opiskelijaa ohjataan ainekohtaisesti. Erityisesti ainekohtaisesta ohjauksesta huolehtivat eri oppiaineista vastaavat opettajat. Ainevastaavien tehtävänä on huolehtia opintojen alussa ainekohtaisesta tiedottamisesta ja ohjata opiskelijoita oikeisiin opiskelumenetelmiin omissa aineissaan.
Ainevastaava yhdessä aineenopettajan kanssa ohjaa opiskelijoita myös ainekohtaisesti yo-tutkintoon liittyvissä käytännön asioissa.
Aineohjauksesta vastaavan puoleen voi kääntyä opintojen aikana yleensä oppiaineeseen ja opintojen ainekohtaiseen suunnitteluun liittyvissä kysymyksissä.

B1-kieli
Peruskoulun 6. luokalla alkava kieli, ruotsi.

B2-kieli
Peruskoulun 8. luokalla alkava valinnainen kieli.

B3-kieli
Lukiossa alkava vieras kieli.

Erityisopettaja
Jos opiskelijalla on haasteita opinnoissaan esimerkiksi oppimisvaikeuksien, tarkkaavaisuuden ongelmien, hahmottamisen vaikeuksien, terveydentilan, vaikean elämäntilanteen tai vieraskielisyyden vuoksi, hän voi pyytää tukea opintoihinsa erityisopettajalta. Lisäksi erityisopettaja voi auttaa opiskelutekniikoihin, motivaatioon ja ajanhallintaan liittyvissä pulmissa.

Etäopiskelu
Lukio-opintoja voi opiskella etänä aikuislukion etäopetuksessa.

Hylätty kurssi/opintojakso
on kurssi/opintojakso, jonka arvosana on 4. Hylätyn kurssin/opintojakson saa uusia osallistumalla kerran uusintakuulusteluun ja tekemällä muut kurssin/opintojakson opettajan edellyttämät suoritukset. Kurssin/opintojakson voi käydä myös uudelleen.

Hyväksiluku
Lukiossa aikaisempien lukio-opintojen hyväksiluku tehdään erotodistuksesta kansliassa automaattisesti. Ammatillisten opintojen hyväksiluvun tekee ammattiopiston opinto-ohjaaja.

Jaksotodistus
Jokaisen periodin jälkeen annettava yhteenveto opiskelijan opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Jaksotodistuksen saa kansliasta. Annetut arvosanat opiskelija näkee myös Wilmasta.

Kurssi
Opetussuunnitelman 2016 mukaisesti jokaisen oppiaineen oppimäärä on jaettu kursseiksi. Eri oppiaineissa on eri määrät pakollisia, valtakunnallisia syventäviä ja koulukohtaisia kursseja. Kurssissa on 12 opetuskertaa (á 80 min) ja päättöviikolla 3 tunnin mittainen koe/opetuskerta. Kurssin suorituksesta annetaan arvosana tai suoritusmerkintä. 

Kurssin arviointi
Kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin, opiskelijan tuotoksiin ja aktiiviseen läsnäoloon.

Lukion oppimäärä
Jokaisesta oppiaineesta on opiskeltava vähintään pakolliset opinnot. Lukion koko oppimäärän suorittamiseen vaaditaan vähintään 44 kurssia/88 opintopistettä.

Lukion suoritusaika
Lukion suoritusaika on yleensä 2-4 vuotta.

Moduuli
Opetussuunnitelman 2021 mukaan opiskelevilla  pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot on jäsennelty 1-3 opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi. Oppiaineissa on eri määrät pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Paikallisia valinnaisia opintoja ei nimitetä moduuleiksi, ks. opintojakso.

Nollakurssi
Peruskoulun oppimäärää kertaava opintojakso ja lukion aineopintoihin perehdyttävät opinnot.

Opintojakso
Moduuleista (pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opinnot) rakennettu joko oppiaineiden oma tai yhteinen opintokokonaisuus. Paikalliset valinnaiset opinnot ovat itsessään opintojaksoja. Opinnot arvioidaan opintojaksoittain. Jos opintojakso koostuu useammasta oppiaineesta, annetaan arvosanat oppiaineittain.

Opinto-ohjaaja
Opinto-ohjaaja (opo) auttaa ja ohjaa opiskelijoita opintojen suunnittelussa. Opinto-ohjaajalta saa myös ohjausta ja tietoa lukion jälkeisistä opiskeluvaihtoehdoista ja työelämästä.

Opinto-ohjelma
Opiskelijan valitsemien oppiaineiden kurssien yhteinen kokonaisuus.

Opintopiste
Moduulien laajuus on 1-3 opintopistettä. Lukion oppimäärän laajuus aikuisten lukiokoulutuksessa on 88 opintopistettä.

Opintotarjonta
Opintotarjonta on lukuvuoden aikana tarjottavien kurssien ja opintojaksojen aikataulu, joka kertoo kurssien ja opintojaksojen sijoittumisesta lukuvuoden eri periodeille. Opiskelija valitsee opintotarjottimelta oman opinto-ohjelmansa mukaisesti opintoja, joista rakentuu hänen opinto-ohjelmansa.

Oppiaineen oppimäärän arviointi
Opiskelija on suorittanut oppiaineen oppimäärän, kun hän on suorittanut kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit/pakolliset opintojaksot. Opiskelijan opiskelemissa oppiaineen pakollisissa ja syventävissä kursseissa/valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa saa olla vain tietty määrä hylättyjä opintoja, jotta oppiaineen oppimäärä katsotaan opiskelluksi.
Opetussuunnitelman 2016 mukaan opiskelevilla oppiaineen oppimäärän arvosanaksi merkitään opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettinen keskiarvo. Koulukohtaisten kurssien arvosanat otetaan huomioon, jos niillä on korottava vaikutus keskiarvoon.
Opetussuunnitelman 2021 mukaan opiskelevilla oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelimien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen arvosanojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona. Paikallisten valinnaisten opintojen arvosanat otetaan huomioon, jos niillä on korottava vaikutus keskiarvoon.

Paikallinen valinnainen opintojakso
Opetussuunnitelma 2021: Oppiaineissa on koulukohtaisia opintojaksoja, joita opiskelemalla opiskelija saa lisäoppia oppiaineeseen.

Pakolliset opinnot
Kurssit/opintojaksot, jotka on suoritettava valinnoista riippumatta niiden, jotka aikovat suorittaa lukion oppimäärän.

Periodi
Lukuvuosi jakautuu viiteen periodiin. Periodin pituus on noin seitsemän viikkoa.

Päiväopinnot
Päiväopetusta järjestetään kahdessa toimipisteessä: Kaukovainion kampus, Kotkantie 1, ja OSAOn Haukiputaan yksikkö, Asemakyläntie 5. 

Päättöviikko
Periodin lopussa on 10 päivän mittainen päättöviikko, jollain noudatetaan muunnettua työjärjestystä. Viikkoon sisältyy kullakin koodilla opetusta ja kokeita. Päättöviikon jälkeen on kullakin koodilla vielä yksi opetutuskerta opetuksessa käytetyn työjärjestyksen mukaisesti. Tämän jälkeen alkaa uusi periodi.

Syventävät kurssit
Opetussuunnitelma 2016: Valinnaiset kurssit, joilla syvennetään aineessa osaamista ja valmentaudutaan yo-kirjoituksiin.

Tuntijako
Kuinka monta kurssia/opintojaksoa kussakin aineessa on ja mitkä kursseista/opintojaksot ovat pakollisia ja mitkä valinnaisia.

Uusintakuulustelu
Hylätyn arvosanan (4) tai puuttuvan suorituksen (T) saaneelle tarkoitettu koetilaisuus. Mikäli sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi varsinaisesta kokeesta poissaollutta opiskelijaa ei voida muuten arvioida, hän saa osallistua uusintakuulusteluun.

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
Opetussuunnitelma 2021: Valinnaiset opinnot, joilla syvennetään aineessa osaamista ja valmentaudutaan yo-kirjoituksiin.

Ylioppilaskirjoitukset
Syksyisin ja keväisin järjestettävät valtakunnalliset päättökokeet www.ylioppilastutkinto.fi