MUITA OHJEITA

Koesuoritusta heikentävä syy
Jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt sairaus, vamma tai muu niihin rinnastettava erityisen painava peruste, eikä erityisjärjestelyjen voida katsoa olevan riittäviä turvaamaan kokelaan edellytykset suorittaa koe yhtäläisesti muihin kokelaisiin nähden, voi Ylioppilastutkintolautakunta ottaa tämän arvostelussa huomioon (L 502/2019 18 § 3 mom.). Sairaus tai vamma, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon vain, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan. 

Hakemus koesuoritusta heikentävän syyn ottamisesta huomioon ylioppilastutkinnossa tehdään kirjallisesti Ylioppilastutkintolautakunnalle. Koesuoritusta heikentävinä syinä otetaan huomioon sairaus tai vamma, erityisen vaikea elämäntilanne, lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus tai vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta. Hakemus tehdään viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu tutkintoon ensimmäisen kerran. Hakemuksen voi tehdä myös hajautetun tutkinnon ollessa kesken, jos tarve havaitaan tutkinnon aloittamisen jälkeen. Hakemus on toimitettava lautakuntaan viimeistään
• kevään tutkinnon osalta 30. marraskuuta ja
• syksyn tutkinnon osalta 30. huhtikuuta.

Lisätietoa ylioppilaslautakunnan ohjeissa Koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa.

Kokeiden lopulliset tulokset
Kirjoitusten tulokset tulevat koululle keväällä toukokuun loppupäivinä ja syksyllä marraskuun puoleen väliin mennessä. Keväästä 1996 alkaen yleisarvosanaa ei ylioppilastutkinnossa ole annettu.

Oikaisuvaatimus
Jos kokelas tai alaikäisen kokelaan huoltaja tyytymätön kokeen arvosteluun, hän voi vaatia ylioppilastutkintolautakunnalta oikaisua. Tarvittaessa myös asiamies, joka on valtakirjalla oikeutettu edustamaan kokelasta asiassa, voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokeeseen osallistuneella kokelaalla ja myös alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja arvosteluperusteiden soveltamisesta kyseisen kokelaan koesuoritukseen henkilökohtaisesti tietoonsa.

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, ja millä tavalla kyseistä kohtaa koskeva arvostelupäätös tulisi oikaista ja perusteet, joilla oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa tulee lisäksi olla kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan yhteystiedot ja pankkiyhteys, josta ilmenevät tilinnumero ja tilin haltijan nimi. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa maksun, joka peritään oikaisuvaatimuksen suorittamisesta. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen. 

Oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti lautakunnan asiointipalvelun kautta, jossa maksu voidaan maksaa lähettämisen yhteydessä.

Ylioppilastutkintolautakuntä määrää oikaisuvaatimuksen käsittelijöiksi vähintään kaksi arvostelijaa, jotka eivät ole aikaisemmin arvostelleet kohteena olevaa koesuoritusta. 

Oikaisumenettelyn tulos ilmoitetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle tai oikaisuvaatimuksen tekijälle, jos oikaisuvaatimuksen on tehnyt joku muu henkilö kuin kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Tulos annetaan tiedoksi myös lukion rehtorille.

Tarkemmat oikaisuvaatimusta koskevat tiedot ovat ylioppilastutkintolautakunnan yleisissä määräyksissä ja ohjeissa ja ylioppilastutkintolautakunnan sivulla Oikaisuvaatimuksen tekeminen.

Nimen muutos
Jos kokelaan suku- ja/tai etunimi muuttuu ylioppilastutkinnon suorittamisen aikana, on siitä jätettävä rehtorille virkatodistus YTL:aa varten.