MUITA OHJEITA

Lukilausunnot
Luku- ja /tai kirjoitushäiriötä koskeva lukilausunto tulee jättää YTL:n ohjeen mukaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lukilausunto täytyy hankkia kahdelta lausunnonantajalta (neurologian tai foniatrian erikoislääkäriltä ja erityisopettajalta esim. puheterapeutilta). Lievemmissä tapauksissa riittää yksi asiantuntijalausunto. Lukihäiriöstä annettava lausunto tehdään YTL:n lomakkeelle. Lausuntojen hankkimiseen kannattaa ryhtyä riittävän ajoissa, että ne voidaan lähettää lautakunnalle ilmoittautumisen yhteydessä.

Lääkärintodistus
Jos kokelaan suorituksiin on haitallisesti vaikuttanut sairaus tai vaikeat kotiolot, tulee sairaudesta lähettää lääkärintodistus ja muista seikoista riittävä selvitys. Lääkärintodistukset jätetään rehtorille, joka lähettää ne heti kirjoitusten jälkeen ylioppilastutkintolautakunnalle.

Kokeiden lopulliset tulokset
Kirjoitusten tulokset tulevat koululle keväällä toukokuun loppupäivinä ja syksyllä marraskuun puoleen väliin mennessä. Keväästä 1996 alkaen yleisarvosanaa ei ylioppilastutkinnossa ole annettu.

Oikaisuvaatimus
Jos kokelas tai alaikäisen kokelaan huoltaja tyytymätön kokeen arvosteluun, hän voi vaatia ylioppilastutkintolautakunnalta oikaisua. Tarvittaessa myös asiamies, joka on valtakirjalla oikeutettu edustamaan kokelasta asiassa, voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tulee tehdä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin kokeeseen osallistuneella kokelaalla ja myös alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalla on ollut tilaisuus saada tieto arvostelun tuloksesta ja arvosteluperusteiden soveltamisesta kyseisen kokelaan koesuoritukseen henkilökohtaisesti tietoonsa.

Hakemuksesta tulee ilmetä, mitä koetta ja kokeen osaa pyyntö koskee, ja millä tavalla kyseistä kohtaa koskeva arvostelupäätös tulisi oikaista ja perusteet, joilla oikaisua vaaditaan. Oikaisuvaatimuksessa tulee lisäksi olla kokelaan nimi, lukio, jossa hän on kokeen suorittanut, kokelaan yhteystiedot ja pankkiyhteys, josta ilmenevät tilinnumero ja tilin haltijan nimi. Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa maksun, joka peritään oikaisuvaatimuksen suorittamisesta. Lautakunta palauttaa maksun sen suorittajalle, jos oikaisuvaatimus johtaa arvosanan tai pelkän pistemäärän korottamiseen. 

Oikaisuvaatimus tehdään ensisijaisesti lautakunnan asiointipalvelun kautta, jossa maksu voidaan maksaa lähettämisen yhteydessä.

Ylioppilastutkintolautakuntä määrää oikaisuvaatimuksen käsittelijöiksi vähintään kaksi arvostelijaa, jotka eivät ole aikaisemmin arvostelleet kohteena olevaa koesuoritusta. 

Oikaisumenettelyn tulos ilmoitetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle tai oikaisuvaatimuksen tekijälle, jos oikaisuvaatimuksen on tehnyt joku muu henkilö kuin kokelas tai alle 18-vuotiaan kokelaan huoltaja. Tulos annetaan tiedoksi myös lukion rehtorille.

Tarkemmat oikaisuvaatimusta koskevat tiedot ovat ylioppilastutkintolautakunnan yleisissä määräyksissä ja ohjeissa.

Sukunimen muutos
Jos sukunimi muuttuu ylioppilastutkinnon suorittamisen aikana, on siitä jätettävä rehtorille virkatodistus YTL:aa varten.